Метою дисципліни «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» є формування у студентів системи знань та умінь з наукових основ селекції та насінництва генотипів (сортів, гібридів і ліній ) польових культур, а також проведення сортового контролю сільськогосподарських культур для одержання високих урожаїв у господарствах при інтенсивному виробництві.

Селекція і насінництво, крім своїх методів досліджень, широко використовують розробки таких наук, як ботаніка, фізіологія, біохімія, генетика, цитологія, рослинництво, землеробство, фітопатологія і ентомологія, екологія, технологія переробки та зберігання продуктів. Необхідність таких знань полягає у тому, що сучасне сільськогосподарське виробництво ставиться досить вимогливо до нових сортів і гібридів польових культур.


Передбачається вивчення теоретичних основ, принципів організації селекційної роботи з основними польовими культурами, основних напрямів селекції, вихідного матеріалу та методів селекції цих культур, практичних умінь з проведення оцінки селекційного та вихідного матеріалу за господарсько-цінними ознаками.


Дисципліна  «ГЕНЕТИКА»  передбачає формування у студентів теоретичних знань про основні властивості рослинних організмів – спадковість і мінливість. Вивчення їх іде на молекулярному, хромосомному, клітинному рівнях у напрямах: поведінка генів у процесі розмноження організмів, матеріальна структура гена, мінливість і функція гена в онтогенезі.

Генетика є основою сучасної біології, оскільки універсальні закони мінливості і спадковості справедливі для всіх організмів, а методи генетики можуть застосовуватися в будь-яких дослідженнях. Генетика є теоретичною основою селекції та насінництва, яка необхідна для розуміння імунітету рослин проти фітопатогенів, захисту спадковості людини і тварин, рослин від шкідливої дії мутагенів зовнішнього середовища. Генетичні знання спадкової інформації та шляхів її реалізації в онтогенезі допоможуть створити кращі умови розвитку корисних властивостей рослин і тварин, підвищення їх продуктивності.


Метою дисципліни «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» є формування у студентів системи знань та умінь з наукових основ селекції та насінництва генотипів (сортів, гібридів і ліній ) польових культур, а також проведення сортового контролю сільськогосподарських культур для одержання високих урожаїв у господарствах при інтенсивному виробництві.

Селекція і насінництво, крім своїх методів досліджень, широко використовують розробки таких наук, як ботаніка, фізіологія, біохімія, генетика, цитологія, рослинництво, землеробство, фітопатологія і ентомологія, екологія, технологія переробки та зберігання продуктів. Необхідність таких знань полягає у тому, що сучасне сільськогосподарське виробництво ставиться досить вимогливо до нових сортів і гібридів польових культур.


Метою дисципліни «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» є формування у здобувачів системи знань та умінь з наукових основ селекції та насінництва генотипів (сортів, гібридів і ліній ) польових культур, а також проведення сортового контролю сільськогосподарських культур для одержання високих урожаїв у господарствах при інтенсивному виробництві.

Селекція і насінництво, крім своїх методів досліджень, широко використовують розробки таких наук, як ботаніка, фізіологія, біохімія, генетика, цитологія, рослинництво, землеробство, фітопатологія і ентомологія, екологія, технологія переробки та зберігання продуктів. Необхідність таких знань полягає у тому, що сучасне сільськогосподарське виробництво ставиться досить вимогливо до нових сортів і гібридів польових культур.


Метою дисципліни «Насінництво с.- г. культур» є формування у здобувачів системи знань та умінь з наукових основ організації насінництва сортів, гібридів і батьківських форм сільськогосподарських культур, а також з виробництва високоякісного насіння сільськогосподарських культур у господарствах на основі ефективного внутрішньогосподарського сортового контролю..

Насінництво, крім своїх методів досліджень, широко використовує розробки таких наук, як ботаніка, фізіологія, біохімія, генетика, цитологія, рослинництво, землеробство, фітопатологія і ентомологія, екологія, технологія переробки та зберігання продуктів. Необхідність таких знань полягає у тому, що сучасне виробництво висуває підвищені вимоги до нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур.


Передбачається вивчення теоретичних основ, принципів організації селекційної роботи з основними польовими культурами, основних напрямів селекції, вихідного матеріалу та методів селекції цих культур, практичних умінь з проведення оцінки селекційного та вихідного матеріалу за господарсько-цінними ознаками.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є особливості методів створення вихідного і селекційного матеріалу окремих сільськогосподарських культур залежно від напрямів їх використання.

Метою дисципліни «Спеціальна селекція с.-г. культур» є вивчення теорії та практичних прийомів виведення високоврожайних сортів і гібридів окремих сільськогосподарських культур. Результативність селекційної роботи значною мірою залежить від складу вихідного матеріалу: культурних і диких видів, місцевих та інорайонних сортів і форм, від рівня використання нових генетичних методів для створення вихідного матеріалу. Необхідно добре обґрунтувати методи селекції, добір батьківських форм для гібридизації, техніку схрещування, роботу з гібридними поколіннями, оцінку селекційного матеріалу тощо.

Завданням дисципліни є формування у студентів знань та умінь з наукових основ та сучасних методів селекції конкретних с.-г. культур залежно від їх біологічних, фізіологічних та генетичних особливостей.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.Селекція пшениці.

2.Селекція соняшника.

3.Селекція цукрових буряків.

4.Селекція сої та люцерни.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні підходи до створення моделей майбутніх сортів конкретних сільськогосподарських культур на основі вивчення досвіду селекційної роботи та практичного досвіду їх вирощування;  принципи підбору вихідного матеріалу для селекції за конкретними напрямами окремих сільськогосподарських культур;  методи ведення селекційної роботи з конкретними культурами за основними напрямами селекції; особливості селекційного процесу при веденні гетерозисної селекції окремих культур; методи проведення оцінок селекційного і вихідного матеріалу польових культур; принципи організації селекційного процесу конкретних польових культур.

уміти:визначатись з вибором напряму селекційної роботи з конкретної культурою у відповідності до сучасних вимог аграрного виробництва;  підбирати вихідний матеріал для ведення селекційної роботи за певними напрями селекції окремих сільськогосподарських культур;  вибирати адекватні поставленому завданню методи ведення селекційної роботи;проводити оцінку селекційного та вихідного матеріалу за комплексом господарсько-цінних ознак і властивостей;організовувати селекційний процес зі створення нових сортів і гібридів польових культур.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 270 годин/ 9 кредитів ECTS.

 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.Селекція пшениці.

Тема 1.Вступ. Предмет і задачі дисципліни. Роль спеціальної селекції у створенні сортів окремих культур.Основні напрямки селекції окремих культур.

Тема 2.Походження та систематика пшениці, еколого-географічні групи. Біологічні особливості, характер цвітіння.

Тема 3.Вихідний матеріал в селекції пшениці.

Тема 4. Основні напрями селекції пшениці.

Тема 5.Методи створення селекційного та вихідного матеріалу пшениці.

Тема 6. Методи добору в селекції пшениці.

Тема 7. Методика і техніка організації селекційного процесу пшениці.

Тема 8. Проблема створення гібридної пшениці.

Змістовий модуль 2. Селекція сої.

Тема 1. Систематика, походження, особливості біології та цвітіння сої, техніка схрещування.

Тема 2. Вихідний матеріал для селекції різних напрямів. Методи селекції сої.

 

 

Змістовий модуль 3. Селекція соняшника.

Тема 1.Ботанічні особливості, походження і систематика роду Helianthus. Біологічні особливості, характер цвітіння.

Тема 2. Основні напрями та завдання селекції соняшника.

Тема 3. Вихідний матеріал, методи та методика селекції.

Тема 4. Гетерозисна селекція соняшника.

 

Змістовий модуль 4. Селекція цукрових буряків.

Тема 1. Ботанічна характеристика і систематика. Біологічні особливості та характер цвітіння культури.

Тема 2. Основні напрями селекції. Вихідний матеріал в селекції цукрових буряків.

Тема 3. Методи селекції цукрових буряків.

Тема 4. Використання поліплоїдії в селекції цукрових буряків. Селекція триплоїдних гібридів.

 

Змістовий модуль 5. Селекція люцерни.

Тема 1.Ботанічна характеристика і систематика роду Mediсago.Особливості біології, цвітіння та запилення, техніка схрещування люцерни.

Тема 2.Основні напрями та методи селекції люцерни.