Навчальна дисципліна "Технологія виробництва продукції тваринництва" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 051 "Економіка", 073 «Менеджмент», 075 "Маркетинг", 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1.    ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів  3

Галузь знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»

денна форма навчання

заочна форма навчання

Нормативна

(за вибором)

Модулів 3

Спеціальність
051 «Економіка», 
 073 «Менеджмент»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

075 "Маркетинг"

Рік підготовки

Змістових модулів 4

1-й

1-й

Загальна кількість годин –90

Семестр

1-й

1-й

Лекції

Годин для денної форми навчання Тижневих – 4

Всього аудиторних-30

в т.ч. лекції       – 16

          практичні - 14

Самостійна робота студента – 44

Залік- 2

Учбова практика – 30

Залік - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

"Бакалавр"

 

16 год.

2 год.

Лабораторні заняття

14 год.

2 год.

Самостійна робота

36  год.

128 год.

Індив. завд. – 6 год.

Вид контролю:

залік

залік

 

2.    Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни – обґрунтування доцільності використання заходів, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, зниження її собівартості.

Завдання − отримання студентами знань у галузі тваринництва з розведення сільськогосподарських тварин і птиці, організації їх повноцінної годівлі та кормовиробництва, опанування сучасних технологій виробництва окремих видів продукції тваринництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: біологічні особливості сільськогосподарських тварин, методи оцінювання поживності кормів, їх класифікацію та характеристику; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації;

вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного та технічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.

 

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності:

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації

5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії

6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

7. Прагнення до збереження навколишнього середовища

8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість

 

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність до складання раціонів для різних видів і статево- вікових груп тварин та організації нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби підприємства в кормах

2. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень

3. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції тваринництва

4. Здатність застосовувати знання з фізіології ссавців в сучасних технологіях виробництва продукції тваринництва

5. Здатність застосовування знань з організації і управління технологічними процесами переробки продукції тваринництва

6. Здатність до розуміння принципів роботи техпологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації

7. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, уміння вести дискусію па професійну тематику

 

Міждисциплінарні зв’язки: “Анатомія та фізіологія сільськогосподарських тварин і птиці”, “Генетика і селекція у тваринництві”, “Технології виробництва різних видів продукції тваринництва і птахівництва”, «Корми і годівля сільськогосподарських тварин і птиці», «Механізація виробничих процесів у тваринництві», Безпека життєдіяльності, Охорона праці  та ін..Дисципліна "Технологія виробництва продукції тваринництва" для слухачів за напрямом підготовки  "Бакалавр", за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів  3

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

денна форма навчання

заочна форма навчання

Нормативна

(за вибором)

 

Модулів 4

Спеціальність 072  „Фінанси, банківська справа та страхування "

Рік підготовки

Змістових модулів 4

1

2-й

 

Семестр

Загальна кількість годин –88

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних-4

самостійної роботи здобувача– 4

 

 

Учбова практика – 30 год

 

Освітній рівень:

"Бакалавр"

 

22 год.

4 год.

Лабораторні заняття

22 год.

4 год.

Самостійна робота

44 год.

80 год.

Індивідуальне завдання   

Індивідуальне завдання

Вид контролю:

залік

залік

 

 Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни – обґрунтування доцільності використання заходів, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, зниження її собівартості.
Завдання − отримання здобувачами знань у галузі тваринництва з розведення сільськогосподарських тварин і птиці, організації їх повноцінної годівлі та кормовиробництва, опанування сучасних технологій виробництва окремих видів продукції тваринництва.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:
знати: біологічні особливості сільськогосподарських тварин, методи оцінювання поживності кормів, їх класифікацію та характеристику; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації;
вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного та технічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.
 
Перелік компетентностей
Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності:
1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації
5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії
6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
7. Прагнення до збереження навколишнього середовища
8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
 
Спеціальні (фахові) компетентності
1. Здатність до складання раціонів для різних видів і статево- вікових груп тварин та організації нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби підприємства в кормах
2. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень
3. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції тваринництва
4. Здатність застосовувати знання з фізіології ссавців в сучасних технологіях виробництва продукції тваринництва
5. Здатність застосовування знань з організації і управління технологічними процесами переробки продукції тваринництва
6. Здатність до розуміння принципів роботи технологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації
7. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, уміння вести дискусію па професійну тематику
 
Міждисциплінарні зв’язки: «Механізація виробничих процесів у тваринництві», Безпека життєдіяльності, Охорона праці  та ін.

Навчальна дисципліна "Технологія виробництва продукції тваринництва" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 071  "Облік і оподаткування"

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів  3

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

денна форма навчання

заочна форма навчання

Нормативна

(за вибором)

 

Модулів 4

Спеціальність: 071  "Облік і оподаткування"

Рік підготовки

Змістових модулів 4

1

2-й

 

Семестр

Загальна кількість годин –88

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних-4

самостійної роботи здобувача– 4

 

 

Учбова практика – 30 год

 

Освітній рівень:

"Бакалавр"

 

22 год.

4 год.

Лабораторні заняття

22 год.

4 год.

Самостійна робота

44 год.

80 год.

Індивідуальне завдання -

Індивідуальне завдання -

Вид контролю:

залік

залік

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни – обґрунтування доцільності використання заходів, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, зниження її собівартості.
Завдання − отримання здобувачами знань у галузі тваринництва з розведення сільськогосподарських тварин і птиці, організації їх повноцінної годівлі та кормовиробництва, опанування сучасних технологій виробництва окремих видів продукції тваринництва.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:
знати: біологічні особливості сільськогосподарських тварин, методи оцінювання поживності кормів, їх класифікацію та характеристику; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації;
вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного та технічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.
 
Перелік компетентностей
Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності:
1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації
5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії
6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
7. Прагнення до збереження навколишнього середовища
8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
 
Спеціальні (фахові) компетентності
1. Здатність до складання раціонів для різних видів і статево- вікових груп тварин та організації нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби підприємства в кормах
2. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень
3. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції тваринництва
4. Здатність застосовувати знання з фізіології ссавців в сучасних технологіях виробництва продукції тваринництва
5. Здатність застосовування знань з організації і управління технологічними процесами переробки продукції тваринництва
6. Здатність до розуміння принципів роботи технологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації
7. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, уміння вести дискусію па професійну тематику
 
Міждисциплінарні зв’язки: «Механізація виробничих процесів у тваринництві», Безпека життєдіяльності, Охорона праці  та ін.