Метою викладання навчальної дисципліни "Наукові основи землевпорядного проектування" є формування у здобувачів системи теоретичних знань і набуття практичних навичок із землеустрою, ознайомлення із структурою та методикою розроблення землевпорядної документації, вивчення правових та організаційних основ діяльності у сфері землеустрою спрямованих на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування,  юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування. Вивчення та відпрацювання механізмів забезпечення раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшенні природних ландшафтів.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Наукові основи землевпорядного проектування" є вивчення закономірностей організації раціонального використання та охорони земель як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва з метою прискорення темпу росту продуктивності праці на основі досягнень науково-технічного прогресу і раціонального поєднання інших видів ресурсів (трудових, фінансових тощо). Аналіз інформаційного забезпечення правового, економічного, екологічного і містобудівного механізму регулювання земельних відносин на національному, регіональному, локальному, господарському рівнях шляхом розробки пропозицій по встановленню особливого режиму і умов використання земель. Вивчення механізмів здійснення заходів щодо прогнозування, планування, організації раціонального використання та охорони земель на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати: призначення та завдання землевпорядного проектування; роль землеустрою у забезпеченні сталого розвитку територій; зміст та принципи землевпорядного проектування; методики та технології землеустрою; законодавче забезпечення здійснення землеустрою; прогнозну та проектну документацію щодо використання і охорони земель; особливості розвитку землеустрою в інших країнах; перспективи розвитку землевпорядного проектування в Україні і його основних напрямків вдосконалення.

вміти: встановлювати критерії оцінки екологічної та соціально-економічної ефективності землеустрою; встановити тенденції та напрямки розвитку землевпорядного проектування в Україні та зарубіжних країнах; використовувати набуті знання при вивченні економіки землекористування,  земельного кадастру, земельного права, управління земельними ресурсами та інших спеціальних дисциплін, при виконанні магістерських робіт та при курсовому проектуванні.

Змістовні модулі

1. Теоретико-методологічні основи землевпорядного проектування.

2. Організація і регулювання землеустрою.

 


Мета дисципліни Землевпорядне проектування «Територіальне планування та проектування землекористувань» полягає у вивченні системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з землевпорядного проектування, розроблення землевпорядної документації і проектів територіального  землеустрою сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань,  землеволодінь і землекористувань несільськогосподарського призначення та громадян для досягнення загальносуспільного або громадського інтересу та спланувати землекористування так, щоб урахувати інтереси суспільства, окремих груп або осіб щодо земельних інтересів та гарантувати безпеку і загальний добробут громадян.

Основними завданнями вивчення дисципліни  є закономірності організації території і засобів виробництва, нерозривно пов’язаних із землею, і зумовлені ними методи, способи і прийоми складання і здійснення схем і проектів землеустрою.

В ній розглядаються закономірності і конкретні методичні рекомендації по розробці і обґрунтуванню проектних рішень по створенню і вдосконаленню організації території адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань, територіальній організації сільськогосподарського та інших виробництв відповідно до умов різних регіонів країни і форм власності на землю. Програма курсу побудована так щоб вивчення дисципліни зачіпало державний, регіональний та місцевий рівні землеустрою та дало можливість по закінченню третього курсу (6 семестр) пройти практику на виробництві застосовуючи набуті знання на практиці.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати:

- призначення та завдання землеустрою;

- зміст та принципи землеустрою;

- методику землеустрою;

- технології, що застосовуються в землеустрої;

- прогнозну та проектну документацію щодо використання і охорони земель;

- особливості створення землеволодінь і землекористувань в ринкових умовах;

- особливості розвитку землеустрою в інших країнах;

- перспективи розвитку землеустрою в Україні і його основних напрямків вдосконалення.

вміти:

- одержати, обробити, провести аналіз і дати оцінку показникам щодо стану використання земельних ресурсів;

- оптимізувати структуру землеволодінь та землекористувань;

- усувати недоліки землеволодінь та землекористувань;

- визначати просторові характеристики землеволодінь та землекористувань;

- встановити тенденції та напрямки розвитку землеустрою в Україні та зарубіжних країнах;

- використовувати набуті знання із землеустрою при вивченні землевпорядного проектування, земельного кадастру, земельного права, управління земельними ресурсами, геодезичних робіт при землеустрої, прогнозування використання земель та інших спеціальних дисциплін, при розробці дипломних проектів (кваліфікаційних робіт), виконанні магістерських робіт та при курсовому проектуванні.

 

Змістовні модулі

1.Теоретичні основи землевпорядного проектування

2.Прогнозування, планування і проектування раціонального використання та охорони земель на національному та регіональному рівнях

3. Територіальне планування та проектування землекористування на локальному рівні