Мета курсу: формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти.

Завдання:

1 Аналіз сучасного національного та міжнародного законодавства щодо охорони праці.

2 Вивчення процесу організації охорони праці на підприємстві.

3 Вміння провести розслідування нещасних випадків та аварій на виробництві.

4 Облік професійних захворювань на підприємстві.

5 Вивчення категорій виробнича санітарія та гігієна праці.

6 Аналіз сучасних вимог щодо електробезпеки та основ пожежної безпеки.

знати:

− правові та організаційні питання охорони праці;

− основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

− способи і засоби захисту людини від дії шкідливих та небезпечних

виробничих факторів;

− основи безпеки технологічних процесів;

− основи пожежної безпеки.

вміти:

- використання на практиці законодавчої та нормативної бази України про охорону праці;

- контролювати дотримання вимог з охорони праці;

- розробляти необхідні заходи щодо поліпшення умов праці;

- визначати необхідні технічні рішення з пожежної профілактики.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

6. Навички здійснення безпечної діяльності.

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

2. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

1. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

2. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

3. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

4. Організувати результативні та безпечні умови праці.

 

 


Мета : забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності бакалавра, спеціаліста уміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища.

Завдання: навчити студентів: ідентифікувати потенційні небезпеки; визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек; прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих використовувати нормативно правову навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях тощо.

Знати:

- основні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності людини і порядок

застосування їх у професійній галузі;

- причини, виникнення небезпечних ситуацій на виробництві та життєдіяльності людини;

- правові, нормативно-технічні та організаційні засади забезпечення безпеки

життєдіяльність людини;

Вміти:

- виявити основні небезпеки, що виникають в життєдіяльності людини;

- вибирати методи захисту від наслідків ситуацій, що загрожують життю і здоров'ю людини в професійної області;

- розробляти заходи з ліквідації наслідків впливу небезпечних ситуацій;

- використовувати засоби і методи підвищення безпеки людини в його життєдіяльності і

професійної області;

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

6. Навички здійснення безпечної діяльності.

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

2. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

1. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману інформацію.

2. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

3. Організувати результативні та безпечні умови праці.

 


Мета курсу: формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти.

Завдання:

1 Аналіз сучасного національного та міжнародного законодавства щодо охорони праці.

2 Вивчення процесу організації охорони праці на підприємстві.

3 Вміння провести розслідування нещасних випадків та аварій на виробництві.

4 Облік професійних захворювань на підприємстві.

5 Вивчення категорій виробнича санітарія та гігієна праці.

6 Аналіз сучасних вимог щодо електробезпеки та основ пожежної безпеки.

знати:

− правові та організаційні питання охорони праці;

− основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

− способи і засоби захисту людини від дії шкідливих та небезпечних

виробничих факторів;

− основи безпеки технологічних процесів;

− основи пожежної безпеки.

вміти:

- використання на практиці законодавчої та нормативної бази України про охорону праці;

- контролювати дотримання вимог з охорони праці;

- розробляти необхідні заходи щодо поліпшення умов праці;

- визначати необхідні технічні рішення з пожежної профілактики.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

6. Навички здійснення безпечної діяльності.

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

2. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

1. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

2. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

3. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

4. Організувати результативні та безпечні умови праці.

 

 


Мета : забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності бакалавра, спеціаліста уміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища.

Завдання: навчити студентів: ідентифікувати потенційні небезпеки; визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек; прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих використовувати нормативно правову навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях тощо.

Знати:

- основні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності людини і порядок

застосування їх у професійній галузі;

- причини, виникнення небезпечних ситуацій на виробництві та життєдіяльності людини;

- правові, нормативно-технічні та організаційні засади забезпечення безпеки

життєдіяльність людини;

Вміти:

- виявити основні небезпеки, що виникають в життєдіяльності людини;

- вибирати методи захисту від наслідків ситуацій, що загрожують життю і здоров'ю людини в професійної області;

- розробляти заходи з ліквідації наслідків впливу небезпечних ситуацій;

- використовувати засоби і методи підвищення безпеки людини в його життєдіяльності і

професійної області;

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

6. Навички здійснення безпечної діяльності.

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

2. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

1. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману інформацію.

2. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

3. Організувати результативні та безпечні умови праці.

 


Мета курсу: формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти.

Завдання:

1 Аналіз сучасного національного та міжнародного законодавства щодо охорони праці.

2 Вивчення процесу організації охорони праці на підприємстві.

3 Вміння провести розслідування нещасних випадків та аварій на виробництві.

4 Облік професійних захворювань на підприємстві.

5 Вивчення категорій виробнича санітарія та гігієна праці.

6 Аналіз сучасних вимог щодо електробезпеки та основ пожежної безпеки.

знати:

− правові та організаційні питання охорони праці;

− основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

− способи і засоби захисту людини від дії шкідливих та небезпечних

виробничих факторів;

− основи безпеки технологічних процесів;

− основи пожежної безпеки.

вміти:

- використання на практиці законодавчої та нормативної бази України про охорону праці;

- контролювати дотримання вимог з охорони праці;

- розробляти необхідні заходи щодо поліпшення умов праці;

- визначати необхідні технічні рішення з пожежної профілактики.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

6. Навички здійснення безпечної діяльності.

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

2. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

1. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

2. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

3. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

4. Організувати результативні та безпечні умови праці.