Курс дисципліни "Генетика" розрахований на студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, викладається студентам спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» (ОПП «Захист і карантин рослин») у третьому семестрі.  Загальний обсяг курсу  за навчальним планом становить  120 год, з яких 14 год. лекцій, 16 год практичних занять. Форма підсумкового контролю – екзамен

Мета навчальної дисципліни «Генетика» полягає у вивченні основних властивостей організмів на молекулярному, хромосомному, клітинному рівнях, на рівні організму і популяції. Передбачається вивчення закономірностей спадковості і мінливості живих організмів та обґрунтування матеріальної основи їх спадкових перетворень; аналіз генетичних процесів і явищ у організмів та розкриття їх практичного значення для різноманітних галузей науки, зокрема селекції, насінництва, біотехнології, захисту рослин тощо.

Компетентності

  Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 Загальні компетентності:

1. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

5. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні, приймати обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки;

2. Знання та розуміння основних біологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин;

3. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва;

4. Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в агрономії;

5. Здатність застосовувати знання та розуміння цитологічних процесів сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач;

6. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування сільськогосподарських культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів.

 Програмні результати навчання:

1. Знати: цитологічні і молекулярні механізми спадковості і мінливості; закономірності успадкування в процесі статевого розмноження; методи генетичного аналізу і можливості використання в дослідженнях; теоретичні основи загальної генетики рослин; методи інбридингу, гетерозису, віддаленої гібридизації, мутагенезу, поліплоїдії.

2. Уміти: користуватись науковою, навчальною та методичною літературою з генетики; аналізувати спадковість і мінливість живих організмів методами генетичного аналізу; визначати генотипи, фенотипи, типи мінливості; оцінювати дію мутагенів на спадковість живих організмів; використовувати генетичні знання під час вивчення інших агробіологічних дисциплін.


Сортознавство є практичною частиною курсу "Загальна селекція та сортознавство". Курс викладається здобувачам ОС “Бакалавр” спеціальності 201 Агрономія.  Програмою курсу передбачено вивчення ботанічних особливостей, таксономічкої класифікації  вівса, проса, кукурудзи, соняшника і гороху, опанування ознак різновидностей і сортів зазначених культур, ознайомлення з методиками проведення експертизи сортів на відмінність, однорідність і стабільність., а також із характеристиками сучасних сортів і гібридів цих культур.  Студенти мають навчитися визначати сорти і гібриди с.-г. культур на основі екологічної, генетичної характеристики, таксономічних і сортових ознак.

Курс "Генетика рослин" призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» («Селекція і генетика сільськогосподарських культур»). Викладається у 4-му семестрі. Програмою дисципліни передбачено проведення лекцій, практичних і лабораторних занять.

Програмою курсу передбачено вивчення основних закономірностей спадковості і мінливості живих організмів та обґрунтування матеріальної основи їх спадкових перетворень; аналіз генетичних процесів і явищ у організмів та розкриття їх практичного значення для різноманітних галузей науки, зокрема селекції, насінництва, біотехнології, захисту рослин тощо.