Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою є формування у студентів професійних знань щодо основ будови і життєдіяльності тваринних організмів, їх різноманітності та походження на основі еволюційного вчення, місця та ролі у природних та штучних лісових екосистемах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Лісова зоологія” студенти повинні

знати:

·       будову та життєдіяльність тварин за систематичними групами;

·       еволюційний розвиток тварин;

·       життєві цикли найважливіших представників основних типів і класів тваринного світу;

·       основні поняття зоології на рівні особини, популяції та екосистеми;

вміти:

·               визначати значення окремих видів тварин в лісовому господарстві;

·               визначати представників видів тварин, які мають відношення до лісового господарства (паразитичні безхребетні, нематоди, кліщі, комахи, молюски, плазуни, птахи, ссавці);

·               приймати оптимальні рішення за певних екологічних умов щодо існування та управління кількістю тварин в  лісових екосистемах;

·               прогнозувати розмноження шкідливих тварин в  лісових екосистемах.


Навчальна дисципліна «Методологія і організація наукових досліджень» є вибірковою навчальною дисципліною циклу «Професійна та практична підготовка» освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців освітнього рівня (ОС) «Магістр» напряму 202«Захист і карантин рослин»

Мета навчальної дисципліни — формування у студентів професійних знань про науку, закономірності її розвитку, вплив науки на розвиток суспільства, про організацію наукових досліджень за допомогою різних методів.

Завдання вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» полягає у забезпеченні підготовки майбутніх спеціалістів до проведення наукових досліджень на високому методологічному рівні, формування певних знань для використання методів наукового пізнання під час проведення науково-дослідної роботи, формування уміння студентів приймати власні рішення, орієнтуватися у науковому інформаційному просторі, логічно мислити, творчо ставити і вирішувати складні наукові завдання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-        науковий понятійно-категоріальний апарат;

-        методологію і методи наукових досліджень;

-        види та типи відповідних галузей досліджень, особливості їх планування, організації та проведення;

уміти:

-        проводити науковий аналіз теоретичних і практичних проблем певного дослідження;

-        проводити дослідження та упорядковувати отримані статистичні дані;

-        робити кількісний і якісний аналіз результатів дослідження;

логічно та обґрунтовано викладати матеріали досліджень

Мета навчальної дисципліни — формування у студентів професійних знань про науку, закономірності її розвитку, вплив науки на розвиток суспільства, про організацію наукових досліджень за допомогою різних методів.

Завдання вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» полягає у забезпеченні підготовки майбутніх спеціалістів до проведення наукових досліджень на високому методологічному рівні, формування певних знань для використання методів наукового пізнання під час проведення науково-дослідної роботи, формування уміння студентів приймати власні рішення, орієнтуватися у науковому інформаційному просторі, логічно мислити, творчо ставити і вирішувати складні наукові завдання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-        науковий понятійно-категоріальний апарат;

-        методологію і методи наукових досліджень;

-        види та типи відповідних галузей досліджень, особливості їх планування, організації та проведення;

уміти:

-        проводити науковий аналіз теоретичних і практичних проблем певного дослідження;

-        проводити дослідження та упорядковувати отримані статистичні дані;

-        робити кількісний і якісний аналіз результатів дослідження;

логічно та обґрунтовано викладати матеріали досліджень.

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою є формування у студентів професійних знань щодо основ будови і життєдіяльності тваринних організмів, їх різноманітності та походження на основі еволюційного вчення, місця та ролі у природних та агроекосистемах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Біологія (зоологія)" студенти повинні

знати:

·       будову та життєдіяльність тварин за систематичними групами;

·       еволюційний розвиток тварин;

·       життєві цикли найважливіших представників основних типів і класів тваринного світу;

·       основні поняття зоології на рівні особини, популяції та екосистеми;

вміти:

·               визначати значення окремих видів тварин в агрономії та захисті рослин;

·               визначати представників видів тварин, які мають відношення до агровиробництва (паразитичні безхребетні, нематоди, кліщі, комахи, молюски, плазуни, птахи, ссавці);

·               приймати оптимальні рішення за певних екологічних умов щодо існування та управління кількістю тварин в агроекосистемах;

·               прогнозувати розмноження шкідливих тварин в агроценозах.


Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою є формування у студентів професійних знань щодо основ будови і життєдіяльності тваринних організмів, їх різноманітності та походження на основі еволюційного вчення, місця та ролі у природних та агроекосистемах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Агрозоологія” студенти повинні

знати:

·       будову та життєдіяльність тварин за систематичними групами;

·       еволюційний розвиток тварин;

·       життєві цикли найважливіших представників основних типів і класів тваринного світу;

·       основні поняття зоології на рівні особини, популяції та екосистеми;

вміти:

·               визначати значення окремих видів тварин в агрономії та захисті рослин;

·               визначати представників видів тварин, які мають відношення до агровиробництва (паразитичні безхребетні, нематоди, кліщі, комахи, молюски, плазуни, птахи, ссавці);

·               приймати оптимальні рішення за певних екологічних умов щодо існування та управління кількістю тварин в агроекосистемах;

·               прогнозувати розмноження шкідливих тварин в агроценозах.