Мета: теоретична та практична підготовка бакалаврів лісового господарства з обліку і оцінки лісових ресурсів, оволодіння принципами і методами лісової таксації з використанням сучасних вимірювальних засобів.

Завдання: вивчення основних таксаційних показників окремих дерев та їх частин, об’ємів заготовленої лісопродукції, таксаційних показників лісових насаджень, лісових масивів, приросту окремих дерев і деревостанів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: існуючі в лісовій таксації основні стандарти та методики, які визначають одиниці і способи вимірів, роль лісової таксації у вдосконаленні ведення лісового та садово-паркового господарства, лісокористування, значення дисципліни у забезпеченні принципу неперервного та невиснажливого користування лісом.

уміти: правильно застосовувати на виробництві сучасні методи лісотаксаційних вимірювань; володіти лісотаксаційними приладами, технікою вимірювання та обліку об’єктів лісової таксації; правильно встановлювати таксаційні показники окремих дерев та їх сукупностей; проводити таксацію лісосік і лісової продукції; вести технічну документацію; вчасно проводити поточний контроль за дотриманням правил лісокористування.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.

4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.

6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

7. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію.

 

Програмні результати навчання

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності.

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання.

10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.

11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки.

Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1 

Тема 1.1. Лісова таксація, як наука і навчальна дисципліна.

Поняття лісової таксації, як науки і навчальної дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами. Цілі та завдання вивчення курсу. Історія розвитку лісової таксації, вітчизняні та зарубіжні вчені-таксатори.

Тема 1.2. Методичні основи лісотаксаційних вимірювань.

Основні поняття теорії вимірювань. Помилки вимірювань і спостережень, види помилок, їх накопичення і компенсація. Одиниці обліку і вимірювань. Об’єкти, прилади та інструменти лісової таксації. Нормативно-довідкові лісотаксаційні дані та їх значення в організації вимірювань.

Тема 1.3. Таксація зрубаного дерева.

Модельні уявлення про геометричні властивості деревних стовбурів. Форма поперечних перерізів деревних стовбурів, методи її вивчення. Повздовжні перерізи деревного стовбура, твірна деревного стовбура та її моделювання. Збіг деревного стовбура. Визначення об’ємів стовбурів зрубаних дерев. Фізичні способи визначення об’єму деревини. Стереометричні формули для визначення об’єму стовбура. Порівняльна оцінка різних методів, їх випадкові та систематичні помилки. 

Змістовний модуль 2 

Тема 2.1. Таксація лісової продукції.

Кількісні (груба, середня, дрібна) і якісні (ділова, дрова, відходи) категорій деревини. Розподіл стовбура на сортименти. Визначення об’єму круглих матеріалів. Методи складання таблиць круглих лісоматеріалів. Методи та одиниці обліку дров. Облік хворосту, хмизу, пнів і кори. Одиниці обліку і визначення об’ємів пиломатеріалів, шпал, колотих, тесаних та інших видів лісоматеріалів. Норми розрахунку сировини для виробництва продукції деревообробки. Основні підходи до таксації недеревних ресурсів лісу.

Тема 2.2. Таксація зростаючих дерев та їх сукупності.

Висота і діаметр зростаючого дерева, методи їх вимірювань. Характеристика форми деревного стовбура: коефіцієнти і класи форми. Видові числа, їх різновиди, теоретичне і прикладне значення. Залежність видових чисел від коефіцієнтів форми, діаметрів і висот. Визначення об’єму зростаючих дерев. Таблиці об’єму і збігу. 

Змістовний модуль 3 

Тема 3.1. Таксація насаджень.

Поняття про насадження, деревостан, елемент лісу. Методи таксації насаджень (окомірні та вимірювальні, перелікові та реласкопічні). Пробні площі та технологія їх закладки, модельні дерева та методи їх відбору. Таксаційні ознаки насаджень: походження, форма, склад, вік, середні висота і діаметр, повнота, зімкнутість, густота, запас, товарність, бонітет і тип лісу. Сучасні погляди на бонітування насаджень.

Тема 3.2. Закономірності таксаційної будови насаджень.

Таксаційні показники дерев, як випадкові величини. Основні моделі розподілу висоти, діаметра, видових чисел, редукційні числа, ранги, природні ступені товщини.

Тема 3.3. Визначення запасу насаджень.

Визначення запасу насаджень за модельними деревами, об’ємними таблицями, формулами. Порівняльна оцінка різних методів.

Тема 3.4. Товарна та сортиментна оцінка лісових насаджень на пні.

Сортиментна структура насаджень. Методи сортиментації. Сортиментні та товарні таблиці.

Тема 3.5. Таксація лісосік.

Техніка відведення лісосік і способи їх таксації. Матеріально-грошова оцінка лісосік. Електронний облік деревини. 

Змістовний модуль 4 

Тема 4.1. Таксація деревного приросту.
Класифікація приросту, методи визначення приросту для зрубаних і зростаючих дерев. Відсоток приросту. Закономірності в рості дерев, поняття про функції росту. Аналіз ходу росту деревних стовбурів. Визначення приросту деревостанів. Таблиці ходу росту, їх класифікація і методи складання.

Тема 4.2. Таксація лісових масивів.

Розподіл лісового фонду на категорії земель. Розподіл лісових масивів на господарські одиниці, способи таксації лісових ділянок. Основні методичні підходи до кадастрової оцінки земель лісового фонду.
Мета: спрямована на вивчення теорії і практики організації господарства лісогосподарських підприємств на перспективу, розрахунок та обґрунтування розміру і розміщення лісокористування, проектування комплексу заходів направлених на раціональне і безперервне використання лісових ресурсів, їх відтворення, охорону та захист, підвищення продуктивності лісів, раціональне та екологічно збалансоване ведення лісового господарства.

Завдання: формування у здобувачів теоретичних і практичних знань з наукових основ лісовпорядкування його методів, змісту та завдань, моделей розвитку лісового господарства і лісокористування, техніки і технологій практичних лісовпорядних дій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: існуючі в лісовпорядкуванні основні стандарти та методики, які визначають одиниці і способи вимірів, роль лісовпорядкування у вдосконаленні ведення лісового та садово-паркового господарства, лісокористування, значення дисципліни у забезпеченні принципу неперервного та невиснажливого користування лісом. 

уміти: організувати господарство, розрахувати та обґрунтувати розмір і розміщення лісокористування, складати проекти невиснажливого використання лісових ресурсів їх відновлення з урахуванням вимог щодо охорони довкілля, використовувати сучасні методи проектування спрямовані на підвищення продуктивності і стійкості лісів.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.

5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого досвіду.

7. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію.

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого,на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

Програмні результати навчання

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності.

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки.

12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства відповідно до чинних вимог.

15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1.

Тема 1.1. Загальні засади лісовпорядкування. Предмет, мета, завдання та зміст лісовпорядкування. Історія розвитку лісовпорядкування. Економічні основи лісового господарства та лісовпорядкування.

Тема 1.2. Нормативна база правового регулювання лісових відносин. Ліс як об’єкт лісовпорядкування. Функціональний поділ лісів. Поняття лісового фонду, лісових ресурсів

Тема 1.3. Система управління лісовим господарством. Економічні особливості лісового господарства. Державне управління в галузі охорони та використання лісових ресурсів. Користування земельними ділянками лісового фонду.

Тема 1.4. Організація лісовпорядкування в Україні. Планування лісовпорядних робіт. Види і методи лісовпорядних робіт. Технологічна схема лісовпорядних робіт. Державні лісовпорядні служби їх структура і функції.Лісовпорядні та технічні наради.

 Змістовний модуль 2.

Тема 2.1. Об'єкт лісовпорядкування. Поняття об’єкту лісовпорядкування, його організаційно господарське ділення. Районування території об’єкту лісовпорядкування відповідно народногосподарського поділу лісів. Розряди та нормативи лісовпорядних робіт.

Тема 2.2. Економічні і теоретичні основи лісовпорядкування. Теоретичні основи розширеного відтворення лісових ресурсів. Теорія нормального лісу і її практичне використання для організації лісового господарства. Принципи цільового лісу.

Тема 2.3. Основні засади організації лісового господарства.

Тема 2.4. Стиглість лісу. 

Змістовний модуль 3.

Тема 3.1. Підготовчі роботи до лісовпорядкування. Збір картографічних матеріалів. Організація території. Підбір нормативно-довідкових матеріалів. Підготовка об’єктів для колективного тренування. Збір природно-економічних матеріалів.

Тема 3.2. Колективне та індивідуальне тренування окоміру таксаторів лісовпорядних партій.

Тема 3.3. Мета і завдання лісоінвентаризації. Методи лісоінвентаризації, їх зміст, технологія та особливості застосування.

Тема 3.4. Призначення при таксації лісу лісогосподарських та інших заходів.

Тема 3.5. Дослідження особливостей росту, поновлення і стану лісів, підбір еталонних насаджень. 

Змістовний модуль 4.

Тема 4.1. Складання лісових карт та обчислення лісоінвентаризаційної інформації. Види карт. Масштаби карт. Виготовлення лісовпорядних планшетів.

Тема 4.2. Розрахункова лісосіка. Теорія і методи розрахунку величини рубок головного користування в залежності від форм господарства і способів рубки. Принципи встановлення величини розрахункової лісосіки. Теорія нормального лісу.

Тема 4.3. План і розміщення рубок лісу. Проектна документація лісовпорядкування.

Тема 4.4. Рубки формування та оздоровлення лісу.

Тема 4.5. Проектування лісогосподарських та інших заходів.

Тема 4.6. Користування недеревною продукцією лісу. Користування лісом з метою не пов’язаною з заготівлею деревини та недеревної продукції.

Тема 4.7. Оцінка очікуваної лісівничої та економічної ефективності лісогосподарських робіт.

Змістовний модуль 5.

Тема 5.1. Особливості лісовпорядкування лісів різного функціонального призначення. Особливості ведення лісового господарства в рекреаційних лісах. Особливості лісовпорядних робіт мисливських і лісомисливських господарствах.

Тема 5.2. Облік лісового фонду (Державний лісовий кадастр), лісовий моніторинг.

Тема 5.3. Розвиток безперервного лісовпорядкування в Україні.