Передбачається вивчення агрономічної характеристики, родючості, окультурювання, раціонального використання. основних типів, підтипів, родів, видів, різновидностей, розрядів, варіантів ґрунтів Полісся, Лісостепу, Степу України та її гірських територій (Карпати, Крим).

Метою є формування у здобувачів теоретичних і практичних знань основних властивостей конкретних ґрунтів (дерново-підзолистих, опідзолених, болотних, торфових, чорноземних, каштанових, галогенних тощо), режимів, процесів управління розвитком для збереження і підвищення їх родючості у різних природно-кліматичних зонах України.

Завдання навчальної дисципліни зводиться до оволодіння сутністю розвитку ґрунтотворного процесу, який формує велику різноманітність ґрунтів у природних і агрогенних екосистемах Полісся, Лісостепу, Степу, гірських масивів Карпат і Криму, сухих Субтропіків, що обумовлює різні шляхи підвищення родючості ґрунтів і їх раціонального використання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

сутність впливу природних умов на ґенезу ґрунтів та їх родючість;

основні ґрунтотворні процеси і ґрунти, які утворюються під їх впливом;

закономірності поширення ґрунтів;

класифікацію ґрунтів;

шляхи збереження і підвищення родючості ґрунтів та раціонального використання земель;

вміти:

діагностувати і виділяти на картах ґрунтів конкретні таксономічні одиниці класифікації ґрунтів (тип, підтип);

визначати виробничі можливості (рівень родючості) ґрунту;

користуватися картами ґрунтів конкретних господарських об’єктів та надавати необхідну інтерпретацію ґрунтам і ґрунтовим виділам на карті;

збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області ґрунтознавства;

використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінфор-маційні моделі в ґрунтознавстві.

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність

Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, які формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

4. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.

5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

7. Здатність працювати в міжнародному контексті.

8. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

9. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.

10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

12. Навички міжособистісної взаємодії.

13. Здатність планувати та управляти часом.

14. Здатність працювати в команді та автономно.

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Володіти методами діагностики ґрунтів та діагностувати ґрунти в природі і користуватися картами ґрунтів різного масштабу під час туристичної діяльності.

2. Аналізувати вплив фізико-географічної обстановки на утворення ґрунтів та їх родючість.

3. Здатність до поєднання національних і міжнародних принципів діагностики ґрунтів.

4. Готовність до методологічно аргументованої зміни наукового і виробничого профілю професійної діяльності (здатність генерувати нові теоретично вагомі та практично запитані ідеї – креативність).