Курс "Генетичний аналіз" відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти спеціальності  201 "Агрономія" (ОПП "Селекція і генетика сільськогосподарських культур", спеціалізація "Генетична інженерія рослин»").  Метою курсу є розвиток  у здобувачів навичок генетичного аналізу та освоєння основних статистичних прийомів генетичного аналізу.

Програмою курсу передбачено розглянути сучасну символіку для позначення генів,  термінологію та природу генетичних даних; ознайомитися з методами встановлення числа генів та їх локалізацією; вивчення методів аналізу генів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-        комбінування гамет, які розрізняються за певним числом генів;

-        типи алельної та міжалельної взаємодії генів;

-        методи визначення зчеплення генів та принципи побудування генетичних карт.

вміти:

-        розв’язувати генетичні задачі;

-        будувати генетичні карти;

-        знати опис основних комп’ютерних програм для генетичного аналізу;

-        аналізувати гени та ідентифіковувати різні типи мутацій.

Курс "Багатомірна статистика та біоінформатика" відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти спеціальності  201 "Агрономія" (ОПП "Селекція і генетика сільськогосподарських культур", спеціалізація "Генетична інженерія рослин»"). Метою дисципліни є сформувати у студентів систему практичних навичок та умінь використовувати методи багатомірної статистики та біоінформатики під час вивчення та аналізу геному рослин, а також ознайомити з принципами методів, які використовують для аналізу геному.  

Завдання:

- оволодіти практичними навичками та вміннями роботи з біоінформатичними ресурсами;

вмінням шукати, обробляти та аналізувати біологічну інформацію щодо геноміки;

вивчення методів багатомірної статистики.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-        основні бази даних з геноміки рослин;

-        алгоритми вирівнювання послідовностей ДНК;

-        типи генетичних відстаней та філогенетичних дерев;

-        методи будування філогенетичних дерев;

вміти:

-        застосовувати Інтернет ресурси для пошуку наукової літератури;

-        шукати послідовності ДНК та порівнювати їх з іншими послідовностями ДНК;

-        описувати філогенетичні дерева