Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи ландшафтознавства.

Змістовий модуль 2. Облік ландшафтної неоднорідної території при землеустрої.

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів теоретичної бази і практичних навичок ландшафтно - екологічних підходів при проектуванні антропогенних сільськогосподарських ландшафтів і вирішенні питань з організації раціонального використання і управління земельними ресурсами.

Основним завданням вивчення дисципліни є ознайомлення здобувачів з сучасними проблемами раціонального природокористування, місцем і роллю ландшафтознавства у вирішенні цих проблем; оволодіння здобувачами основ аналізу, врахування і оцінки ландшафтно - територіальних відмінностей при вирішенні землевпорядних завдань.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні знати:

- структуру ландшафтної сфери Землі;

- основні ландшафтотвірні фактори, їх взаємозв'язки та головні просторові закономірності розташування ландшафтних комплексів;

- ландшафтну структуру території;

- основні процеси, які тривають в ландшафтах, їх взаємозв'язки;

- поняття про стійкість та забрудненість ландшафту;

- основні типи кібернетичних зв'язків в природних системах та принципи керування ними;

- основні принципи оптимізації структури ландшафтів;

- основні фактори деградації земельних ресурсів;

- основні системи захисту земельних ресурсів;

- екологічні основи землевпорядкування.

По вивченні курсу здобувачі повинні вміти:

- користуватись науковою і довідниковою літературою;

- читати і аналізувати картографічні матеріали;

- виконувати загальну екологічну оцінку ландшафту;

- визначати ландшафтну структуру території;

- розробляти схеми ландшафтного районування території;

- оцінювати стан земельних ресурсів певної території та надавати рекомендації щодо його покращення.