Предметом вивчення навчальної дисципліни «Адвентивні шкідливі організми» є адвентивні види комах, рослин, кліщів, нематод, фітопатогенів.

Метою є формування у студентів професійних знань та умінь щодо шкідливих адвентивних організмів, забезпечення охорони рослинних ресурсів країни від занесення та розповсюдження адвентивних шкідливих організмів, розробка та впровадження необхідних заходів щодо попередження ввезення їх з об’єктами регулювання в Україну.

Міждисциплінарні зв’язки: «Загальна ентомологія», «Загальна фітопатологія», «Сільськогосподарська ентомологія», «Сільськогосподарська фітопатологія», «Основи карантину рослин», «Моніторинг шкідників с.-г. культур», «Біологічний захист рослин».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-                            базові поняття − адвентивні, одомашнені, інвазійні, синантропні, карантинні організми;

-                            шляхи проникнення адвентивних організмів;

-                            роль адвентивних організмів у сільському, лісовому, комунальному господарствах, здоров’ї людини та тварин;

-                            вплив адвентивних організмів на біорізноманіття природних екосистем;

-                            основні види адвентивних комах, рослин, кліщів, нематод, фітопатогенів.

вміти:

-                            володіючи знаннями про морфологію, біологію, екологію, шляхи проникнення адвентивних шкідливих організмів вміти самостійно проводити спостереження, обліки, виявлення та визначення видової належності адвентивних видів;

-                            використовуючи знання про адвентивні шкідливі організми проводити аналіз їх фітосанітарної небезпеки та впливу на природні та антропогенні екосистеми у разі їх проникнення. Самостійно розробляти прогноз фітосанітарної небезпеки адвентивних шкідливих організмів.


   

Мета і завдання навчальної дисципліни "Карантин рослин"

Метою є формування у здобувачів професійних знань та умінь, щодо фітосанітарного законодавства, порядку та методів проведення фітосанітарної експертизи, біології карантинних та інших шкідливих організмів, відсутніх на території країни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи карантину рослин» здобувачі повинні оволодіти:

-         методами моніторингу, виявлення й ідентифікації карантинних організмів;

-         методами догляду підкарантинних матеріалів;

-         базою даних переліку регульованих шкідливих організмів, що відсутні та обмежено розповсюджені в Україні;

-         знаннями про активні стадії розвитку карантинних організмів, особливості їх біології;

-         методами та термінами проведення обстеження полів, розсадників, плодових та лісодекоративних насаджень, складів;

-         умовами використання зараженої продукції, методами та засобами знераження, умовами запровадження заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних об’єктів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Карантин рослин» здобувачі повинні знати:

-         дійти висновку про фітосанітарний стан підкарантинної продукції та вантажу, що експортується чи імпортується;

-         проводення видової діагностики виявлених організмів;

-         кваліфіковано оцінювати фітосанітарний стан сільськогосподарських угідь, місць переробки та зберігання рослинницької продукції.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі карантину рослин, на основі знань, отриманих з дисципліни «Карантин рослин».

Загальні компетентності

1. Здатність проводити моніторинг сільськогосподарських угідь та лісових насаджень з метою встановлення фітосанітарного стану сільськогосподарських та лісових культур.

2. Здатність кваліфіковано оцінювати фітосанітарний стан сільськогосподарських угідь, місць переробки та зберігання рослинницької продукції.

3. Володіння методами та термінами проведення обстеження полів, розсадників, плодових та лісодекоративних насаджень, складів

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність застосовувати методики щодо визначення та ідентифікації регульованих шкідливих організмів.

2. Здатність проводити моніторинг підкарантинних матеріалів та підконтрольних об’єктів з метою виявлення та визначення регульованих шкідливих організмів.

3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення комплексу регульованих шкідливих організмів

4. Кваліфіковано оцінювати фітосанітарний стан сільськогосподарських угідь, місць переробки та зберігання рослинницької продукції.

5. Знати перелік регульованих шкідливих організмів, на основі вивчення видового складу, біології та екології карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур’янів, відсутніх на території країни, розроблення прогнозу їх поширення з метою запобігання завезення туди, де вони можуть призвести до збитків.


Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою є формування у здобувачів професійних знань та умінь, щодо  знань з акарології та нематології у галузі захисту сільськогосподарських культур від шкідників.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Кліщі, нематоди» здобувачі повинні оволодіти:

-         знаннями про характерні особливості класів кліщі та нематоди, значення кліщів та нематод для людини, сільського господарства та навколишнього середовища, їх зовнішню та внутрішню будову, біологію та екологію;

-         знаннями про систематику кліщів та нематод, характеристики основних родин та родів;

-         знаннями про видовий склад кліщів та нематод — шкідників сільськогосподарських культур; їх морфологію, біологію, цикл життя, екологію та шкідливість;

-         спеціальними методами обліку та діагностики шкідливих та корисних кліщів і нематод на різних сільськогосподарських культурах;

-         системами захисту від кліщів та нематод різних сільськогосподарських культур.

-          

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Кліщі, нематоди» здобувачі повинні:

-         проводити видову діагностику шкідливих кліщів та нематод за морфологічними ознаками та характером пошкодження;

-         проводити моніторинг цих шкідливих об’єктів;

-         володіти сучасними методами обліку та виявлення кліщів та нематод;

-         приймати рішення щодо заходів захисту від кліщів і нематод;

-         використовувати сучасні системи захисту від кліщів та нематод, застосовувати систему захисту від шкідливих кліщів та нематод на підставі даних економічного порогу шкідливості та аналізу біотичних і абіотичних чинників.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі захисту рослин, на основі знань, отриманих з дисципліни «Кліщі, нематоди».

Загальні компетентності

1. Здатність проводити моніторинг сільськогосподарських угідь та лісових насаджень з метою встановлення фітосанітарного стану сільськогосподарських та лісових культур.

2. Здатність кваліфіковано оцінювати фітосанітарний стан сільськогосподарських угідь, місць переробки та зберігання рослинницької продукції.

3. Володіння методами та термінами проведення обстеження полів, розсадників, плодових та лісодекоративних насаджень, складів.

 

Спеціальні (фахові) компетентності

 

1. Здатність застосовувати методики щодо визначення та ідентифікації кліщів та нематод.

2. Здатність проводити моніторинг посівів сільськогосподарських культур, зерносховищ, овочесховищ, теплиць з метою виявлення та визначення шкідливих кліщів та нематод.

3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення кліщів та нематод під впливом абіотичних, біотичних та антропічних чинників.

4. Знати комплекси шкідливих кліщів та нематод сільськогосподарських культур при вирощуванні та зберіганні та на підставі їх особливостей біології, екології складати короткострокових прогноз їх шкідливості.