Метою навчальної практики з дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» є закріплення знань, здобутих під час теоретичного навчання.

Завдання практики полягає у набутті навичок для виконання геодезичних робіт, пов'язаних з розробкою проектів і схем землеустрою.

У процесі практики необхідно досягти комплексного розв’язання питань геодезичного забезпечення польових і камеральних землевпорядних робіт, починаючи з підготовчих робіт і закінчуючи перенесенням проекту в натуру. При цьому передбачають виконання робіт щодо відновлення ділянки втраченої зовнішньої межі з подальшим коректуванням планового матеріалу знімань минулих років різними способами. На плані, оновленому за матеріалами коректування, планують складання фрагмента проекту розміщення фермерських (або особистих селянських) господарств і виконання робіт з підготовки й перенесення їх у натуру. На підставі робочого (розбивного) креслення передбачається перенесення проекту в натуру різними способами.


Загальними вимогами до виконання магістерської роботи є: чіткість побудови структурних елементів, логіка викладу дослідження, послідовність і конкретність подання матеріалу, переконлива аргументація, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій, практична значущість отриманих результатів.

Визначення напряму дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень кафедри управління земельними ресурсами та кадастру. Вибираючи напрям дослідження, доцільно користуватися запропонованим кафедрою переліком тем, проте він не є обов’язковим і може уточнюватись або доповнюватись за бажанням студента та його наукового керівника. Назва магістерської роботи повинна бути, по можливості, стислою, відповідати суті поставленого наукового завдання, вказувати на наукову проблему.

До початку виконання магістерської роботи студент повинен ознайомитися з положенням про магістерську роботу й керуватися його вимогами.


Головним завданням навчальної дисципліни є: надання знань про методи, техніку та інструментарій управління проектами, формування у майбутніх фахівців певного світогляду стосовно самостійної практичної діяльності для засвоєння ними основних правил та вимог організації ефективної фінансово-економічної роботи з врахуванням законодавчої бази України.

У результаті вивчення навчальної  дисципліни студент повинен:

знати:

-      основні засади проектів, враховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-технологічні вимоги та можливості;

-      вимоги та умови вибору виконавців проектів на конкурсних засадах;

-      необхідність та організації інформаційного забезпечення контролю над процесами розбудови проекту і його втілення;

-      особливості підготовки і укладання угод на матеріально-технічне забезпечення проектів;

вміти:

-      виконувати фінансово-технічне обґрунтування проектів;

-      оцінювати ефективність проекту враховуючи чинники ризику та невизначеності майбутнього;

-      розробляти кошторис та бюджет проектів з врахуванням джерел фінансування;

-      виконувати пошуки оптимальних проектів за різними критеріями умов варіантного проектування;

-      ефективно контролювати хід втілення проектів та управляти можливими змінами процесу;

Для засвоєння матеріалу навчальної дисципліни "Управління проектами" заплановано такі види занять: лекції, семінарські заняття під керівництвом викладача, самостійна, практична роботи студентів над матеріалом лекцій, навчальною та спеціальною літературою і виконання ними головних складових певних проектів при імітації основних вимог та умов практичного проектуванняМета дисципліни - є формування у здобувачів бакалаврського рівня системи теоретичних знань і набуття практичних навиків щодо геодезичного обґрунтування виконання землевпорядних робіт.

Завдання навчальної дисципліни - вивчення дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» полягає у формуванні знань про: землеустрій, значення геодезичних робіт в інженерно-геодезичному забезпеченні робіт; види геоде-зичних робіт, які виконуються при землеустрої, підготувати їх до подальшого творчого осмислення і вирішення конкретних практичних і методичних задач землеустрою, земельного кадастру та інших землевпорядних дисциплін.

Особлива увага звертається на виконання геодезичних робіт при складанні проектів землеустрою із застосуванням сучасної вимірювальної техніки та про-грамного забезпечення.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

·   послідовність створення необхідного зйомочного обґрунтування, прив‘язки меж землекористувань та перевирахування точок полігонів в одну систему;

·   види планово-картографічних матеріалів, які використовуються при землеустрої та земельному кадастрі;

·   технологію складання планів землекористувань; принципи вибору масштабу; коректування планово - картографічних матеріалів;

·   способи визначення площ земельних ділянок;

·   сучасні способи технічного проектування ділянок;

·   способи перенесення проектів землеустрою в натуру;

·   виконувати оцінку точності проектування та перенесення в натуру меж діля-нок.

вміти:

·   складати планово - картографічну основу;

·   вираховувати площі угідь, землеволодінь (землекористувань);

·   виконувати: попереднє та технічне проектування полів (окремих ділянок); перенесення проектних рішень в натуру (на місцевість); оцінку точності проектування та перенесення в натуру меж ділянок;

·   використовувати: сучасні вимірювальні прилади та програмне забезпечення для вирішення геодезичних задач.