Мета курсу: формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти.

Завдання:

1 Аналіз сучасного національного та міжнародного законодавства щодо охорони праці.

2 Вивчення процесу організації охорони праці на підприємстві.

3 Вміння провести розслідування нещасних випадків та аварій на виробництві.

4 Облік професійних захворювань на підприємстві.

5 Вивчення категорій виробнича санітарія та гігієна праці.

6 Аналіз сучасних вимог щодо електробезпеки та основ пожежної безпеки.

знати:

− правові та організаційні питання охорони праці;

− основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

− способи і засоби захисту людини від дії шкідливих та небезпечних

виробничих факторів;

− основи безпеки технологічних процесів;

− основи пожежної безпеки.

вміти:

- використання на практиці законодавчої та нормативної бази України про охорону праці;

- контролювати дотримання вимог з охорони праці;

- розробляти необхідні заходи щодо поліпшення умов праці;

- визначати необхідні технічні рішення з пожежної профілактики.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

6. Навички здійснення безпечної діяльності.

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

2. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

1. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

2. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

3. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

4. Організувати результативні та безпечні умови праці.


Мета курсу: формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти.

Завдання:

1 Аналіз сучасного національного та міжнародного законодавства щодо охорони праці.

2 Вивчення процесу організації охорони праці на підприємстві.

3 Вміння провести розслідування нещасних випадків та аварій на виробництві.

4 Облік професійних захворювань на підприємстві.

5 Вивчення категорій виробнича санітарія та гігієна праці.

6 Аналіз сучасних вимог щодо електробезпеки та основ пожежної безпеки.

знати:

− правові та організаційні питання охорони праці;

− основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

− способи і засоби захисту людини від дії шкідливих та небезпечних

виробничих факторів;

− основи безпеки технологічних процесів;

− основи пожежної безпеки.

вміти:

- використання на практиці законодавчої та нормативної бази України про охорону праці;

- контролювати дотримання вимог з охорони праці;

- розробляти необхідні заходи щодо поліпшення умов праці;

- визначати необхідні технічні рішення з пожежної профілактики.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

6. Навички здійснення безпечної діяльності.

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

2. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

1. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

2. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

3. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

4. Організувати результативні та безпечні умови праці.


Мета : забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності бакалавра, спеціаліста уміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища.

Завдання: навчити студентів: ідентифікувати потенційні небезпеки; визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек; прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих використовувати нормативно правову навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях тощо.

Знати:

- основні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності людини і порядок

застосування їх у професійній галузі;

- причини, виникнення небезпечних ситуацій на виробництві та життєдіяльності людини;

- правові, нормативно-технічні та організаційні засади забезпечення безпеки

життєдіяльність людини;

Вміти:

- виявити основні небезпеки, що виникають в життєдіяльності людини;

- вибирати методи захисту від наслідків ситуацій, що загрожують життю і здоров'ю людини в професійної області;

- розробляти заходи з ліквідації наслідків впливу небезпечних ситуацій;

- використовувати засоби і методи підвищення безпеки людини в його життєдіяльності і

професійної області;

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

6. Навички здійснення безпечної діяльності.

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

2. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

1. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману інформацію.

2. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

3. Організувати результативні та безпечні умови праці.

 


Мета: теоретична та практична підготовка бакалаврів лісового господарства з обліку і оцінки лісових ресурсів, оволодіння принципами і методами лісової таксації з використанням сучасних вимірювальних засобів.

Завдання: вивчення основних таксаційних показників окремих дерев та їх частин, об’ємів заготовленої лісопродукції, таксаційних показників лісових насаджень, лісових масивів, приросту окремих дерев і деревостанів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: існуючі в лісовій таксації основні стандарти та методики, які визначають одиниці і способи вимірів, роль лісової таксації у вдосконаленні ведення лісового та садово-паркового господарства, лісокористування, значення дисципліни у забезпеченні принципу неперервного та невиснажливого користування лісом.

уміти: правильно застосовувати на виробництві сучасні методи лісотаксаційних вимірювань; володіти лісотаксаційними приладами, технікою вимірювання та обліку об’єктів лісової таксації; правильно встановлювати таксаційні показники окремих дерев та їх сукупностей; проводити таксацію лісосік і лісової продукції; вести технічну документацію; вчасно проводити поточний контроль за дотриманням правил лісокористування.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні фахові, предметні, компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.

4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.

6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

7. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію.

 

Програмні результати навчання

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності.

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання.

10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.

11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки.

Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1 

Тема 1.1. Лісова таксація, як наука і навчальна дисципліна.

Поняття лісової таксації, як науки і навчальної дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами. Цілі та завдання вивчення курсу. Історія розвитку лісової таксації, вітчизняні та зарубіжні вчені-таксатори.

Тема 1.2. Методичні основи лісотаксаційних вимірювань.

Основні поняття теорії вимірювань. Помилки вимірювань і спостережень, види помилок, їх накопичення і компенсація. Одиниці обліку і вимірювань. Об’єкти, прилади та інструменти лісової таксації. Нормативно-довідкові лісотаксаційні дані та їх значення в організації вимірювань.

Тема 1.3. Таксація зрубаного дерева.

Модельні уявлення про геометричні властивості деревних стовбурів. Форма поперечних перерізів деревних стовбурів, методи її вивчення. Повздовжні перерізи деревного стовбура, твірна деревного стовбура та її моделювання. Збіг деревного стовбура. Визначення об’ємів стовбурів зрубаних дерев. Фізичні способи визначення об’єму деревини. Стереометричні формули для визначення об’єму стовбура. Порівняльна оцінка різних методів, їх випадкові та систематичні помилки. 

Змістовний модуль 2 

Тема 2.1. Таксація лісової продукції.

Кількісні (груба, середня, дрібна) і якісні (ділова, дрова, відходи) категорій деревини. Розподіл стовбура на сортименти. Визначення об’єму круглих матеріалів. Методи складання таблиць круглих лісоматеріалів. Методи та одиниці обліку дров. Облік хворосту, хмизу, пнів і кори. Одиниці обліку і визначення об’ємів пиломатеріалів, шпал, колотих, тесаних та інших видів лісоматеріалів. Норми розрахунку сировини для виробництва продукції деревообробки. Основні підходи до таксації недеревних ресурсів лісу.

Тема 2.2. Таксація зростаючих дерев та їх сукупності.

Висота і діаметр зростаючого дерева, методи їх вимірювань. Характеристика форми деревного стовбура: коефіцієнти і класи форми. Видові числа, їх різновиди, теоретичне і прикладне значення. Залежність видових чисел від коефіцієнтів форми, діаметрів і висот. Визначення об’єму зростаючих дерев. Таблиці об’єму і збігу. 

Змістовний модуль 3 

Тема 3.1. Таксація насаджень.

Поняття про насадження, деревостан, елемент лісу. Методи таксації насаджень (окомірні та вимірювальні, перелікові та реласкопічні). Пробні площі та технологія їх закладки, модельні дерева та методи їх відбору. Таксаційні ознаки насаджень: походження, форма, склад, вік, середні висота і діаметр, повнота, зімкнутість, густота, запас, товарність, бонітет і тип лісу. Сучасні погляди на бонітування насаджень.

Тема 3.2. Закономірності таксаційної будови насаджень.

Таксаційні показники дерев, як випадкові величини. Основні моделі розподілу висоти, діаметра, видових чисел, редукційні числа, ранги, природні ступені товщини.

Тема 3.3. Визначення запасу насаджень.

Визначення запасу насаджень за модельними деревами, об’ємними таблицями, формулами. Порівняльна оцінка різних методів.

Тема 3.4. Товарна та сортиментна оцінка лісових насаджень на пні.

Сортиментна структура насаджень. Методи сортиментації. Сортиментні та товарні таблиці.

Тема 3.5. Таксація лісосік.

Техніка відведення лісосік і способи їх таксації. Матеріально-грошова оцінка лісосік. Електронний облік деревини. 

Змістовний модуль 4 

Тема 4.1. Таксація деревного приросту.
Класифікація приросту, методи визначення приросту для зрубаних і зростаючих дерев. Відсоток приросту. Закономірності в рості дерев, поняття про функції росту. Аналіз ходу росту деревних стовбурів. Визначення приросту деревостанів. Таблиці ходу росту, їх класифікація і методи складання.

Тема 4.2. Таксація лісових масивів.

Розподіл лісового фонду на категорії земель. Розподіл лісових масивів на господарські одиниці, способи таксації лісових ділянок. Основні методичні підходи до кадастрової оцінки земель лісового фонду.