ВВПП.01.03 «Картографування ґрунтів і дешифрування ґрунтового покриву на основі ДЗЗ»  (201 "Агрономія" ОПП "Агрохімія і ґрунтознавство")

Дисципліна «Картографування ґрунтів і дешифрування ґрунтового покриву на основі ДЗЗ» є вибірковою дисципліною циклу професійної та практичної підготовки фахівців спеціальності 201 «Агрономія» за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство». Передбачає вивчення основних закономірностей розповсюдження ґрунтів в природі, визначення ґрунтового покриву територій на основі діагностики ґрунтів, проведення ґрунтового досліджень відповідно методики крупномасштабних і спеціальних видів ґрунтового обстеження з застосуванням аерокосмічних і комп’ютерних технологій.

Метою навчальної дисципліни «Картографування ґрунтів і дешифрування ґрунтового покриву на основі ДЗЗ» є надати студентам комплексні знання про існуючі методи і технології аерокосмічних досліджень ґрунтового покриву, який є одним з основних природних ресурсів. Особлива увага звертається на поєднання традиційних методів досліджень разом з новими методами: геоінформаційними технологіями, методами дистанційного зондування, геоморфологічним аналізом рельєфу, як провідного фактора ґрунтоутворення.

Завданням вивчення дисципліни «Картографування ґрунтів і дешифрування ґрунтового покриву на основі ДЗЗ» є вивчення фізичних основ та принципів дистанційного зондування ґрунтового покриву; освоєння сучасних комп’ютерних методик обробки та дешифрування даних дистанційного зондування; вивчення дешифрувальних ознак природних об’єктів та ґрунтового покриву індивідуально.

Компетентності, якими повинен володіти здобувач:

Інтегральна компетентність ‒ здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області аграрних наук або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів із використанням комплексу міждисциплінарних даних з узагальненим об’єктом діяльності: ґрунти, сільськогосподарські культури і технологічні процеси їх обробки.

Загальні компетентності:

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

2. Знання та розуміння області аграрних наук.

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою за спеціальністю.

5. Здатність використання інформаційних технологій.

6. Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя.

7. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.

9. Прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства.

10. Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної доброчесності, а також професійних кодексів поведінки.

Фахові компетентності спеціальності:

1. Здатність до формування нових ідей теоретичного і практичного спрямування з використанням як абстрактного мислення так і на підставі аналізу та синтезу.

2. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва; здатність управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах;

3. Здатність збору, реєстрації і аналізу даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах; здатність показувати знання і розуміння основних ґрунтових характеристик як природного тіла, і процесів що відбуваються у ґрунтовій товщі під час антропогенного впливу;

4. Здійснення систематичного контролю за станом ґрунтів для упередження негативних явищ і збереження найголовнішого компоненту біосфери – ґрунту. Усвідомлення зміни фізичного, хімічного і біологічного  характеру, які в більшості випадків спричиняють деградацію ґрунтів;

5. Здатність використовувати знання для дослідження стану об’єктів навколишнього природного середовища, базові знання морфологічних ознак ґрунту, вплив екологічних факторів на процеси ґрунтоутворення; застосовувати сучасні методи та засоби контролю стану ґрунтів;

6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання якості ґрунтів;

7. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реє-струвати нові об’єкти у педосферах, їх властивості та притаманні їм процеси в системі адаптивного землеробства;

8. Обізнаність щодо новітніх принципів і методів науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії, ґрунто-знавстві, агрохімії, землеробстві;

9. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях пов’язаних з ГІС технологіями, інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнання, синтезу і моделювання властивостей ґрунтів з допомогою ГІС;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методику проведення крупномасштабних досліджень ґрунтів; характеристику методик спеціальних видів ґрунтових досліджень; застосування аерокосмічних, комп’ютерних технологій при дослідженні ґрунтового покриву; розробка, складання та характеристика матеріалів дослідження ґрунтового покриву; основи сучасних технологій аналізу та обробітку аерокосмічної інформації; базові поняття щодо геоінформаційних технологій, дистанційного зондування та статистичного аналізу; алгоритм використання новітніх технологій при проведенні ґрунтового обстеження території;

вміти: проводити ґрунтову зйомку різними методами, складання ґрунтового плану та супроводжуючих матеріалів з дотриманням природоохоронних і екологічних вимог при розробці різних рекомендацій у сучасних умовах ведення господарства; володіти основами дешифрування матеріалів дистанційного зондування для оцінки стану ґрунтів; коректно працювати з інформацією; користуватись геоінформаційними системами для дослідження ґрунтового покриву; користуватись науковою і довідниковою літературою; аналізувати та оцінювати стан ґрунтових ресурсів.

Міждисциплінарні зв’язки: четвертинна геологія і геоморфологія, ґрунтознавство загальне, ґрунтознавство часткове, картографія ґрунтів, ГІС у ґрунтознавстві і агрохімії.