Мета навчальної дисципліни: формування знань про документи, їх класифікацію та структуру з засвоєнням основних реквізитів та загальних вимог, що висуваються до змісту й форми документів та формування вмінь і навичок укладання та редагування документів з засвоєнням теоретичних відомостей стосовно особливостей організації діловодства та документообігу на підприємствах лісового господарства.

Основними завданнями дисципліни є:

-                     розкрити зміст теоретичних основ документознавства;
-                     сформувати уявлення про типи документів і їх класифікацію за різними ознаками;
-                     засвоєння основних реквізитів документів;
-                     представлення основних документів, які використовують у галузі та підприємствах лісового господарства;
-                     навчити здобувачів основам складання різних документів;
-                     навчити здобувачів оформляти необхідну документацію на проведення різних робіт у лісовому господарстві.
 
Міждисциплінарні зв’язки
Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: українська мова, основи фахової підготовки, лісовпорядкування, лісова таксація, лісові культури, лісівництво.
Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисциплін: економіка та організація лісового господарство, лісова таксація, правознавство, бухгалтерський облік, планування та управління у лісовому господарстві.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
·        предмет, об’єкт, завдання документознавства;
·        основні нормативно-правові акти, державні стандарти, що застосовуються при складанні й оформленні правових актів;
·        призначення, склад, ознаки документів;
·        розподіл документів на групи залежно від характеру інформації, що в них міститься;
·        мову і стиль документальних текстів;
·        правильне розташування реквізитів у документах відповідно до державних стандартів і нормативних актів;
·        призначення, склад, ознаки і види організаційно-правової, розпорядчої, кадрової документації, нормативно-правових і довідково-інформаційних документів;
·        документи, які використовуються у галузі та на підприємствах лісового господарства;
·        документи, які складаються при лісовпорядкуванні;
·        документи, які забезпечують підготовку і виконання лісосічних робіт;
·        документи, які складають при лісовідновленні і лісорозведенні;
·        документи, які необхідні для лісоохоронної діяльності.
вміти:
·              збирати, обробляти та аналізувати інформацію у галузі природничих та лісівничих наук;
·              використовувати усну і письмову професійну українську мову;
·              аналізувати нормативно-правові та довідково-інформаційні документи для забезпечення господарської діяльності підприємства;
·              застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства,;
·              оформляти необхідну документацію на проведення лісокультурних, лісосічних та інших робіт у галузі;
·              складати розпорядчі та кадрові документи ;
·              впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природного лісівництва.
 
Компетентності:
Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі  та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності.
1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати  та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця  у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
4. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово.
6. Здатність  до абстрактного мислення, аналізу  та синтезу.
7. Знання і розуміння предметної області  та розуміння професії.
8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
11. Навички здійснення безпечної діяльності.
12. Здатність  до пошуку, оброблення та аналізу інформації  з різних джерел.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності.
1. Здатність застосовувати знання, уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.
2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.
3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.
 4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.
5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого досвіду.
6. Здатність вибрати типове обладнання  та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.
7. Здатність вирішувати поставлені завдання  з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію.
8. Здатність вирішувати поставлені завдання  з мисливства та забезпечувати ведення мисливського господарства в лісовому фонді.
9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.
11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи  з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого,  на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.
12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.


ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Планування та управління у лісовому господарстві»
на 2020–2021 навчальний рік


Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
Спеціальність «Лісове господарство»
Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» 
Кількість годин за навчальним планом – 180 год.
Лекцій – 28 год., практичних занять – 28 год.
Форма підсумкового контролю – екзамен
Семестр, в якому викладається дисципліна – 1
Дисципліна – обов’язкова


Анотація дисципліни: «Планування та управління у лісовому господарстві»

З переходом економіки України до ринку зростають вимоги до економічної підготовки спеціалістів лісового профілю. Курс «Планування та управління у лісовому господарстві» направлений на підготовку сучасних керівників, що володіють комплексом знань з економіки, управління, організації, планування, обліку. У процесі викладання даної дисципліни  у здобувачів повинні засвоїтися фундаментальні знання з планування господарської і фінансової діяльності підприємства та основ управління, сформуватися навички керівника для комплексного й ефективного прийняття рішень і вирішення управлінських задач, які виникатимуть в процесі роботи в лісогосподарських підприємствах.


В результаті вивчення «Планування та управління лісогосподарського виробництва» студенти повинні володіти сучасними методами планування, використовувати загальноекономічні та галузеві інформаційні ресурси для ефективного планування лісогосподарського виробництва. 

Вони повинні знати: систему планів, які діють у лісовому господарстві; загальноекономічні та галузеві нормативи, якими регулюється лісогосподарське виробництво; методи планування виробничої діяльності; технологію планових розрахунків. 

Студенти повинні вміти: виконувати техніко-економічні розрахунки до основних розділів виробничо-фінансового плану підприємства лісового господарства; здійснювати оперативне планування основних лісогосподарських робіт на рівні лісництва.

Компетентності:

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності.
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати знання на практиці.
4. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
6. Здатність навчатись та навчати.
7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
9. Здатність працювати автономно та в команді.

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції.
1. Здатність забезпечити організацію роботи та управління лісогосподарським виробництвом на підприємствах різного функціонального призначення, застосовувати сучасні принципи та підходи сталого ведення господарства та ефективного лісоуправління.
2. Здатність використовувати знання й практичні навички з лісівничих дисциплін, новітні наукові розробки та передовий досвід практичного лісівництва для аналізу реального стану та розроблення ефективних заходів підвищення продуктивності лісів на локальному та регіональному рівнях.
3. Здатність застосовувати для вирішення виробничих задач лісогосподарського виробництва та дослідження лісових екосистем сучасні інформаційні системи та комп’ютерні технології у процесі збору, оброблення та аналітичного узагальнення лісівничої інформації.
4. Здатність забезпечити організацію комплексного обліку та оцінки лісових ресурсів, їх менеджменту та економічного супроводу їх комплексного використання з дотримання принципів сталого природокористування і організації ефективного лісогосподарського виробництва та мисливства.
5. Здатність розробляти поточні та стратегічні плани розвитку підприємств лісової галузі та ефективної реалізації господарських заходів лісогосподарського виробництва та мисливства і приймати обґрунтовані управлінські рішення.
6. Здатність трактувати та використовувати 
у виробничій діяльності міжнародні і національні нормативні документи в галузі лісового і мисливського господарства, оцінювати діяльність органів державної виконавчої влади, щодо реалізації стратегії національної лісової політики.
8. Здатність системно мислити для організації комплексного багатоцільового використання лісових ресурсів (деревних, недеревних та нематеріальних), включаючи екосистемні послуги лісових фітоценозів.
9. Здатність використовувати професійні лісівничі знання й практичні навички та наукові рекомендації для організації і ефективної експлуатації систем захисних насаджень різного цільового призначення.
11. Здатність забезпечити виховання та підготовку фахівців робітничих професій, молодших бакалаврів для виконання лісогосподарських, лісомисливських та лісозаготівельних заходів із використанням сучасної техніки та технологій.

Змістовий модуль 1. Планування у лісовому господарстві.

Тема 1. Предмет, метод та завдання планування лісогосподарського виробництва. 

Тема 2. Нормативно-інформаційне забезпечення планування. Види планів, програма і порядок їх розробки.

Тема 3. Виробнича програма та її формування у лісогосподарському виробництві. 

Тема 4 Методи планування виробничої собівартості лісогосподарських робіт. 

Тема 5. Планування праці та заробітної плати. 

Тема 6.Фінансове планування на лісогосподарських підприємствах

Змістовий модуль 2. Управління лісогосподарськими підприємствами.

Тема 7. Предмет, метод та сутність управління. Цілі та функції управління лісогосподарського виробництва.

Тема 8. Структура управління лісовим господарством 

Тема 9. Поняття та роль методів управління. Система методів управління. Система планів, які діють у лісовому господарстві. Стратегічне планування у лісогосподарському виробництві.

Тема 10. Економічні методи управління. Адміністративно-правові та соціально-психологічні методи управління.

Тема 11. Кадри в системі управління лісового господарства. Бізнес-планування на лісогосподарських підприємствах .

Тема 12.Управління науково-технічним прогресом. Вдосконалення управління лісогосподарського виробництва. Нормативно-інформаційне забезпечення планування .

Тема 13. Технології та методи у прийнятті управлінських рішень у лісовому господарстві. ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Комп'ютерна графіка і програмування»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти
Спеціальність 205 «Лісове господарство», 
Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»
Кількість годин за навчальним планом – 120 год.
Лекцій – 20 год., практичних занять – 20 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр, в якому викладається дисципліна – 3
Дисципліна – вибіркова


Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок застосування комп’ютерної техніки, засобів вводу і виводу графічних зображень, програмного забезпечення для створення, зберігання, обробки і використання графічних об'єктів різних типів для виконання прикладних завдань як на виробництві, в навчанні, проведенні наукових досліджень, так і повсякденному житті. 

Завдання вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти навичок володіння персональним комп’ютером, мобільними пристроями, засобами вводу і виводу графічних зображень; сучасними методами обробки графічних растрових і векторних зображень різної складності для вирішення професійних завдань у галузі лісового. 

Вони повинні знати: теоретичні основи графічного дизайну та програмування, види графічних зображень, формати збереження і стиснення графічних зображень, системи вводу і виводу для графічних об’єктів, основні програми для обробки растрових і векторних зображень, основи створення геометричних об’єктів, схем, графіків, планів. 

Здобувачі повинні вміти: створювати, знаходити, зберігати, обробляти і виводити графічні зображення за допомогою персонального комп’ютера, мобільних пристроїв, систем вводу і виводу графічних зображень; обирати необхідне програмне забезпечення для роботи з різними видами графічних зображень з максимальним використанням їх функціоналу. 

Компетентності:
Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі  та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.
Загальні компетентності.
1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати  та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця  у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
3. Цінування та повага до різноманітності  та мультикультурності.
4. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово.
5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
6. Здатність  до абстрактного мислення, аналізу  та синтезу. 
7. Знання і розуміння предметної області  та розуміння професії.
8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
12. Здатність  до пошуку, оброблення та аналізу інформації  з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 
1. Здатність застосовувати знання, уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.
2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження. 
3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.
6. Здатність вибрати типове обладнання  та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання. 
7. Здатність вирішувати поставлені завдання  з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію.


Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ.

Тема 1. ВСТУП ДО КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ.
Тема №2. ВИДИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ, ЇХ ВІДМІННОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ. 
Тема № 3. ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ І ВИВЕДЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КОНВЕРТАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ І ОБМІННИМИ МІЖ РІЗНИМИ ПРОГРАМАМИ. 
Тема № 4. КОЛЬОРОВІ МОДЕЛІ У КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ.
Тема № 5. РАСТРОВА ГРАФІКА І ВЕКТОРНА ГРАФІКА.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ, ОБРОБКИ, ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ.

Тема №6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАКЕТУ РАСТРОВОЇ ГРАФІКИ.
Тема № 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАКЕТУ ВЕКТОРНОЇ ГРАФІКИ.
Тема №8. ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕНЬ І СХЕМ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ КОМПАС-3D.
Тема №9. РОБОТА З ГРАФІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ В МОБІЛЬНИХ І МЕРЕЖЕВИХ ДОДАТКАХ.
Тема №10. СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ В ПРОГРАМІ MICROSOFT POWERPOINT.ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Економіка і організація лісового господарства»

на 2019–2020 навчальний рік

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 180 год.

Лекцій – 42 год., практичних занять –  42 год.

Форма підсумкового контролю – екзамен

Семестр, в якому викладається дисципліна – 8

Дисципліна – обов’язкова


Вивчення дисципліни «Економіка і організація лісового господарства» має за мету надати студентам знання та практичні навички з питань економічних процесів, що відбуваються у лісовому господарстві і пов’язані з використання ресурсів для організації ефективної діяльності лісогосподарських підприємств.
Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення студентами основних економічних законів та категорій, які діють у лісовому господарстві , організаційних основ діяльності лісогосподарських підприємств для надання студентам навичок для прийняття самостійних управлінських рішень на основі економіxного аналізу.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
·      економічні основи лісогосподарського виробництва;
·      сутність та зміст основних економічних категорій: продуктивність праці, собівартість продукції, ціну, прибуток, рентабельність;
·      наукові основи багатоцільового використання лісових ресурсів та шляхи підвищення ефективності лісогосподарського виробництва;
·      методи економічного обґрунтування господарських заходів для прийняття управлінських рішень;
·      організаційно-правові основи ведення лісового господарства і функціонування підприємств в галузі;
·      систему організації лісогосподарського виробництва і упраління ним;
·      основні засади організації лісокористування.
вміти:
·           виконувати техніко-економічні розрахунки і на їх основі здійснювати аналіз альтернативних варіантів для вибору оптимальних рішень;
·           застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язку ситуаційних та розрахункових завдань;
·           досліджувати організаційно-економічні процеси, що відбуваються в лісовому господарстві;
·           створювати та оптимізувати організаційну структуру лісогосподарських підприємств;
·           обгрунтовувати необхідність і вартість заходів для сталого лісокористування.

Компетентності:

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі  та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності.

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Здатність зберігати  та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця  у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

4. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово.

6. Здатність  до абстрактного мислення, аналізу  та синтезу. 

7. Знання і розуміння предметної області  та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Навички здійснення безпечної діяльності.

12. Здатність  до пошуку, оброблення та аналізу інформації  з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 

1. Здатність застосовувати знання, уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження. 

3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.

 4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів. 

5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого досвіду. 

6. Здатність вибрати типове обладнання  та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

7. Здатність вирішувати поставлені завдання  з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію. 

8. Здатність вирішувати поставлені завдання  з мисливства та забезпечувати ведення мисливського господарства в лісовому фонді. 

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи. 

10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців. 

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи  з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого,  на екологічних засадах, використання лісових ресурсів. 

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання:

1. Аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку для формування громадянської позиції, формування національної гідності та патріотизму.

2. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману інформацію.

3. Володіти базовими гуманітарними, природничонауковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

4. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії і принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності.

5. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

6. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативнодовідкові матеріали, організаційноуправлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, застосовувати знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників деревостанів, продуктивності, стану насаджень  та довкілля, стану мислив-ських тварин та їх кормової бази.

9. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази  і робити аргументовані висновки.

10. Демонструвати повагу до етичних принципів та формувати етичні засади співпраці в колективі

11. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати  технологію їх виконання та навчати інших.

12. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених  вимог

13. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства відповідно до чинних вимог.

14. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового та мисливського господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

15. Організувати результативні та безпечні умови праці.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика економіки лісового господарства та ресурсного потенціалу галузі і підприємства.

Тема  1. Місце лісового господарства в національній економіці.

Тема  2. Лісовий фонд, лісові ресурси. Використання лісосировинної бази.

Тема  3. Лісопромисловий комплекс як галузь національної економіки.

Тема  4. Економічні відносини у лісовому господарстві.

Тема  5. Основні та оборотні засоби.

Тема  6. Трудові ресурси та оплата праці в лісовому господарстві.

Тема  7. Собівартість і ціноутворення на продукцію лісового господарства.

Змістовний модуль 2. Організаційні основи та економічна ефективність лісогосподарських підприємств.

Тема  1. Методи оцінки ефективності лісогосподарського виробництва.

Тема  2. Фінансування і оподаткування лісового господарства.

Тема  3. Планування і прогнозування розвитку лісового господарства.

Тема  4. Склад і структура виробничо-господарської діяльності підприємств лісового та господарства.

Тема  5. Організація виробничого процесу на підприємстві.

Тема  6. Організація використання засобів виробництва.

Тема 7. Організація сталого розвитку лісового господарства.

Змістовний модуль 3. Організація лісокористування.

Тема  1. Організація лісокористування.

Тема  2. Організація лісозаготівель.

Тема  3. Організація лісовідновлення.

Тема  4. Організація охорони і захисту лісу.

Тема  5. Організація лісопромислової діяльності.

Тема  6. Організація обліку та звітності.

Тема  7. Оперативний аналіз виробничої діяльності.