Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 201 "Агрономія» 
Спеціалізація: "Агрономія", "Плодоовочівництво", "Селекція і генетика с.-г. культур"
Факультет : Агрономічний

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів -3

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»,

 

денна форма навчання

заочна форма навчання

Нормативна

(за вибором)

Модулів - 3

Спеціальність: Агрономія

("Агрономія", "Плодоовочівництво", "Селекція і генетика   с.-г. культур")

Рік підготовки

Змістових модулів - 3

1-й

2-й

 

Семестр

Загальна кількість годин –72

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

всього аудиторних-2

в т.ч. лекції           – 1

          лабораторні - 1

самостійна робота слухача – 3

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

"Бакалавр"

 

18 год.

8

Лабораторні заняття

26 год.

20

Самостійна робота

28  год.

44

Індивідуальне завдання

Індивідуальне завдання

Вид контролю:

іспит

іспит

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни – обґрунтування доцільності використання заходів, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, зниження її собівартості.

Завдання − отримання слухачами знань у галузі тваринництва з розведення сільськогосподарських тварин і птиці, організації їх повноцінної годівлі та ін. Кормовиробництво, опанування сучасних технологій виробництва і переробки окремих видів продукції тваринництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен:

знати: методи оцінювання поживності кормів, їх класифікацію та характеристику; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації;

вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного та технічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.

 

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності:

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації

5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії

6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

7. Прагнення до збереження навколишнього середовища

8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість

 

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність до складання раціонів для різних видів і статево-вікових груп тварин та організації нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби підприємства в кормах

2. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень

3. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції тваринництва

4. Здатність застосовувати знання з фізіології ссавців в сучасних технологіях виробництва продукції тваринництва

5. Здатність застосовування знань з організації і управління технологічними процесами переробки продукції тваринництва

6. Здатність до розуміння принципів роботи технологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації

7. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, уміння вести дискусію па професійну тематику

 

Міждисциплінарні зв’язки: “Кормовиробництво", «Механізація виробничих процесів у тваринництві», Безпека життєдіяльності, Охорона праці  та ін..

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістові модулі

Питання для вивчення

Поряд-ковий номер

Назва

1

Розведення сільськогосподарських тварин

Конституція і екстер’єр сільськогосподарських тварин. Поняття про породу. Методи розведення тварин. Добір та підбір. Відтворення у тваринництві.

2

Корми і годівля сільськогосподарських тварин

Поняття про корми і кормові продукти, їх поживність та значення для тварин. Нормування годівлі різних видів сільськогосподарських тварин та основні принципи складання раціонів.

3

Технології виробництва продукції тваринництва

Технологія виробництва продукції від різних видів сільськогосподарських тварин і птиці.

 


Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 201 "Агрономія» 
Спеціалізація: "Агрономія", "Плодоовочівництво", "Селекція і генетика с.-г. культур"
Факультет : Агрономічний

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН УЧБОВОЇ ПРАКТИКИ 

Всього годин по плану

18

Диференційована оцінка

залік

 
 Закріплені викладачі - доцент Ковтун С.Б.
Дисципліна "Бджільництво" для слухачів за напрямом підготовки  «Бакалавр», за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин»

 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів  2,5

Галузь знань

0901 «Сільське господарство і лісництво»

денна форма навчання

заочна форма навчання

Нормативна

(за вибором)


Модулів 4

Спеціальність 202

«Захист рослин»

 

Рік підготовки

Змістових модулів 4

4-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: 1 шт.

Семестр

Загальна кількість годин – 90

1-й

2-й

Лекції

Годин для денної форми навчання Тижневих – 4

Всього аудиторних-44

в т.ч. лекції       – 22

          практичні - 22

Самостійна робота студента – 44

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

"Бакалавр"

 

22 год.

4 год.

Лабораторні заняття

22 год.

4 год.

Самостійна робота

44  год.

24 год.

Вид контролю:

залік

залік


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Мета вивчення дисципліни – отримання студентами комплексу знань, які дозволять ефективно використовувати бджіл для підвищення ефективності галузі рослинництва та отримання продукції бджільництва.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати біологічні особливості організму бджіл та біології бджолиної сім’ї; роль і значення бджільництва в системі агропромислового комплексу; основні проблеми утримання бджіл протягом року; основні питання організації кормової бази і використання бджіл для опилення ентомофільних культур; особливості розведення бджіл та племінної роботи на пасіці;
вміти - на основі набутих знань чітко визначати стан бджолиної сім’ї у різні пори року; давати самостійну оцінку різним концепціям, теоріям і напрямам у бджільництві з позиції сучасних наукових досягнень; володіти основами формування нових бджолиних сімей, вміти організовувати підгодівлю бджолосімей та оцінювати медові запаси місцевості та наявність на ній медоносних рослин; орієнтуватися в організації проведення ветеринарних профілактичних заходів по запобіганню хвороб бджіл, володіти прийомами отримання та зберігання продуктів бджільництва.
Бджільництво як наука тісно пов’язується із знаннями студентів з таких дисциплін як ентомологія, ботаніка, фізіологія тварини і рослин, розведення сільськогосподарських тварин, захист рослин.
 
Перелік компетентностей
Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності:
1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації
5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії
6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
7. Прагнення до збереження навколишнього середовища
8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
 

Програма навчальної дисципліни

Змістові модулі

Питання для вивчення

№ п/п

Назва

1

Біологія бджолиної сім’ї. Утримання та розведення бджіл.

Значення бджільництва (вступна лекція). Бджолина сім’я та значення окремих особин. Догляд за бджолами, їх розведення та технологія утримання протягом року.

2

Кормова база бджільництва. Ви-користання бджіл для запилення ентомофільних культур

Види та характеристика медоносних рослин. Значення бджіл для запилення сільгоспкультур у рослинництві.

3

Характеристика продукції бджільництва. Заготівля, зберігання та вимоги до якості продукції бджільництва.

Види продукції бджільництва та їх характеристика. Вимоги стандартів до якості продукції бджільництва.

4

Хвороби та шкідники бджіл. Організація  та планування виробництва у бджільництві

Негативні фактори навколишнього сере-довища у бджільництві та захворювання бджіл. Планування виробництва у бджіл-ництві та його нормативно-правова база.


  Дисципліна "Технологія тваринництва" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій"

Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів -1,4

Галузь знань: Архітектура та будівництво, 19

 

денна форма навчання

заочна форма навчання

Нормативна

(за вибором)

 

Модулів 3

Спеціальність: 193 "Геодезія та землеустрій"

 

_____________________

 

Рік підготовки

Змістових модулів 3

2-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання: ІНДЗ

Семестр

Загальна кількість годин –60

4-й

-

Лекції

Годин для денної форми навчання Тижневих – 4

Всього аудиторних-40

в т.ч. лекції           – 18

          практичних - 22

Самостійна робота студента – 20

 

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки

18 год.

4

Практичні заняття

22 год.

4

 

 

Самостійна робота

  год.

год

20

20

Вид контролю:

залік

залік

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни – обґрунтування доцільності використання заходів по землеустрою, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, зниження її собівартості.
Завдання − отримання студентами знань у галузі тваринництва з розведення сільськогосподарських тварин і птиці, організації їх повноцінної годівлі та кормовиробництва, опанування сучасних технологій виробництва окремих видів продукції тваринництва.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: методи оцінювання поживності кормів, їх класифікацію та характеристику; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації;
вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного та технічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.
 
Перелік компетентностей
Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності:
1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації
5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії
6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
7. Прагнення до збереження навколишнього середовища
8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
 
Спеціальні (фахові) компетентності
1. Здатність до складання раціонів для різних видів і статево- вікових груп тварин та організації нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби підприємства в кормах
2. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень
3. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції тваринництва
4. Здатність застосовувати знання з фізіології ссавців в сучасних технологіях виробництва продукції тваринництва
5. Здатність застосовування знань з організації і управління технологічними процесами переробки продукції тваринництва
6. Здатність до розуміння принципів роботи технологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації
7. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, уміння вести дискусію па професійну тематику
 
Міждисциплінарні зв’язки: “Анатомія та фізіологія сільськогосподарських тварин і птиці”, “Біохімія”, “Генетика і селекція у тваринництві”, “Технології виробництва різних видів продукції тваринництва і птахівництва”, «Корми і годівля сільськогосподарських тварин і птиці», «Механізація виробничих процесів у тваринництві», Безпека життєдіяльності, Охорона праці  та ін..

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усьо-го

у тому числі

усно-го

у тому числі

л

лаб

пр.

с. р.

л

лаб

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змістовий модуль 1. Вступ. Розведення сільськогосподарських тварин

Тема 1. Стан розвитку тваринництва в Україні. Походження с.-г. тварин. Загальні поняття про конституцію та екстер’єр с.-г. тварин. Особливості індивідуального розвитку тварин. Поняття про породу та її структуру.

3

1

 

2

-

3

1

 

 

2

Тема 2. Поняття про добір та підбір. Методи розведення у тваринництві Відтворення у тваринництві.

5

2

 

2

1

2

 

 

 

2

Разом за змістовим модулем 1

8

3

 

4

1

5

1

-

 

4

Змістовий модуль 2. Корми і годівля сільськогосподарських тварин

Тема 1. Поживність корму. Способи оцінки поживності корму

4

1

 

6

2

3

 

1

 

2

Тема 2. Корми і кормові продукти. Їх характеристика, походження та застосування у тваринництві.

6

4

 

1

4

4

1

1

 

2

Тема 3. Годівля с.-г. тварин і птиці. Принципи годівлі та її нормування. Раціони годівлі.

8

2

 

4

3

3

 

1

 

2

Разом за змістовим модулем 2

18

7

 

11

9

10

1

3

 

6

Змістовий модуль 3. Технології виробництва продукції тваринництва

Тема 1. Технологія виробництва молока.

6

2

 

2

2

4

1

1

 

2

Тема 2. Технологія виробництва яловичини

6

2

 

2

2

3

1

 

 

2

Тема 3. Технологія виробництва свинини

6

2

 

2

2

2

 

 

 

2

Тема 4. Технологія виробництва продукції вівчарства

5

1

 

1

2

2

 

 

 

2

Тема 5. Технологія виробництва  курячих яєць та м’яса птиці

5

1

 

-

2

2

 

 

 

2

Разом за змістовим модулем 3

24

8

 

7

10

13

2

1

 

10

Усього годин

48

18

 

22

20

28

4

4

 

20

 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема

Перелік завдань

Кіль-кість

годин

Методичне і технічне забезпе-чення*

Змістовий модуль 1

Розведення сільськогосподарських тварин

 

4

 

 

1.

Конституція та екстер’єр. Індивідуальний розвиток с.-г. тварин

1.1. Конституція і екстер’єр сільсь-когосподарських тварин. Визначен-ня живої маси тварин вимірюваль-ними засобами.

1.2. Ріст і розвиток тварин. Визна-чення абсолютних та відносних при-ростів живої маси худоби та свиней.

2

 

 

 

2

[3], с. 12-18, 21-23

 

 

 

[3], с. 19-21

 

 

Змістовий модуль 2

Корми і годівля сільськогосподарських тварин

 

11

 

2.

Поняття про поживність корму.

2.1. Хімічний склад кормів

2.2. Класифікація кормів та їх характеристика.

1

7

 

[3], с.61-63

[3], с.63-77

3.

Принципи годівлі с.-г. тварин.

3.1. Годівля дійних корів.

3.2. Розрахунок потреби в кормах і ріллі на молочному комплексі.

2

1

 

[3], с.78-81

с. 81-83

Змістовий модуль 3

Технології виробництва продукції тваринництва

 

7

 

8.

Технологія виробництва молока.

8.1. Молочна продуктивність вели-кої рогатої худоби. Облік молочної продуктивності.

2

[3], с. 24-30

 

9.

Технологія виробництва яловичини

9.1. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби. Забійні показники м’ясної продуктивності.

3

[3], с. 30-39

 

10

Технологія виробництва продукції вівчарства

10.1. Вовнова та м’ясна продуктивність овець.

 

2

[3], с. 56-58

 

 

Разом

 

22

 

* Мирось В.В., Василець В.Г., Ковтун С.Б. Практикум з технології виробництва продукції тва-ринництва): навчальний посібник / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. –Х., 2012.-172 с.

Навчальна дисципліна "Технології в тваринництві" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю  

 101 «Екологія»

Опис навчальної дисципліни
 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів - 3

Галузь знань:  

10 «Природничі науки»

денна форма навчання

Нормативна

(за вибором)

Модулів 3

Спеціальність:  

101 «Екологія»

 

Рік підготовки

Змістових модулів 3

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: ІНДЗ

Семестр

Загальна кількість годин –90

2-й

Лекції

Годин для денної форми навчання

Тижневих – 2

Всього аудиторних- 44

в т.ч. лекції           – 22

          практичних - 22

Самостійна робота студента – 46

в т.ч. індивідуальне завдання - 8

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки

22 год.

Лабораторно-практичні заняття

22 год.

Самостійна робота

44  год.

Види контролю:

поточний, проміжний, залік

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета вивчення дисципліни – обґрунтування доцільності використання технологічних прийомів утваринництві, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, її економічної ефективності та збереження навколишнього середовища.

 Завдання вивчення дисципліни − отримання студентами знань у галузі тваринництва із застосуванням біотехнологій:

·       у розведенні сільськогосподарських тварин і птиці;
·        з організації повноцінної годівлі тварин і птиці та кормовиробництва;
·       для виробництва і первинної переробки тваринницької продукції;
·       по утилізації відходів виробництва і переробки продукції тваринництва.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: застосування технологій у розведенні та відтворенні сільськогосподарських тварин і птиці; технології у виробництві кормів та кормових добавок; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації; безвідходні і екологічно безпечні біотехнології утилізації відходів виробництва і переробки продукції тваринництва
вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.


Дисципліна "Бджільництво" для для  здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 201 "Агрономія".

Спеціалізація: "Агрономія", "Плодоовочівництво", "Селекція і генетика с.-г. культур"

Факультет : Агрономічний

Мета вивчення дисципліниотримання студентами комплексу знань, які дозволять ефективно використовувати бджіл для підвищення ефективності галузі рослинництва та отримання продукції бджільництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати біологічні особливості організму бджіл та біології бджолиної сім'ї; роль і значення бджільництва в системі агропромислового комплексу; основні проблеми утримання бджіл протягом року; основні питання організації кормової бази і використання бджіл для опилення ентомофільних культур; особливості розведення бджіл та племінної роботи на пасіці;

вміти - на основі набутих знань чітко визначати стан бджолиної сім’ї у різні пори року; давати самостійну оцінку різним концепціям, теоріям і напрямам у бджільництві з позиції сучасних наукових досягнень; володіти основами формування нових бджолиних сімей, вміти організовувати підгодівлю бджолосімей та оцінювати медові запаси місцевості та наявність на ній медоносних рослин; орієнтуватися в організації проведення ветеринарних профілактичних заходів по запобіганню хвороб бджіл, володіти прийомами отримання та зберігання продуктів бджільництва.

Бджільництво як наука тісно пов’язується із знаннями студентів з таких дисциплін як ентомологія, ботаніка, фізіологія тварини і рослин, розведення сільськогосподарських тварин, захист рослин.

 

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції бджільництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності:

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації

5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії

6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

7. Прагнення до збереження навколишнього середовища

8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість

 

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання бджіл

2. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції бджільництва

3. Здатність застосовувати знання з будови та фізіології бджіл в сучасних технологіях виробництва продукції бджільництва

4. Здатність до розуміння принципів роботи технологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації

5. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі бджільництва, уміння вести дискусію на професійну тематику

 

Міждисциплінарні зв’язки: “Ентомологія”, «Механізація виробничих процесів у тваринництві», Безпека життєдіяльності, Охорона праці  та ін.