The primary purpose of educational discipline of "Physics with the basics of biophy-sics" is 

successive exposition to the students of basic laws and conclusions of physics, which  help to study 

general patterns of the phenomena of nature and consideration of questions of 

biophysics that directly touches the problems of interaction of living organisms with surrounding environment and illumination of the possible applied applications of physical methods 

and devices for measuring of parameters of indexes of environment and control of processes, that  take place in a plant, vegetable covers and soil for the formations of higher education of complex of knowledge, abilities and skills for application in professional activity in the field of 

agronomics, aimed at solving complex tasks from organazations and technology of production of high-quality environmentally sound agricultural goods and balanced nature management.


Метою викладання  навчальної дисципліни «Фізика» на підготовчому факультеті ЦПIГ - підготовка іноземних студентів до навчання у вищій школі та уміння вирішувати комунікативні завдання у професійній сфері спілкування. Ця мета досягається формуванням у студентів потрібних мовних і мовленнєвих умінь читання, аудіювання, усного та писемного мовлення, розв’язання задач та виконання лабораторних робіт.

Завданням вивчення дисципліни «Фізика» є:

- навчити студентів читати текст з фізики, розуміти зміст тексту, уміти його переказувати чи відповідати на запитання до тексту.

- працювати з фізичними приладами;

- проводити математичну і статистичну обробку результатів вимірювань;

працювати з графіками і таблицями;

-застосовувати здобуті знання під час аналізу фізичних явищ і розв'язання задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати:

1) основні фізичні величини, одиниці їх вимірювань, основи теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань;

2) основні фізичні закони і межі їх застосування;

3) визначення, зовнішні ознаки, кількісні характеристики фізичних явищ і їх використання в практиці;

4) основні положення і математичні рівняння теорії; призначення, принципи дії та правила користування фізичними приладами;

          вміти:

1) читати текст з фізики, розуміти зміст тексту, уміти його переказувати чи відповідати на запитання до тексту.

2) правильно оформляти висловлення;

 знаходити в тексті відповіді на питання сформульовані в завданнях;

3) працювати з фізичними приладами;

4) проводити математичну і статистичну обробку результатів вимірювань;

працювати з графіками і таблицями;

5)застосовувати здобуті знання під час аналізу фізичних явищ і розв'язання задач.


Метою навчальної дисципліни «Будівельна фізика» для здобувачів спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" є системне засвоєння майбутніми архітекторами та містобудівниками основ фізики та практичних методів формування життєвого середовища в умовах сонячного та штучного світла, світлової обстановки, зорового сприйняття й видимості у приміщенні, тепла, вологи, руху повітря, характеристик акустичного режиму чи звукового поля в будівлях і приміщеннях, а також природи їх сприйняття людиною з урахуванням соціологічних, гігієнічних та економічних факторів, висвітлення прикладних застосувань фізичних методів і приладів для підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сферах містобудування та архітектури.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Будівельна фізика» є формування у здобувачів системи теоретичних знань з основ архітектурної кліматології, архітектурної світлотехніки, архітектурної акустики, і набуття ними практичних навичок з використання методів теоретичного й експериментального дослідження фізичних явищ з метою їхнього якісного і кількісного аналізу; розпізнавання фізичних зв’язків у технологічних процесах; використання сучасного фізичного устаткування і приладів, методів фізичного експерименту стосовно до вимог професійної підготовки по спеціальності.

Об’єкти вивчення та діяльності - об’єкти архітектури та містобудування - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення; їх інтер’єри та обладнання; архітектурно-містобудівні комплекси; об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і декоративно прикладного мистецтва; території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів; реконструкція та реставрація об’єктів архітектури та містобудування, а також діяльність щодо їх створення.

Очікувані результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-                основні фізичні величини будівельної фізики, загальні закономірності будівельної акустики, світлотехніки,  теплофізики приміщень, їх електричної та радіаційної безпеки, механіки будівель та огороджувальних конструкцій, нормативні вимоги до проектування огороджувальних конструкцій та санітарно-гігієнічного стану приміщень та територій забудови;

-                  основи розрахунку теплового режиму приміщень, їх абсолютної і відносної вологості,  параметри оптимального мікроклімату приміщень та міського середовища, складові клімату, які впливають на мікроклімат міського середовища й формування архітектурних комплексів і забудови;

-               оптичні закони розповсюдження і розподілу світлової енергії у відкритому або замкнутому просторі, питання колориметрії та колірного рішення,  інсоляції, сонцезахисту, основні поняття архітектурної світлотехніки; питання нормування та розрахунку природного та штучного освітлення, типи освітлювальних приладів, їх особливості та конструкцію, питання створення комфортного світлоколірного середовища у містах і приміщеннях;

-                основи будівельної  акустики, закони поширення в будинках і містобудівельних утвореннях звукових хвиль, акустичні вимоги щодо містобудівельних просторів та приміщень різного призначення, принципи , звукоізоляції будівель і боротьби з міськими і виробничими шумами, формування комфортного акустичного середовища у містах і приміщеннях;

-               властивості радіоактивних випромінювань та їх взаємодію з речовиною, фізичні методи визначення екологічності будівельних матеріалів;

 уміти:

-                застосовувати сучасні фізичні методи і прилади для вимірювання властивостей та аналізу будівельних матеріалів, проводити статистичну обробку результатів вимірювань;

-                 виконувати розрахунки з будівельної акустики; використовувати техніку боротьби з шумами при їх високих рівнях, класифікувати матеріали за їх акустичними властивостями;

-                 виконувати теплофізичні  розрахунки, розрахунки систем штучного освітлення; вміло застосовувати при проектуванні архітектурного середовища засоби природного і штучного освітлення.

-          Інтегральні компетентності.

     Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері містобудування та архітектури, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування сучасних засобів будівельної фізики.

-          Загальні компетентності.

ЗК01. Знання та розуміння предметної області «Будівельної фізики» та розуміння професійної діяльності.
ЗК02. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми «Будівельної фізики».

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК07. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, їх місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

-          Спеціальні (фахові) компетентності.

СК02. Здатність застосовувати теорії, методи і принципи фізико-математичних, природничих наук, комп’ютерних, технологій для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. Використовувати теоретичні знання з будівельної фізики при проектуванні архітектурного й містобудівельного середовища.

СК04. Здатність дотримуватися вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, технічних регламентів, інших нормативних документів у сферах містобудування та архітектури при здійсненні нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель і споруд, отримувати та ураховувати результати аналізу фізичних процесів, які впливають на архітектурне середовище та містобудівельні простори під час створення архітектурних задумів.

СК05. Здатність до аналізу і оцінювання природно кліматичних, екологічних, інженерно-технічних, соціально демографічних і архітектурно-містобудівних умов
архітектурного проєктування, проводити необхідні розрахунки по визначенню оптимального мікроклімату міського середовища.

СК12. Усвідомлення особливостей використання різних типів конструктивних та інженерних систем і мереж, їх розрахунків в архітектурно-містобудівному проєктуванні. Визначати вплив та проводити урахування та захист приміщень від фізичних процесів, які відбуваються як в зовнішньому середовищі так і в конструкціях та приміщеннях будівель та споруд.

СК13. Здатність до розробки архітектурно-містобудівних рішень з урахуванням безпекових і санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і енергозберігаючих, техніко економічних вимог і розрахунків. Під час проектування на всіх стадіях вирішувати проблеми екології та захисту міського й архітектурного середовища від небажаного впливу негативних фізичних явищ на людину.

СК14. Усвідомлення особливостей застосування сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, а також технологій при створенні об’єктів містобудування,
архітектури та будівництва. Використовувати на практиці основи будівельної фізики для створення нормального мікроклімату приміщень та містобудівельних просторів.

СК17. Усвідомлення теоретичних основ містобудування та здатність застосовувати їх для розв’язання складних спеціалізованих задач. Вміло створювати оптимальний акустичний клімат в окремих будинках і приміщеннях.


Мета навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» для спеціальності 206 "Садово-паркове господарство" є  формування стійких знань основних законів і положень фізики, які допомагають розуміти загальні закономірності явищ природи, можливі застосування фізичних інструментальних методів і приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовища, що потрібно для підготовки фахівців, здатних вирішувати виробничі питання садово-паркового господарства.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

·вивчення основних принципів та інструментарію експериментальної фізики;

·розвиток мислення і вироблення навичок самостійного вивчення наукової літератури з фізики та її застосування.

Очікувані результати навчання.

На основі знань, здобутих під час вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- основні фізичні величини, одиниці їх вимірювань,основи теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань;

- загальні фізичні закономірності, що лежать в основі явищ та процесів, які відбуваються в навколишньому середовищі;

- фізичні механізми та характеристики фізичних факторів, що впливають на вирощування декоративних рослин, проектування та експлуатація компонент рослинних угруповань і людину, тварини, рослини та середовище їхнього мешкання;

- можливості сучасних інструментальних фізичних методів та засобів, що лежать в основі безпечної дії інженерно-технічного обладнання в об’єктах садово-паркового господарства, автоматизації та засобів механізації агротехніки вирощування і захисту рослин, принципи дії приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовища.

вміти:

- застосовувати сучасні фізичні методи і прилади для вимірювання та аналізу параметрів навколишнього середовища для вирішення виробничих питань вирощування декоративних рослин, проектування;

- проводити математичну і статистичну обробку результатів фізичних вимірювань;

- пояснювати фізичні процеси та явища, які відбуваються у навколишньому середовищі: атмосфері, ґрунті, твердих тілах різного походження, рослинах та їх угрупованнях під дією різних фізичних факторів, включаючи фактори забруднення довкілля, для боротьби з ними шляхом озеленення. вирощування декоративних рослин та їх угруповань;

- практичного застосування знань щодо процесів перенесення, руху заряджених частинок в електричних та магнітних полях в сучасних методах аналізу довкілля та свідомої безпечної експлуатації  електричного інженерно-технічного обладнання в об’єктах садово-паркового господарства;

- застосувавати концепції, теорії та наукові методи однієї з основних природничих наук - фізики для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних проблем садово-паркового господарства, які характеризуються комплексністю та  невизначеністю умов;

- користуючись законами фізики, застосовувати набуті теоретичні та практичні знання в майбутній роботі за фахом.

       Компетентності.

          Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні  фізичні задачі та практичні проблеми професійної діяльності із застосуванням знань із фізики у галузі вирощування декоративних рослин, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів фізики у сукупності з теоріями і методами рослинництва, ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва та екології і характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

         Загальні компетентності.

6. Здатність до абстрактного природничого мислення, аналізу та синтезу фізичних даних. 8.Здатність застосовувати знання з фізики у практичних ситуаціях. 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 11. Навички здійснення безпечної діяльності. 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з фізики з різних джерел.

          Спеціальні (фахові, предметні) компетентності.

6. Здатність оцінювати, інтерпретувати та синтезувати теоретичну інформацію і практичні, виробничі й дослідні дані у галузі садово-паркового господарства в частині фізики.

8. Здатність безпечно використовувати агрохімікати й пестициди, беручи до уваги їх фізичні властивості та вплив на навколишнє середовище.

            

          Програмні результати навчання

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

11. Удосконалювати організацію виробничих процесів у садово-парковому господарстві з використанням набутих знань з фізики.


Мета навчальної дисципліни.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» спеціальності 205 "Лісове господарство"є  формування уздобувачів стійких знань основних законів і положень фізики, які допомагають вивчати загальні закономірності явищ природи; вивчення можливих застосувань фізичних інструментальних методів і приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовища, що потрібно для підготовки фахівців, здатних вирішувати виробничі питання у галузі лісового і мисливського господарства.

Очікувані результати навчання.

На основі знань, здобутих під час вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- основні фізичні величини, одиниці їх вимірювань,основи теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань;

- загальні фізичні закономірності, що лежать в основі явищ та процесів, які відбуваються в навколишньому середовищі;

- характеристики факторів, що впливають на людину, тварини, рослини та середовище їхнього мешкання, а також  фізичні механізми цих впливів;

- можливості сучасних інструментальних методів та засобів, принципи дії приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовища.

вміти:

- застосовувати сучасні фізичні методи і прилади для вимірювання та аналізу параметрів навколишнього середовища;

- проводити математичну і статистичну обробку результатів вимірювання;

- пояснювати фізичні процеси та явища, які відбуваються у навколишньому середовищі: атмосфері, ґрунті, твердих тілах різного походження, рослинах під дією різних фізичних факторів, включаючи фактори забруднення довкілля;

- практичного застосування знань щодо процесів перенесення, руху заряджених частинок в електричних та магнітних полях в сучасних методах аналізу забруднення довкілля;

- користуючись законами фізики, застосовувати набуті теоретичні та практичні знання під час вивчення екологічних дисциплін і в майбутній роботі за спеціальністю.

Інтегральна компетентність.

        Здатність до застосування певних теорій та методів фізики у процесі навчання та розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі лісового і мисливського господарства.

Загальні компетентності.

6. Здатність до абстрактного природничого мислення, аналізу та синтезу. 7.Здатність застосовувати знання з фізики у практичних ситуаціях. 9.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 10.Прагнення до збереження навколишнього середовища.  11.Навички здійснення безпечної діяльності. 12.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з фізики з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності.

2.Здатність застосовувати знання і уміння з фізики для проведення лісівничих вимірювань та досліджень. 12. Екологічне мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному і глобальному рівнях.           

 Програмні результати навчання.

             2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

             4. Володіти базовими природничо-науковими знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства


                                Мета і завдання навчальної дисципліни

1.      Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення курсу "Біофізика" для спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" є формування наукового природничо-матеріалістичного світогляду студентів, формування стійких знань основних законів біофізики, явищ перенесення, процесів та механізмів транспорту речовин, осмотичних явищ, процесів і механізмів транспірації, перенесення імпульсу, випаровування і теплоти, електричного заряду, принципів дії сучасних приладів та можливі застосування сучасних інструментальних методів, приладів і устаткування, що використовуються в агрономії та у практичній діяльності майбутнього фахівця.

Це підпорядковано прагненню якісної підготовці фахівців із захисту і карантину рослин, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності з рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних, культур, лісових насаджень тощо від шкідливих організмів, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов з використанням теорій та методів біології, біофізики та аграрних наук.

2.      Завдання навчальної дисципліни

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Біофізика» здобувач повинен

знати: - основні фізичні величини, одиниці їх вимірювань, основи теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань;

- загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі явищ та процесів, які відбуваються у рослинному організмі;

- характеристики абіотичних та біотичних факторів, що впливають на рослини та середовище їхнього мешкання, а також біофізичні механізми цих впливів;

- практичні можливості сучасних інструментальних методів та технічних засобів, принципи дії приладів, які застосовуються у рослинництві;

вміти: -застосовувати сучасні фізичні методи і прилади для вимірювання та аналізу рослинних організмів;

-проводити математичну і статистичну обробку результатів вимірювань;

-пояснювати фізичні принципи, процеси та механізми, що становлять основу взаємодії рослинних організмів з навколишнім середовищем;

-користуючись фізичними положеннями, законами і теоріями, застосовувати набуті теоретичні та практичні знання при вивченні спеціальних дисциплін і в майбутній роботі за спеціальністю.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральні компетентності. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності з захисту і карантину рослин або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з використанням теорій і методів біофізики.

Загальні компетентності. Здатність до абстрактного природничого мислення, аналізу та синтезу. Здатність застосовувати знання з фізики у практичних ситуаціях. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями про природу. Здатність генерувати нові ідеї з  біофізики. Здатність приймати обґрунтовані та вмотивовані рішення на основі набутих знань з біофізики. Навички здійснення безпечної  діяльності як в навчальних  фізичних лабораторіях так і в умовах реальних викликів. Здатність зберігати та примножувати наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії фізики, біофізики,  розуміння впливу на довкілля радіації, озонових дір, динаміки зон радіаційного забруднення тощо, місця набутих знань у загальній системі знань про природу.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. Здатність до використанням фізичних методів для моніторингу довкілля, здатність до наукової інтерпретації даних спектрального, рентгеноструктурного аналізу, оптичної та електронної мікроскопії, дозиметрії тощо. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення з використанням знань з біофізики. Здатність застосовувати біофізичні методи для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів на основі прогнозу,  енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують екологічну безпеку довкілля. Здатність організовувати роботи із застосування біофізичних засобів захисту рослин, спрямовані на адаптацію європейських вимог.


Програма вивчення навчальної дисципліни «Фізика» відповідає першому (бакалаврському) рівню вищої освіти. Освітньо-професійна програма –193 "Геодезія та землеустрій", галузь знань –19 "Архітектура та будівництво", спеціальність–193 "Геодезія та землеустрій".

Мета навчальної дисципліни «Фізика» є послідовне викладення студентам основних законів і положень фізики, які допомагають вивчати загальні закономірності явищ природи, висвітлення можливих прикладних застосувань фізичних методів і приладів у геодезії та землеустрої.

Завданням програми є формування наукового природничо-матеріалістичного світогляду студентів, формування стійких знань основних законів фізики, явищ електромагнетизму, гравітації, перенесення речовини, імпульсу, теплоти, електричного заряду, принципів дії сучасних фізичних приладів та можливі застосування сучасних інструментальних методів, що використовуються у практичній діяльності майбутнього фахівця.

Очікувані результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-          основні фізичні величини, одиниці їх вимірювань, основи теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань;

-          загальні фізичні закономірності, пояснення фізичних процесів та явищ, які відбуваються у навколишньому середовищі: атмосфері, ґрунті, твердих тілах різного походження під дією різних зовнішніх фізичних факторів;

-          основні принципи  дії та можливі застосування сучасних фізичних методів у практиці геодезії та землевпорядкування;

уміти:

-          практично застосовувати набуті знання щодо процесів перенесення, руху заряджених частинок в електричних та магнітних полях в сучасних методах аналізу стану довкілля;

-          ефективно застосовувати сучасні фізичні методи і прилади на практиці;

-          проводити математичну і статистичну обробку результатів вимірювань;

-          науково обґрунтовувати фізичні процеси та явища в різних агрегатних станах речовини;

-          уявляти основні принципи дії приладів та можливі застосування сучасних фізичних методів у практиці геодезії та землеустрою.


 Основною метою навчальної дисципліни «Фізика з основами біофізики» є послідовне викладення студентам основних законів і положень фізики, які допомагають вивчати загальні закономірності явищ природи; розгляд питань біофізики, що безпосередньо стосуються проблем взаємодії живих організмів з навколишнім середовищем; освітлення можливих прикладних застосувань фізичних методів і приладів для вимірювання параметрів показників навколишнього середовища та контролю процесів, що відбуваються в рослині, рослинних покривах та ґрунті для формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері агрономії, спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і технології виробництва високоякісної екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Галузь знань                                                  20 «Аграрні науки та продовольство»

Напрям підготовки                                      201 "Агрономія"

Освітньо-професійна програма                     201 "Агрономія"

Рівень вищої освіти                                     перший (бакалаврський)

Обовязкова чи вибіркова                           обовязкова

Семестр                                                          другий

Кількість кредитів ЕСST                              3

Кількість змістових модулів                        2

Загальна кількість годин                              90

       У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: -основні фізичні величини, одиниці їх вимірювань, основи теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань;

- загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі явищ та процесів, які відбуваються у рослинному організмі;

- характеристики абіотичних та біотичних факторів, що впливають на рослини та ґрунти (середовище їхнього мешкання), а також біофізичні механізми цих впливів;

- практичні можливості сучасних інструментальних методів та технічних засобів, принципи дії приладів, які застосовуються у рослинництві та ґрунтознавстві.

вміти: - застосовувати сучасні фізичні методи і прилади для вимірювання та аналізу рослинних організмів та ґрунтів.

-  проводити математичну і статистичну обробку результатів вимірювань;

- пояснювати фізичні принципи, процеси та механізми, що становлять основу взаємодії рослинних організмів з навколишнім середовищем;

- користуючись фізичними положеннями, законами і теоріями, застосовувати набуті теоретичні та практичні знання при вивченні спеціальних дисциплін і в майбутній роботі за спеціальністю.

Інтегральні компетентності. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів фізики з основами біофізики як науки  і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності. Здатність до абстрактного природничого мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та аналізу інформації з фізики (біофізики) з різних джерел. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях, знання та розуміння предметної області. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями про природу. Здатність генерувати нові ідеї з  фізики, біофізики (креативність). Здатність приймати обґрунтовані та вмотивовані рішення на основі набутих знань з фізики (біофізики). Навички здійснення безпечної  діяльності як в навчальних  фізичних лабораторіях так і в реальних умовах. Здатність зберігати та примножувати наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії фізики, біофізики,  розуміння впливу на довкілля негативних фізичних факторів (радіаційного забруднення, загального потепління тощо), прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. Здатність використовувати базові знання фізичних методів до аграрної науки, здатність до наукової інтерпретації даних спектрального, рентгеноструктурного аналізу, оптичної та електронної мікроскопії, дозиметрії сільськогосподарських об’єктів. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні і дослідні дані. Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування сільськогосподарських культур шляхом розуміння їх біофізичних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів, прогнозу,  енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують екологічну безпеку довкілля. Здатність управляти комплексними діями або проектами із застосуванням знань з фізики з основами біофізики.

 


          Основною метою навчальної дисципліни «Фізика з основами біофізики» є послідовне викладення здобувачам основних законів і положень фізики, які допомагають вивчати загальні закономірності явищ природи; розгляд питань біофізики, що безпосередньо стосуються проблем взаємодії живих організмів з навколишнім середовищем; освітлення можливих прикладних застосувань фізичних методів і приладів для вимірювання параметрів показників навколишнього середовища та контролю процесів, що відбуваються  ньому  для формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності фахівців з технології виробництва і переробки продукції тваринництва на засадах урахування біологічних особливостей різних видів тварин та розуміння фізичних та біофізичної складової технологічних процесів переробки продукції тваринництва.

Галузь знань                                                  20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність                                               204 "Технологія виробництва і переробки

продукції тваринництва"

Освітньо-професійна програма                     204 "Технологія виробництва і переробки

продукції тваринництва"

Рівень вищої освіти                                     перший (бакалаврський)

Обовязкова чи вибіркова                           обовязкова

Семестр                                                          другий

Кількість кредитів ЕСST                              4

Кількість змістових модулів                        2

Загальна кількість годин                              120

Форма підсумкового контролю:                  залік.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: -основні фізичні величини, одиниці їх вимірювань, основи теорії похибок та правила обробки результатів вимірювань;

- загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі явищ та процесів, які відбуваються у рослинному та тваринному організмі;

- характеристики абіотичних та біотичних факторів, що впливають на тваринний світ та середовище їхнього мешкання, а також біофізичні механізми цих впливів;

- практичні можливості сучасних інструментальних методів та технічних засобів, принципи дії фізичних приладів.

вміти: - застосовувати сучасні фізичні методи і прилади для вимірювання та аналізу тваринних організмів та ґрунтів.

-  проводити математичну і статистичну обробку результатів вимірювань;

- пояснювати фізичні принципи, процеси та механізми, що становлять основу взаємодії тваринних організмів з навколишнім середовищем;

- користуючись фізичними положеннями, законами і теоріями, застосовувати набуті теоретичні та практичні знання при вивченні спеціальних дисциплін і в майбутній роботі за спеціальністю.

 Інтегральні компетентності. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів фізики з основами біофізики як науки  і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності. Здатність до абстрактного природничого мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та аналізу інформації з фізики (біофізики) з різних джерел. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях, знання та розуміння предметної області. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями про природу. Здатність генерувати нові ідеї з  фізики, біофізики (креативність). Здатність приймати обґрунтовані та вмотивовані рішення на основі набутих знань з фізики (біофізики). Навички здійснення безпечної  діяльності як в навчальних  фізичних лабораторіях так і в реальних умовах. Здатність зберігати та примножувати наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії фізики, біофізики,  розуміння впливу на довкілля негативних фізичних факторів (радіаційного забруднення, загального потепління тощо), прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. Здатність використовувати базові знання фізичних методів до виробництва і переробки продукції тваринництва для ефективного ведення бізнесу, здатність до наукової інтерпретації даних спектрального, рентгеноструктурного аналізу, оптичної та електронної мікроскопії, дозиметрії, здатність застосовувати базові знання з фізики у виробництві та переробці продукції тваринництва. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні і дослідні дані. Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі виробництва і переробки продукції тваринництва шляхом розуміння їх біофізичних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів, прогнозу,  енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують екологічну безпеку довкілля. Здатність управляти комплексними діями або проектами із застосуванням знань з фізики з основами біофізики.