Навчальна дисципліна «Ландшафтна таксація»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 206 «Садово-паркове  господарство»

Освітньо-професійна програма 206 «Садово-паркове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 120 год.

Лекцій – 28 год., практичних занять – 28 год.

Форма підсумкового контролю – залік

Семестр, в якому викладається дисципліна – 5

Дисципліна – вибіркова

 

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів належного рівня наукової і практичної підготовки для вирішення виробничих, проектних і дослідницьких робіт з ландшафтної оцінки територій рекреаційного призначення.

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі вирощування декоративних рослин, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів рослинництва, ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва та екології і характеризується комплексністю і невизначеністю умов

Загальні компетентності

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

10. Здатність проводити інвентаризацію зелених насаджень.

Програмні результати навчання

4. Володіти професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення садово-паркового господарства.

 


Навчальна дисципліна «Лісокористування»

на 20202021 навчальний рік

 

Здобувач початкового (короткого) рівня вищої освіти

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма 205 «Лісове господарство» 

Кількість годин за навчальним планом  120 год

Лекцій20 год., практичних занять20 год

Форма підсумкового контролю іспит

Семестр, в якому викладається дисципліна – 3

Дисципліна основна

 

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни: теоретична та практична підготовка молодших бакалаврів лісового господарства у сфері лісокористування: заготівлі лісу, технологій, технічного оснащення, керування і організації робіт потокових ліній лісопромислових складів, спеціальних виробничих дільниць з комплексної переробки низькоякісної деревини і відходів лісозаготівлі, раціонального використання заготовленої біомаси деревини для народного господарства.

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Навички здійснення безпечної діяльності.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

7. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію.

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

 

Програмні результати навчання

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства відповідно до чинних вимог.

14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

16. Організувати результативні та безпечні умови праці.


Лісоексплуатація  205 "Лісове господарство" (бакалавр)

 

Мета навчальної дисципліни: теоретична та практична підготовка бакалаврів лісового господарства у сфері експлуатації лісових ресурсів: заготівлі лісу, технологій, технічного оснащення, керування і організації робіт потокових ліній лісопромислових складів, спеціальних виробничих дільниць з комплексної переробки низькоякісної деревини і відходів лісозаготівлі, раціонального використання заготовленої біомаси деревини для народного господарства.

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Навички здійснення безпечної діяльності.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

7. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію.

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

 

Програмні результати навчання

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства відповідно до чинних вимог.

14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

16. Організувати результативні та безпечні умови праці.

 Програма навчальної дисципліни.

Модуль 1.

Тема 1.1. Вступ. Предмет і зміст курсу дисципліни.

Історична довідка про лісоексплуатацію, становлення і перспективи розвитку в т. ч. в контексті, що відповідає концепції багатофункціонального ведення лісового господарства, екологобезпечного лісокористування і наближеного до природи лісівництва. Зв'язок навчальної дисципліни з іншими предметами. Лісові ресурси і їх значення для народного господарства України. Розвиток лісозаготівельного виробництва в нашій країні і за кордоном. Світові тенденції розвитку лісозаготівельного виробництва; досвід провідних європейських країн.

Тема 1.2. Структура сучасного підприємства лісового комплексу.

Задачі лісоексплуатації для комплексної і ефективної заготівлі деревинної сировини відповідно до сучасних вимог екологічної безпеки; взаємодію лісу та екологічних факторів середовищ. Лісосировинна база, лісосічний фонд, відвід та оформлення лісосік, розміри лісосік і їх примикання. Основні принципи оптимізації лісосік під час їх формування (набирання) на розрахункові періоди.

Тема 1.3. Лісозаготівля як виробничий процес підприємства лісового комплексу.

Системи рубок головного користування, класифікація способів головних рубок та їх застосування у відповідності з вимогами «Правил рубок у рівнинних та гірських лісах»; основні організаційні і технологічні підготовчі заходи необхідні для проведення лісозаготівлі (з врахуванням передового досвіду зарубіжних країн); основні вимоги та критерії формування майбутніх оптимальних деревостанів під час лісозаготівельного процесу. Організаційні, лісівничі і технологічні аспекти під час відведення лісосік рубок головного користування і лісосік інших видів рубок (в т.ч. рубок переформування деревостанів).

Основне лісокористування, поділ лісів на категорії та особливості ведення лісового господарства і лісокористування в них. Вплив лісозаготівлі на лісовідновлення і формування перспективних лісових насаджень. Рубки і процеси відновлення у лісостані як визначальні складові переформування деревостанів.

Тема 1.4.      Проектування лісосічних робіт.

Обґрунтування технологічних процесів лісосічних робіт на рубках головного користування, рубках догляду та інших спеціальних видів рубок. Розроблення технологічних схем освоєння рівнинних, горбистих і гірських лісосік рубок головного користування, рубок догляду та інших спеціальних видів рубок. Обґрунтування вибору машин, інструментів та устаткування для проведення лісосічних робіт; особливості вибору комплексу обладнання для лісосічних робіт на ділянках з переформування та реконструкції деревостанів.

Методи і засоби управління технологічними процесами лісозаготівлі. Теоретичні основи і принципи раціональної побудови технологічних процесів різнопланових лісосічних робіт. Методи кількісної оцінки технологічних процесів лісозаготівлі. Методи аналізу варіантів технології і організації виробництв з врахуванням впливу на майбутнє лісовідновлення.

Сучасні різновиди вибіркових рубок. Перспективи застосування добровільно-вибіркових рубок у лісах України.

 

Модуль 2

Тема 2.1    Основні технологічні операції і цикли на лісозаготівлі.

Методи і засоби управління технологічними процесами лісозаготівлі; теоретичні основи і принципи раціональної побудови технологічних процесів різнопланових лісосічних робіт. Значення і можливості застосування методів оптимального управління на лісосічних роботах. Технологічні операції і цикли рубок головного користування, рубок догляду, реконструктивних та інших спеціаль­них видів рубок, методи, способи і технології їх виконання у різнопородних насадженнях;

Переміщувальні операції на лісосічних роботах і їх енергомісткість. Основи розрахунку продуктивності машин, обладнання та інструментів під час виконання лісосічних робіт в різних лісоексплуатаційних умовах.

Особливості рубок головного користування у Скандинавських країнах, Західній Європі та в Північній Америці.

Тема 2.2 Звалювання дерев моторними інструментами в різних експлуатаційних умовах.

Основні елементи операцій звалювання дерева і їх параметри. Види і способи звалювання дерев на лісосіках рубок головного користування та інших видів рубок; лісоексплуатаційні фактори впливу на види і способи звалювання дерев. Заходи, способи схеми звалювання дерев моторними інструментами на лісосіках рубок головного користування, рубок догляду та інших видів рубок. Продуктивність бензомоторних пилок. Техніка безпеки на звалюванні дерев.

Тема 2.3 Технологічні процеси машинної заготівлі лісу.

Способи і методи звалювання дерев машинами (схеми). Заготівля лісу за породами. Технологічні аспекти машинної лісозаготівлі на лісосіках з переформування деревостанів і лісосіках спеціальних видів рубок (санітарних, реконструктивних тощо). Правила безпечної роботи на звалюванні дерев.

Тема 2.4 Трелювання деревної сировини під час лісозаготівлі.

Класифікація способів трелювання деревини. Особливості трелювання деревної сировини на лісосіках різних видів рубок. Схеми розробки лісосік рубок головного користування, рубок догляду та інших видів рубок (в т.ч. санітарних, з переформування або реконструкції деревостанів). Технологічні заходи для зменшення техногенного впливу трелювальної техніки на лісові екосистеми; раціональні схеми розміщення трелювальних волоків на різнопланових лісосіках. Розрахунок середньої віддалі трелювання деревини наземними трелювальними засобами. Техніка безпеки під час трелювання деревини наземними засобами.


Тема 2.5 Трелювання деревної сировини канатними установками.

Класифікація канатних лісотранспортних систем. Схеми розробки лісосік рубок головного користування, рубок догляду та спеціальних видів рубок (в т.ч. рубок з переформування деревостанів) на базі канатних лісотранспортних систем. Інваріантний підхід і організація робіт з вибору оптимальних трас на лісосіках для роботи канатних трелювальних систем. Розрахунок середньої віддалі трелювання деревини канатними системами. Правила безпечної роботи на трелюванні деревної сировини канатними установками.

Тема 2.6 Первинна обробка деревини на лісозаготівлі.

Очищення дерев від гілок на лісосіці і верхньому складі. Особливості, способи і прийоми очищення гілок із стовбурів дерев на лісосіках різних видів рубок. Технологічні операції лісозаготівельних робіт на верхніх складах (відвантажувальних майданчиках). Основні правила безпечної роботи.

Розкряжування стовбурної деревини, сортування і штабелювання довгоміру та сортиментів. Місця, способи і технічні прийоми роботи на лісосіках для максимального збереження самосіву та підросту деревних порід. Правила безпечної роботи на розкряжуванні деревної сировини. Аспекти комплексного використання заготовленої лісосировини. Основні екологічні вимоги щодо організації робіт на лісосіці, верхніх складах (відвантажувальних майданчиках).

Тема 2.7    Відвантаження деревинної сировини на лісозаготівлі.

Навантаження деревної сировини на лісовозний транспорт. Класифікація способів, машин і спеціального обладнання для навантаження лісоматеріалів на лісозаготівлі. Основні конструкції навантажувальних засобів і особливості технології виконання відвантажувальних робіт на верхніх складах (відвантажувальних майданчиках). Вантажообіг та площа верхнього складу. Правила безпечної роботи на навантаженні деревної сировини.

                                           Тема 2.8    Лісоскладські роботи.

Типи та класифікація лісопромислових складів. Технологічні процеси нижніх лісових складів. Технічне оснащення складів. Перспективи вдосконалення роботи лісопромислових складів.