Мета дисципліни  - є формування у здобувачів, майбутніх інженерів землевпорядників теоретичних і практичних знань  основ економіко-математичного моделювання і використання отриманих знань у практичних завданнях. Студенти повинні знати методи економіко-математичного моделювання, володіти навичками обробки і аналізу інформації із застосуванням виробничих функцій, вміти використовувати оптимізаційні економіко-математичні моделі при розробці схем і проектів землеустрою.

Завдання навчальної дисципліни - дати здобувачам знання, що дозволить їм знаходити оптимальні варіанти вирішення завдань, пов'язаних із плануванням використання земельних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, визначенням нормативних економічних показників, підготувати їх до подальшого творчого осмислення і вирішення конкретних практичних і методичних задач землеустрою, земельного кадастру та інших землевпорядних дисциплінах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

- основні економіко-математичні методи та сферу їх застосування, основи теорії оптимального функціонування в сільському господарстві;

-  етапи математичного моделювання економічних процесів, вміти здійснювати підготовку вихідної інформації при моделюванні економічних процесів, моделювати економічні системи і процеси для рішення задач методами лінійного програмування, користуватися різними прийомами моделювання економічних процесів,

- сучасне програмне забезпечення для вирішення задач математичного програмування,

- постановку та вирішення типових економіко-математичних моделей, що використовуються при розробці схем землеустрою.

- сучасні досягнення вітчизняної та зарубіжної економічної науки в сфері оптимального планування.

 

уміти:

   - здійснювати постановку задачі;

 - вибирати математичний метод та спосіб формалізації економічного процесу;

   - готувати вихідну інформацію для моделювання економічних процесів

   - конструювати лінійну економіко-математичну модель;

   - розраховувати техніко-економічні коефіцієнти;

   - розробляти структурну та розгорнуту економіко-математичну модель;

   - моделювати умови, що враховують використання змінних на різні цілі;

   - моделювати умови, що вимагають зміни обсягів обмежень;

   - моделювати умови, що пов'язані з введенням допоміжних змінних;

   - моделювати умови, що забезпечують баланс виробництва і споживання ресурсів;

- моделювати цільову функцію;

 

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми землеустрою та кадастру, управління земельними ресурсами за використанням та охороною земель із застосуванням сучасних технологій, теоретичних положень та методів дослідження з використанням економіко-математичного моделювання і типових економіко-математичних моделей.

Загальні компетентності

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів;

2. Здатність опановування базовими знаннями, включаючи сучасні наукові та технічні досягнення та використання їх в практичних ситуаціях;

3. Уміння виконання робіт та навчання з високим рівнем автономності, планування, організації та управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень;

4. Уміння використовувати інформаційні технології та інноваційні підходи;

5. Здатність до пошуку, опрацювання, аналізу інформації з різних джерел та проведення досліджень на відповідному рівні;

6.Уміння оцінювати соціальну значимість результатів своєї діяльності, нести соціальну відповідальність за результати виконаної роботи.

 

Фахові компетентності

1.     Знання і розуміння основних теорій, принципів, технологій і методик  економіко-математичного моделювання у сфері геодезії та землеустрою.

2.     Засвоєння базових знань із супутних наук, що входять окремими блоками до сфери геодезії і землеустрою ( математика, інформатика, екологія, економіка та інші), вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи.

3.     Здатність збору, опрацювання, моделювання  та аналізу просторових даних та виробничих показників при моделюванні.

4.      Здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати техніко-технологічні та економічні аспекти при проведенні досліджень та вирішенні завдань економіки землекористувань.

5.     Підготовка та здійснення організаційних, економічних, екологічних заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель .

 

Міждисциплінарні зв'язки:

Навчальні дисципліни, що передують вивченню дисципліни: Інформатика і програмування, Землевпорядне проектування, Земельний кадастр, ГІС і бази даних, Вища математика, Рослинництво, Технологія тваринництва, Мехнізація сільського господарства, Організація с-г виробництва, Економіка с-г виробництва.

Дисципліни, у яких можна використати матеріали дисципліни:  Прогнозування використання земель, Землевпорядне проектування, Робоче проектування в землеустрої, Управління земельними ресурсами, Кадастр населених пунктів, Оцінка землі і нерухомості.