Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів знань щодо екологічної безпеки. Розуміння основних
закономірностей формування екологічної небезпеки й управління безпекою, набуття практичних умінь і навичок із забезпечення екологічної безпеки.
Завдання навчальної дисципліни полягає у:
– засвоєнні особливостей концепції екологічної безпеки-небезпеки;
– засвоєнні основ закономірностей формування екологічної безпеки;
– вивченні регіональних небезпек в умовах надзвичайних ситуацій;
– усвідомленні сучасного рівня управління екологічною безпекою;
– вивченні сутності ризику в управлінні екологічною безпекою.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач має знати:
– базовий понятійно-термінологічний апарат навчальної дисципліни;
– шляхи та закономірності формування безпечних конструкцій природно-техногенної геоекологічної системи;
– ієрархічну структуру екологічної небезпеки, характеристику основних її складових; територіальну та часову структуризацію екологічної небезпеки;
– принципи забезпечення екологічної безпеки; класифікацію екологічних ситуацій (у тому числі надзвичайних);
– основи міжнародного законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки;
– правові, економічні та техніко-технологічні механізми
– забезпечення екологічної безпеки;
– державну політику у галузі екологічної безпеки;
– структуру, завдання, функції та правовий статус державної служби в галузі забезпечення екологічної безпеки;
– соціальні аспекти забезпечення екологічної безпеки; роль наукових досліджень та інформації у розв'язанні проблем екологічної безпеки;
– принципи організації та основні закономірності управління екологічною безпекою; регіональні особливості функціонування екологічної безпеки;
вміти:
– використовувати ключові слова в розрізі понять;
– визначати головні властивості екосистем та геосистем з точки зору формування екологічної небезпеки;
– проводити аналіз виникнення екологічно небезпечних ситуацій;
– виділяти найбільш характерні для конкретного регіону складові екологічної небезпеки, визначати її рівні;
– використовувати набуті знання та вміння під час виконання дослідницької роботи з проблем екологічної безпеки конкретного регіону, галузі;
– визначати структуру та функціональні завдання органів управління екологічною безпекою;
– розробляти конкретні організаційні, технічні заходи щодо управління екологічною безпекою;
– спрямовувати свою науково-дослідницьку діяльність на вирішення регіональних проблем екологічної безпеки.

Метою вивчення дисципліни «Стратегія сталого розвитку» є формування студентамиекологами нового підходу до оцінки та розробки стратегій
соціально-економіко-екологічного розвитку суспільства на сучасному етапі.
Сталий розвиток території – це соціально, економічно і екологічно збалансований розвиток міських і сільських поселень, спрямований на створення їх економічного
потенціалу, повноцінного життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів (природних, трудових,
виробничих, науковотехнічних, інтелектуальних), технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої,
транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення,
збереження та збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини.
Завдання навчальної дисципліни:
– розглянути взаємозв’язок між економічним зростанням і сталим розвитком;
– описати основні екологічні проблеми та висвітлити актуальність та пріоритети екологічно збалансованого розвитку;
– дати поняття людського розвитку як головного чинника і показника суспільного прогресу та його місце у соціальній підсистемі сталого розвитку;
– проаналізувати соціо-економіко-екологічну систему як сукупність соціальної, економічної, екологічної підсистем, гармонійно об’єднаних у ціле, що породжує нову якість – сталий розвиток;
– розглянути концепцію сталого розвитку України.

Метою дисципліни є формування у здобувачів професійних знань та умінь, щодо аналізу впливу абіотичних
та біотичних чинників на популяції та біотичних чинників на популяції шкідливих комах.
Завдання навчальної дисципліни: навчити здобувачів визначати вплив екологічних чинників на динаміку популяцій шкідливих комах.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: абіотичні та біотичні чинники котрі впливають на динаміку популяцій шкідливих комах;
вміти: визначати вплив різноманітних абіотичних та біотичних чинників чинників на динаміку популяцій шкідливих комах.