Метою навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» є сформувати у студентів теоретичні знання і практичні вміння щодо визначення генезису, агрономічних, фізичних і фізико-механічних властивостей ґрунтів України, насамперед ґрунтів, які використовуються у сільськогосподарському виробницітві, методів польової та лабораторної діагностики ґрунтів, способів управління ґрунтовими режимами з метою їх раціонального використання і підвищення родючості, залежностей впливу сільськогосподарської техніки на властивості ґрунтів (фізичні, хімічні, фізико-хімічні, фізико-механічні, водні тощо) для раціонального та ресурсоощадного ведення сільськогосподарського виробництва з метою збереження ґрунтового покриву. Надбання знань з дисципліни «Ґрунтознавство» забезпечує подальше успішне вивчення профілюючих навчальних дисциплін на агрономічному факультеті за спеціальністю 208 «Агроінженерія».

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» є вивчення чинників ґрунтотворення у ході формування та розвитку окремих типів ґрунтів, процесів ґрунтотворення, ґрунтотворних порід, агрономічних показників, властивостей та режимів ґрунтів, методів польових і лабораторних досліджень ґрунтів, шляхів підвищення їх родючості, впливу сільськогосподарської техніки на властивості ґрунтів (фізичні, хімічні, фізико-хімічні, фізико-механічні, водні тощо), способів раціонального використання і підвищення продуктивності ґрунтів, особливо, які використовуються у сільськогосподарському виробництві.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: суть ґрунтотворного процесу, генезис конкретних ґрунтів різних природних зон України, їх географічне розповсюдження, будова, склад, класифікацію, агрономічні характеристики, вплив ґрунту на тип умов місцезростання, склад і продуктивність лісів, вплив сільськогосподарської техніки на властивості ґрунтів, шляхи підвищення родючості ґрунтів, заходи раціонального та ресорсоощадного використання ґрунтів і охорони їх від деградації, зокрема агротехнічної;

вміти: діагностувати ґрунти польовими методами, досліджувати ґрунти лабораторними методами, визначати та корегувати вплив сільськогосподарської техніки на властивості ґрунтів.

Компетентності, якими повинен володіти здобувач:

Інтегральна компетентність:

1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, самостійного постійного підвищення кваліфікації, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2. Здатність збирати, аналізувати, використовувати упорядковувати та інтерпретувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку нових технологій галузі.

Фахові компетентності:

1. Здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, явищ, що відбуваються у ґрунті, як в компоненті природної системи, так і в агроекосистемі.

2. Самостійно досліджувати ґрунти в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і звітувати про результати наукових пошуків.

3. Здатність до узагальнення впливу чинників довкілля та господарської діяльності людини при діагностиці ґрунтів, їх раціональному використанні.

4. Здатність показувати знання і розуміння основних ґрунтових характеристик як природного тіла, і процесів що відбуваються у ґрунтовій товщі при сільськогосподарському виробництві.


Метою навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» є сформувати у здобувачів теоретичні знання і практичні вміння щодо визначення генезису, агрономічних і лісорослинних властивостей ґрунтів України, насамперед ґрунтів, які утворилися під лісовою рослинністю, знаходяться у межах садово-паркових ландшафтів і призначені для рекреації та лісорозведення, методів польової та лабораторної діагностики ґрунтів, способів управління ґрунтовими режимами з метою їх раціонального використання і підвищення родючості ґрунтів садово-паркових зон. Надбання знань з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» забезпечує подальше успішне вивчення профілюючих дисциплін на факультеті лісового господарства у межах спеціальності 206 «Садово-паркове господарство».

Основним завданням вивчення дисципліни «Ґрунтознавство» є вивчення чинників ґрунтотворення, суті ґрунтотворних процесів, які формують, агрономічних і лісорослинних показників, властивостей та режимів ґрунтів садово-паркових ландшафтів, методів польових і лабораторних досліджень ґрунтів, шляхів підвищення їх родючості, впливу лісогосподарських заходів на ґрунт, способів раціонального використання і підвищення продуктивності ґрунтів паркових екоситем.

Згідно з вимогами освітньо програми студенти повинні:

знати: суть ґрунтотворного процесу, генезис конкретних ґрунтів різних природних зон України, їх географічне розповсюдження, будова, склад, класифікацію, агрономічні та лісорослинні характеристики ґрунтів садово-паркових ландшафтів, вплив ґрунту на тип умов місцезростання, склад і продуктивність лісів, вплив лісогосподарських (садово-паркових) заходів на лісорослинні властивості ґрунтів, шляхи підвищення родючості ґрунтів, якості та продуктивності лісів через їх вплив на ґрунт, заходи раціонального використання ґрунтів і охорони їх від деградації;

вміти: діагностувати ґрунти польовими методами, досліджувати ґрунти лабораторними методами і визначати придатність ґрунтів для створення і сталого функціонування садово-паркових екосистем.

Компетентності, якими повинен володіти здобувач:

Інтегральна компетентність

1. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі вирощування декоративних рослин, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів рослинництва, ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва та екології і характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

4. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1. Здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів науки (ґрунтознавства міських екосистем тощо).

2. Здатність оцінювати, інтерпретувати та синтезувати теоретичну інформацію і практичні, виробничі й дослідні дані у галузі садовопаркового господарства.

3. Здатність зберігати та охороняти біологічне різноманіття на об’єктах садово-паркового господарства, підвищувати їх екологічний потенціал.


Метою навчальної дисципліни «Лісове ґрунтознавство» є сформувати у здобувачів теоретичні знання і практичні вміння щодо визначення генезису, агрономічних і лісорослинних властивостей ґрунтів України, насамперед ґрунтів, які утворилися під лісовою рослинністю, знаходяться під лісом і призначені для лісорозведення, методів польової та лабораторної діагностики ґрунтів, способів управління ґрунтовими режимами з метою їх раціонального використання і підвищення родючості. Надбання знань з дисципліни «Лісове господарство» забезпечує подальше успішне вивчення профілюючих дисциплін на факультеті «Лісового господарства».

Основним завданням вивчення дисципліни «Лісове ґрунтознавство» є вивчення ґрунтотворних порід, процесів ґрунтотворення, агрономічних і лісорослинних показників, властивостей та режимів ґрунтів, методів польових і лабораторних досліджень ґрунтів, шляхів підвищення їх родючості, впливу лісогосподарських заходів на ґрунт, способів раціонального використання і підвищення продуктивності лісових ґрунтів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі освіти повинні:

знати: суть ґрунтотворного процесу, генезис конкретних ґрунтів різних природних зон України, їх географічне розповсюдження, будова, склад, класифікацію, агрономічні та лісорослинні характеристики, вплив ґрунту на тип умов місцезростання, склад і продуктивність лісів, вплив лісогосподарських заходів на лісо рослинні властивості ґрунтів, шляхи підвищення родючості ґрунтів, якості та продуктивності лісів через їх вплив на ґрунт, заходи раціонального використання ґрунтів і охорони їх від деградації;

вміти: діагностувати ґрунти польовими методами, досліджувати ґрунти лабораторними методами і визначати придатність ґрунтів для лісорозведення.

Компетентності, якими повинен володіти здобувач:

1. Здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, явищ, що відбуваються у ґрунті, як в компоненті природної системи.

2. Самостійно досліджувати ґрунти в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і звітувати про результати наукових пошуків.

3. Здатність до узагальнення впливу чинників довкілля та лісогосподарської діяльності людини при діагностиці ґрунтів.

4. Здатність показувати знання і розуміння основних ґрунтових характеристик як природного тіла, і процесів що відбуваються у ґрунтовій товщі у ході лісогосподарської діяльності.