Дисципліна «Загальне ґрунтознавство» є обов`язковою науково-природничою дисципліною для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» і забезпечує формування знань та розумінь основних показників і властивостей ґрунтів, ґрунтових процесів і режимів, що лежать в основі формування конкретних представників ґрунтового покриву, методів і способів їх регулювання, з метою створення кращих умов для росту і розвитку рослин з одночасним забезпеченням заходів по збереженню і підвищенню ґрунтової родючості.

Метою викладання дисципліни «Загальне ґрунтознавство» є формування у студентів теоретичних і практичних знань основних показників, властивостей, режимів ґрунтів, методів управління ґрунтовими режимами з метою підвищення родючості ґрунтів.

Завданням дисципліни є здобуття відповідного обсягу теоретичних, методологічних знань та практичних навичок з діагностики стану ґрунтового покриву, раціонального використання ґрунтів, збереження та відновлення їх родючості.

Компетентності, якими повинен володіти здобувач:

1.     Здатність використовувати базові знання ґрунтознавства, як підрозділу ґрунтознавчої науки;

2.     Знання та розуміння основних біологічних і технологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських рослин;

3.     Здатність застосування знань і розуміння факту, що використовуючи ґрунт, як засіб виробництва, людина суттєво змінює ґрунтотворення, впливаючи безпосередньо,як на властивості ґрунту, його режими і родючість, так і на природні фактори, що визначають ґрунтотворення;

4.     Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у життєдіяльності людини;

5.     Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних;

6.     Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі антропогенного впливу на ґрунти шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-         основні геохімічні процеси, що лежать в основі формування ґрунтів;

-         сутність процесу ґрунтотворення;

-         сутність ґрунтових процесів і режимів, що лежать в основі формування конкретних представників ґрунтового покриву;

-         основні показники властивостей ґрунтів;

-         оптимальні показники родючості ґрунтів;

-         заходи по збереженню та підвищеннюрівня родючості ґрунтів і їх раціональному використанню;

уміти:

-       практично застосовувати знання про ґрунтовий покрив для вирішення різноманітних питань, пов’язаних з діяльністю людини;

-   з урахуванням особливої ролі ґрунту у біосфері, розробляти заходи щодо збереження і підвищення родючості ґрунтів;

Міждисциплінарні зв’язки:дисципліна базується на фундаментальних дисциплінах – хімії, фізиці, біології, геології, фізіології рослин; має безпосередній тісний зв'язок з дисциплінами «Агрохімія», «Землеробство», «Рослинництво».


Дисципліна «Ґрунтознавство» є обов’язковою науково-природничою дисципліною для студентів спеціальності 201 „Агрономія” і забезпечує формування знань та розумінь основних ґрунтових процесів і режимів, що лежать в основі формування конкретних представників ґрунтового покриву, їх походження, географічного розповсюдження, властивостей, рівня родючості для розробки заходів щодо раціонального використання ґрунтів і підвищення їх родючості.

Метою викладання дисципліни «Ґрунтознавство» є формування у студентів теоретичних і практичних знань основних показників, властивостей, режимів ґрунтів, методів управління ґрунтовими режимами з метою підвищення родючості ґрунтів.

Завданням дисципліни є здобуття відповідного обсягу теоретичних, методологічних знань та практичних навичок з діагностики стану ґрунтового покриву, раціонального використання ґрунтів, збереження та відновлення їх родючості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати:

-         основні показники агрономічних властивостей ґрунтів;

-         основні геохімічні процеси, що лежать в основі формування ґрунтів;

-         сутність ґрунтових режимів;

-         сутність ґрунтотворних процесів;

-         агрогенетичну характеристику ґрунтів;

-         агрохімічну характеристику ґрунтів;

-         окультурення (підвищення родючості) ґрунтів;

-         раціональне використання ґрунтів.

уміти:

-   розробляти заходи щодо підвищення родючості ґрунтів;

практично застосовувати знання про ґрунтовий покрив для вирішення питань, пов’язаних з сільськогосподарською діяльністю людини.

Компетентності, якими повинен володіти здобувач:

1.     Здатність використовувати базові знання ґрунтознавства, як підрозділу аграрної науки;

2.     Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських рослин;

3.     Здатність застосовувати знання і розуміння фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач;

4.     Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва;

5.     Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування сільськогосподарських культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на фундаментальних дисциплінах – хімії, фізиці, біології, фізіології рослин; має безпосередній тісний зв'язок з дисциплінами «Агрохімія», «Землеробство» «Рослинництво».

 Дисципліна «Ґрунтознавство» є вибірковою науково-природничою дисципліною для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта» спеціалізації 015.18 «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства» і забезпечує формування знань та розумінь основних показників і властивостей ґрунтів, ґрунтових процесів і режимів, що лежать в основі формування конкретних представників ґрунтового покриву, методів і способів їх регулювання, з метою створення кращих умов для росту і розвитку рослин з одночасним забезпеченням заходів по збереженню і підвищенню ґрунтової родючості.

Мета навчальної дисципліни - формування у студентів теоретичних і практичних знань основних показників, властивостей, режимів ґрунтів, методів управління ґрунтовими режимами з метою підвищення родючості ґрунтів.

Компетентності:

1.     здатність використовувати базові знання ґрунтознавства, як підрозділу аграрної науки для здійснення професійної діяльності в сфері виробництва та переробки продуктів сільського господарства;

2.     здатність аналізувати ефективність рішень, пов’язаних з підбором та удосконаленням заходів з підвищення родючості ґрунтів та раціонального їх використання;

3.     здатність збирати, оцінювати та інтерпретувати теоретичну та практичну (виробничу і дослідну) інформацію з метою вирішення широкого кола питань у галузи сільськогосподарського виробництва.

Програмні результати навчання:

1.       володіти інформацією про сучасний стан земельних ресурсів України та принципи оптимізації структури сільськогосподарських угідь;

2.   уміти обирати та застосовувати методи для визначення основних показників і властивостей ґрунтів; знати оптимальні показники родючості ґрунтів;

3.  впорядковувати,узагальнювати та аналізувати матеріали польових і лабораторних досліджень, інтегрувати їх від спостереження до розпізнання, синтезу і моделювання;

4.        уміти обирати і застосовувати необхідні заходи та розрахунки, спрямовані на регулювання рівня родючості ґрунтів;

5.       застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в галузі сільськогосподарського виробництва.

 

 Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на фундаментальних дисциплінах – хімії, фізиці, біології, фізіології рослин; має безпосередній тісний зв'язок з дисциплінами «Агрохімія», «Землеробство» «Рослинництво».


Дисципліна «Загальне ґрунтознавство» є обов`язковою науково-природничою дисципліною для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» і забезпечує формування знань та розумінь основних показників і властивостей ґрунтів, ґрунтових процесів і режимів, що лежать в основі формування конкретних представників ґрунтового покриву, методів і способів їх регулювання, з метою створення кращих умов для росту і розвитку рослин з одночасним забезпеченням заходів по збереженню і підвищенню ґрунтової родючості.

Метою викладання дисципліни «Загальне ґрунтознавство» є формування у студентів теоретичних і практичних знань основних показників, властивостей, режимів ґрунтів, методів управління ґрунтовими режимами з метою підвищення родючості ґрунтів.

Завданням дисципліни є здобуття відповідного обсягу теоретичних, методологічних знань та практичних навичок з діагностики стану ґрунтового покриву, раціонального використання ґрунтів, збереження та відновлення їх родючості.

Компетентності, якими повинен володіти здобувач:

1.     Здатність використовувати базові знання ґрунтознавства, як підрозділу ґрунтознавчої науки;

2.     Знання та розуміння основних біологічних і технологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських рослин;

3.     Здатність застосування знань і розуміння факту, що використовуючи ґрунт, як засіб виробництва, людина суттєво змінює ґрунтотворення, впливаючи безпосередньо, як на властивості ґрунту, його режими і родючість, так і на природні фактори, що визначають ґрунтотворення;

4.     Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у життєдіяльності людини;

5.     Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних;

6.     Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі антропогенного впливу на ґрунти шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати:

-         основні геохімічні процеси, що лежать в основі формування ґрунтів;

-         сутність процесу ґрунтотворення;

-         сутність ґрунтових процесів і режимів, що лежать в основі формування конкретних представників ґрунтового покриву;

-         основні показники агрономічних властивостей ґрунтів;

-         оптимальні показники родючості ґрунтів;

-         заходи по збереженню та підвищенню рівня родючості ґрунтів і їх раціональному використанню;

уміти:

-       практично застосовувати знання про ґрунтовий покрив для вирішення різноманітних питань, пов’язаних з діяльністю людини;

-    з урахуванням особливої ролі ґрунту у біосфері, розробляти заходи щодо збереження і підвищення родючості ґрунтів;

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на фундаментальних дисциплінах – хімії, фізиці, біології, геології, фізіології рослин; має безпосередній тісний зв'язок з дисциплінами «Агрохімія», «Землеробство», «Рослинництво».