Предметом вивчення навчальної дисципліни є оптимізація відносин, що виникають у процесі взаємодії між суспільством і природним середовищем, прагнення до збереження та відтворення навколишнього середовища.

Міждисциплінарні зв’язки

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: основи землевпорядкування і кадастру, земельне право, земельний кадастр, основи економічної теорії, протиерозійна організація території.

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисциплін: оцінка земель сільськогосподарського призначення, дипломне проектування.

Програмою вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі в оцінці нерухомості» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Магістр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» ОР «Магістр».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є математичні методи, що застосовуються для оцінки різних видів вартості, базовими підходами в оціночній діяльності і основними математичними методами. Які використовуються в цих підходах (розрахункові, сводно-групувальні, оптимізаційні, прогнозні).

Міждисциплінарні зв’язки

Перелік дисциплін на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: математичні; організація, методологія, інформаційні технології наукових досліджень; методологія оцінки нерухомості, ГІС-технології в оцінці нерухомості.

Перелік дисциплін вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну: грошова оцінка земель, дипломне проектування.