Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 208 "Агроінженерія» 
Факультет : Агрономічний

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів -3

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»,

 

денна форма навчання

заочна форма навчання

Нормативна

(за вибором)

Модулів - 3

Спеціальність: агроінженер


Рік підготовки

Змістових модулів - 3

2-й

2-й

 

Семестр

Загальна кількість годин –72

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

всього аудиторних-4

в т.ч. лекції           – 2

          лабораторні - 2

самостійна робота слухача – 3

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

"Бакалавр"

 

30 год.

10

Лабораторні заняття

30 год.

20

Самостійна робота

90  год.

120

Індивідуальне завдання

Індивідуальне завдання

Вид контролю:

залік

залік

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни – обґрунтування доцільності використання заходів, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, зниження її собівартості.

Завдання − отримання слухачами знань у галузі тваринництва з розведення сільськогосподарських тварин і птиці, організації їх повноцінної годівлі та ін. Кормовиробництво, опанування сучасних технологій виробництва і переробки окремих видів продукції тваринництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен:

знати: методи оцінювання поживності кормів, їх класифікацію та характеристику; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації;

вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного та технічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.

 

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності:

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації

5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії

6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

7. Прагнення до збереження навколишнього середовища

8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість

 

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність до складання раціонів для різних видів і статево-вікових груп тварин та організації нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби підприємства в кормах

2. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень

3. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції тваринництва

4. Здатність застосовувати знання з фізіології ссавців в сучасних технологіях виробництва продукції тваринництва

5. Здатність застосовування знань з організації і управління технологічними процесами переробки продукції тваринництва

6. Здатність до розуміння принципів роботи технологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації

7. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, уміння вести дискусію па професійну тематику

 

Міждисциплінарні зв’язки: “Кормовиробництво", «Механізація виробничих процесів у тваринництві», Безпека життєдіяльності, Охорона праці  та ін..

 

3.  Програма навчальної дисципліни

Змістові модулі

Питання для вивчення

Порядковий номер

Назва

1

Розведення сільськогосподарських тварин

Конституція і екстер’єр сільськогосподарських тварин. Поняття про породу. Методи розведення тварин. Добір та підбір. Відтворення у тваринництві.

2

Корми і годівля сільськогосподарських тварин

Поняття про корми і кормові продукти, їх поживність та значення для тварин. Нормування годівлі різних видів сільськогосподарських тварин та основні принципи складання раціонів.

3

Технології виробництва продукції тваринництва

Технологія виробництва продукції від різних видів сільськогосподарських тварин і птиці.

 
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

лек

лаб

пр.

с. р.

1

2

3

4

5

6

Змістовий модуль 1. Вступ. Розведення сільськогосподарських тварин

Тема 1. Стан розвитку тваринництва в Україні. Походження с.-г. тварин. Загальні поняття про конституцію та екстер’єр с.-г. тварин. Особливості індивідуального розвитку тварин. Поняття про породу та її структуру.

3

3

6

 

10

Тема 2. Поняття про добір та підбір. Методи розведення у тваринництві Відтворення у тваринництві.

3

3

6

 

10

Разом за змістовим модулем 1

6

6

12

 

20

Змістовий модуль 2. Корми і годівля сільськогосподарських тварин

Тема 1. Поживність корму. Способи оцінки поживності корму

4

3

6

 

8

Тема 2. Корми і кормові продукти. Їх характеристика, походження та застосування у тваринництві.

6

5

8

 

10

Тема 3. Годівля с.-г. тварин і птиці. Принципи годівлі та її нормування. Раціони годівлі.

8

3

6

 

10

Разом за змістовим модулем 2

18

11

20

 

28

Змістовий модуль 3. Технології виробництва продукції тваринництва

Тема 1. Технологія виробництва молока.

6

3

7

 

9

Тема 2. Технологія виробництва яловичини

6

3

7

 

9

Тема 3. Технологія виробництва свинини

6

3

6

 

9

Тема 4. Технологія виробництва продукції вівчарства

5

2

4

 

9

Тема 5. Технологія виробництва  курячих яєць та м’яса птиці

5

2

4

 

6

Разом за змістовим модулем 3

24

13

28

 

42

Усього годин

48

30

60

 

90

 
 
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема

Перелік завдань

Кіль-кість

годин

Змістовий модуль 1

Розведення сільськогосподарських тварин

 

12

1.

Конституція та екстер’єр. Індивідуальний розвиток с.-г. тварин

1.1. Конституція і екстер’єр сільськогосподарських тварин.

1.2. Методи оцінки екстер’єру тварин.

1.3. Методи розведення сільськогосподарських тварин.

1.3. Ріст і розвиток тварин.

1.4. Визначення абсолютних та відносних приростів живої маси худоби та свиней.

2

2

2

2

2

2

 

Змістовий модуль 2

Корми і годівля сільськогосподарських тварин

 

20

2.

Поняття про поживність корму.

2.1. Хімічний склад кормів

2.2. Класифікація кормів.

2.3. Оцінка якості сіна та трав’яного борошна.

2.4. Оцінка якості силосу.

2.5. Оцінка якості сінажу.

1

1

2

2

2

3.

Принципи годівлі с.-г. тварин.

3.1. Годівля дійних корів.

3.2. Розрахунок потреби в кормах і ріллі на молочному комплексі.

3.3. Годівля худоби на відгодівлі

3.4. Розрахунок потреби в кормах і ріллі на відгодівельному комплексі ВРХ.

3.5. Годівля свиней.

3.6. Розрахунок потреби в кормах і ріллі на свинокомплексі.

2

2

2

2

2

2

Змістовий модуль 3

Технології виробництва продукції тваринництва

 

28

8.

Технологія виробництва молока.

8.1. Молочна продуктивність великої рогатої худоби та інших сільськогосподарських тварин. 

8.2. Молочні породи худоби

8.3. Методи обліку молочної продуктивності.

2

2

2

9.

Технологія виробництва яловичини

9.1. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби. М’ясні породи худоби.

9.2. Прижиттєва оцінка м’ясної продуктивності

9.3. Забійні показники м’ясної продуктивності.

9.4. Методи визначення живої маси тварин.

4

2

2

2

10

Технологія виробництва продукції вівчарства

10.1. Вовнова та м’ясна продуктивність овець. Породи овець. Стрижка овець.

 

4

11

Технологія виробництва  курячих яєць та м’яса птиці

11.1. Породи сільськогосподарської птиці.

11.2. Яєчна продуктивність птиці.

11.3. М’ясна продуктивність птиці.

11.4. Способи утримання птиці різного напряму продуктивності.

2

2

2

 2

 

Разом

 

60

 
 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (всього 90 годин)
 
1. Індивідуальні завдання для самостійної роботи
Метою виконання індивідуального завдання є: закріплення, поглиблення і узагальнення  теоретичних і практичних знань, отриманих студентами під час аудиторного (лекції, лабораторно-практичні заняття) і самостійного (позааудиторного) вивчення дисципліни «Технологія виробництва продукції тваринництва». У процесі роботи студент має змогу опанувати необхідні навички для вирішенні конкретних практичних завдань у тваринництві. Під час виконання завдання студент повинен продемонструвати вміння опрацьовувати  науково-методичну літературу, а також творчо й оригінально вирішувати поставлені завдання.
Теми завдань, вимоги до оформлення робіт та критерії її оцінювання викладені у посібнику: Мирось В.В. Технологія виробництва продукції тваринництва: Індивідуальні завдання для самостійної роботи / В.В. Мирось С.Б. Ковтун/ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – 23с.
 
2. Підготовка до навчальних занять
 
Модуль 1. Розведення сільськогосподарських тварин
Мирось В.В. Тваринництво (з основами технологій виробництва продукції тваринництва): навч. посібник /В.В. Мирось, В.Г. Василець, С.Б. Ковтун /за ред. В.В. Мирося. – Харків, 2012. – 342 с.
Теми 1-2 – сторінки 36-84
 
Модуль 2. Корми і годівля сільськогосподарських тварин
Мирось В.В. Тваринництво (з основами технологій виробництва продукції тваринництва): навч. посібник /В.В. Мирось, В.Г. Василець, С.Б. Ковтун /за ред. В.В. Мирося. – Харків, 2012. – 342 с.
Теми 1-3 – сторінки 85-156
 
Модуль 3. Технології виробництва продукції тваринництва
Мирось В.В. Тваринництво (з основами технологій виробництва продукції тваринництва): навч. посібник /В.В. Мирось, В.Г. Василець, С.Б. Ковтун /за ред. В.В. Мирося. – Харків, 2012. – 342 с.
Теми 1-5 – сторінки 157-297.
 
3. Підготовка до поточного модульного контролю
 
Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті оцінку результатів навчання здобувача після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля.
Перелік контрольних питань до змістових модулів викладено у посібнику: Мирось В.В. Тваринництво: Контрольні питання для оцінювання знань студентів агрономічних та економічних спеціальностей / В.В. Мирось С.Б. Ковтун/ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – 23с.


Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин» 
Факультет : Захист рослин

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів -3

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»,

 

денна форма навчання

заочна форма навчання

Нормативна

(за вибором)

Модулів - 3

Спеціальність: захист і карантин рослин


Рік підготовки

Змістових модулів - 3

1-й

2-й

 

Семестр

Загальна кількість годин –72

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

всього аудиторних-2

в т.ч. лекції           – 1

          лабораторні - 1

самостійна робота слухача – 3

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

"Бакалавр"

 

18 год.

8

Лабораторні заняття

26 год.

20

Самостійна робота

28  год.

44

Індивідуальне завдання

Індивідуальне завдання

Вид контролю:

іспит

іспит

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни – обґрунтування доцільності використання заходів, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, зниження її собівартості.

Завдання − отримання слухачами знань у галузі тваринництва з розведення сільськогосподарських тварин і птиці, організації їх повноцінної годівлі та ін. Кормовиробництво, опанування сучасних технологій виробництва і переробки окремих видів продукції тваринництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен:

знати: методи оцінювання поживності кормів, їх класифікацію та характеристику; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації;

вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного та технічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.

 

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності:

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації

5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії

6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

7. Прагнення до збереження навколишнього середовища

8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість

 

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність до складання раціонів для різних видів і статево-вікових груп тварин та організації нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби підприємства в кормах

2. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень

3. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції тваринництва

4. Здатність застосовувати знання з фізіології ссавців в сучасних технологіях виробництва продукції тваринництва

5. Здатність застосовування знань з організації і управління технологічними процесами переробки продукції тваринництва

6. Здатність до розуміння принципів роботи технологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації

7. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, уміння вести дискусію па професійну тематику

 

Міждисциплінарні зв’язки: “Кормовиробництво", «Механізація виробничих процесів у тваринництві», Безпека життєдіяльності, Охорона праці  та ін..

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістові модулі

Питання для вивчення

Поряд-ковий номер

Назва

1

Розведення сільськогосподарських тварин

Конституція і екстер’єр сільськогосподарських тварин. Поняття про породу. Методи розведення тварин. Добір та підбір. Відтворення у тваринництві.

2

Корми і годівля сільськогосподарських тварин

Поняття про корми і кормові продукти, їх поживність та значення для тварин. Нормування годівлі різних видів сільськогосподарських тварин та основні принципи складання раціонів.

3

Технології виробництва продукції тваринництва

Технологія виробництва продукції від різних видів сільськогосподарських тварин і птиці.

 


Навчальна дисципліна "Технологія виробництва продукції тваринництва" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 051 "Економіка", 073 «Менеджмент», 075 "Маркетинг", 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1.    ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів  3

Галузь знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»

денна форма навчання

заочна форма навчання

Нормативна

(за вибором)

Модулів 3

Спеціальність
051 «Економіка», 
 073 «Менеджмент»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

075 "Маркетинг"

Рік підготовки

Змістових модулів 4

1-й

1-й

Загальна кількість годин –90

Семестр

1-й

1-й

Лекції

Годин для денної форми навчання Тижневих – 4

Всього аудиторних-30

в т.ч. лекції       – 16

          практичні - 14

Самостійна робота студента – 44

Залік- 2

Учбова практика – 30

Залік - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

"Бакалавр"

 

16 год.

2 год.

Лабораторні заняття

14 год.

2 год.

Самостійна робота

36  год.

128 год.

Індив. завд. – 6 год.

Вид контролю:

залік

залік

 

2.    Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни – обґрунтування доцільності використання заходів, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, зниження її собівартості.

Завдання − отримання студентами знань у галузі тваринництва з розведення сільськогосподарських тварин і птиці, організації їх повноцінної годівлі та кормовиробництва, опанування сучасних технологій виробництва окремих видів продукції тваринництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: біологічні особливості сільськогосподарських тварин, методи оцінювання поживності кормів, їх класифікацію та характеристику; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації;

вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного та технічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.

 

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності:

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації

5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії

6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

7. Прагнення до збереження навколишнього середовища

8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість

 

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність до складання раціонів для різних видів і статево- вікових груп тварин та організації нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби підприємства в кормах

2. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень

3. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції тваринництва

4. Здатність застосовувати знання з фізіології ссавців в сучасних технологіях виробництва продукції тваринництва

5. Здатність застосовування знань з організації і управління технологічними процесами переробки продукції тваринництва

6. Здатність до розуміння принципів роботи технологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації

7. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, уміння вести дискусію па професійну тематику

 

Міждисциплінарні зв’язки: “Анатомія та фізіологія сільськогосподарських тварин і птиці”, “Генетика і селекція у тваринництві”, “Технології виробництва різних видів продукції тваринництва і птахівництва”, «Корми і годівля сільськогосподарських тварин і птиці», «Механізація виробничих процесів у тваринництві», Безпека життєдіяльності, Охорона праці  та ін..Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 201 "Агрономія» 
Спеціалізація: "Агрономія", "Плодоовочівництво", "Селекція і генетика с.-г. культур"
Факультет : Агрономічний

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів -3

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»,

 

денна форма навчання

заочна форма навчання

Нормативна

(за вибором)

Модулів - 3

Спеціальність: Агрономія

("Агрономія", "Плодоовочівництво", "Селекція і генетика   с.-г. культур")

Рік підготовки

Змістових модулів - 3

1-й

2-й

 

Семестр

Загальна кількість годин –72

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

всього аудиторних-2

в т.ч. лекції           – 1

          лабораторні - 1

самостійна робота слухача – 3

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

"Бакалавр"

 

18 год.

8

Лабораторні заняття

26 год.

20

Самостійна робота

28  год.

44

Індивідуальне завдання

Індивідуальне завдання

Вид контролю:

іспит

іспит

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни – обґрунтування доцільності використання заходів, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, зниження її собівартості.

Завдання − отримання слухачами знань у галузі тваринництва з розведення сільськогосподарських тварин і птиці, організації їх повноцінної годівлі та ін. Кормовиробництво, опанування сучасних технологій виробництва і переробки окремих видів продукції тваринництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен:

знати: методи оцінювання поживності кормів, їх класифікацію та характеристику; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації;

вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного та технічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.

 

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності:

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації

5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії

6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

7. Прагнення до збереження навколишнього середовища

8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість

 

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність до складання раціонів для різних видів і статево-вікових груп тварин та організації нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби підприємства в кормах

2. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень

3. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції тваринництва

4. Здатність застосовувати знання з фізіології ссавців в сучасних технологіях виробництва продукції тваринництва

5. Здатність застосовування знань з організації і управління технологічними процесами переробки продукції тваринництва

6. Здатність до розуміння принципів роботи технологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації

7. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, уміння вести дискусію па професійну тематику

 

Міждисциплінарні зв’язки: “Кормовиробництво", «Механізація виробничих процесів у тваринництві», Безпека життєдіяльності, Охорона праці  та ін..

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістові модулі

Питання для вивчення

Поряд-ковий номер

Назва

1

Розведення сільськогосподарських тварин

Конституція і екстер’єр сільськогосподарських тварин. Поняття про породу. Методи розведення тварин. Добір та підбір. Відтворення у тваринництві.

2

Корми і годівля сільськогосподарських тварин

Поняття про корми і кормові продукти, їх поживність та значення для тварин. Нормування годівлі різних видів сільськогосподарських тварин та основні принципи складання раціонів.

3

Технології виробництва продукції тваринництва

Технологія виробництва продукції від різних видів сільськогосподарських тварин і птиці.

 


Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 201 "Агрономія» 
Спеціалізація: "Агрономія", "Плодоовочівництво", "Селекція і генетика с.-г. культур"
Факультет : Агрономічний

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН УЧБОВОЇ ПРАКТИКИ 

Всього годин по плану

18

Диференційована оцінка

залік

 
 Закріплені викладачі - доцент Ковтун С.Б.
Дисципліна "Бджільництво" для слухачів за напрямом підготовки  «Бакалавр», за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин»

 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів  2,5

Галузь знань

0901 «Сільське господарство і лісництво»

денна форма навчання

заочна форма навчання

Нормативна

(за вибором)


Модулів 4

Спеціальність 202

«Захист рослин»

 

Рік підготовки

Змістових модулів 4

4-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: 1 шт.

Семестр

Загальна кількість годин – 90

1-й

2-й

Лекції

Годин для денної форми навчання Тижневих – 4

Всього аудиторних-44

в т.ч. лекції       – 22

          практичні - 22

Самостійна робота студента – 44

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

"Бакалавр"

 

22 год.

4 год.

Лабораторні заняття

22 год.

4 год.

Самостійна робота

44  год.

24 год.

Вид контролю:

залік

залік


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Мета вивчення дисципліни – отримання студентами комплексу знань, які дозволять ефективно використовувати бджіл для підвищення ефективності галузі рослинництва та отримання продукції бджільництва.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати біологічні особливості організму бджіл та біології бджолиної сім’ї; роль і значення бджільництва в системі агропромислового комплексу; основні проблеми утримання бджіл протягом року; основні питання організації кормової бази і використання бджіл для опилення ентомофільних культур; особливості розведення бджіл та племінної роботи на пасіці;
вміти - на основі набутих знань чітко визначати стан бджолиної сім’ї у різні пори року; давати самостійну оцінку різним концепціям, теоріям і напрямам у бджільництві з позиції сучасних наукових досягнень; володіти основами формування нових бджолиних сімей, вміти організовувати підгодівлю бджолосімей та оцінювати медові запаси місцевості та наявність на ній медоносних рослин; орієнтуватися в організації проведення ветеринарних профілактичних заходів по запобіганню хвороб бджіл, володіти прийомами отримання та зберігання продуктів бджільництва.
Бджільництво як наука тісно пов’язується із знаннями студентів з таких дисциплін як ентомологія, ботаніка, фізіологія тварини і рослин, розведення сільськогосподарських тварин, захист рослин.
 
Перелік компетентностей
Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності:
1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації
5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії
6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
7. Прагнення до збереження навколишнього середовища
8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
 

Програма навчальної дисципліни

Змістові модулі

Питання для вивчення

№ п/п

Назва

1

Біологія бджолиної сім’ї. Утримання та розведення бджіл.

Значення бджільництва (вступна лекція). Бджолина сім’я та значення окремих особин. Догляд за бджолами, їх розведення та технологія утримання протягом року.

2

Кормова база бджільництва. Ви-користання бджіл для запилення ентомофільних культур

Види та характеристика медоносних рослин. Значення бджіл для запилення сільгоспкультур у рослинництві.

3

Характеристика продукції бджільництва. Заготівля, зберігання та вимоги до якості продукції бджільництва.

Види продукції бджільництва та їх характеристика. Вимоги стандартів до якості продукції бджільництва.

4

Хвороби та шкідники бджіл. Організація  та планування виробництва у бджільництві

Негативні фактори навколишнього сере-довища у бджільництві та захворювання бджіл. Планування виробництва у бджіл-ництві та його нормативно-правова база.


  Дисципліна "Технологія тваринництва" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій"

Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів -1,4

Галузь знань: Архітектура та будівництво, 19

 

денна форма навчання

заочна форма навчання

Нормативна

(за вибором)

 

Модулів 3

Спеціальність: 193 "Геодезія та землеустрій"

 

_____________________

 

Рік підготовки

Змістових модулів 3

2-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання: ІНДЗ

Семестр

Загальна кількість годин –60

4-й

-

Лекції

Годин для денної форми навчання Тижневих – 4

Всього аудиторних-40

в т.ч. лекції           – 18

          практичних - 22

Самостійна робота студента – 20

 

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки

18 год.

4

Практичні заняття

22 год.

4

 

 

Самостійна робота

  год.

год

20

20

Вид контролю:

залік

залік

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни – обґрунтування доцільності використання заходів по землеустрою, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, зниження її собівартості.
Завдання − отримання студентами знань у галузі тваринництва з розведення сільськогосподарських тварин і птиці, організації їх повноцінної годівлі та кормовиробництва, опанування сучасних технологій виробництва окремих видів продукції тваринництва.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: методи оцінювання поживності кормів, їх класифікацію та характеристику; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації;
вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного та технічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.
 
Перелік компетентностей
Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності:
1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації
5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії
6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
7. Прагнення до збереження навколишнього середовища
8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
 
Спеціальні (фахові) компетентності
1. Здатність до складання раціонів для різних видів і статево- вікових груп тварин та організації нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби підприємства в кормах
2. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень
3. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції тваринництва
4. Здатність застосовувати знання з фізіології ссавців в сучасних технологіях виробництва продукції тваринництва
5. Здатність застосовування знань з організації і управління технологічними процесами переробки продукції тваринництва
6. Здатність до розуміння принципів роботи технологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації
7. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, уміння вести дискусію па професійну тематику
 
Міждисциплінарні зв’язки: “Анатомія та фізіологія сільськогосподарських тварин і птиці”, “Біохімія”, “Генетика і селекція у тваринництві”, “Технології виробництва різних видів продукції тваринництва і птахівництва”, «Корми і годівля сільськогосподарських тварин і птиці», «Механізація виробничих процесів у тваринництві», Безпека життєдіяльності, Охорона праці  та ін..

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усьо-го

у тому числі

усно-го

у тому числі

л

лаб

пр.

с. р.

л

лаб

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змістовий модуль 1. Вступ. Розведення сільськогосподарських тварин

Тема 1. Стан розвитку тваринництва в Україні. Походження с.-г. тварин. Загальні поняття про конституцію та екстер’єр с.-г. тварин. Особливості індивідуального розвитку тварин. Поняття про породу та її структуру.

3

1

 

2

-

3

1

 

 

2

Тема 2. Поняття про добір та підбір. Методи розведення у тваринництві Відтворення у тваринництві.

5

2

 

2

1

2

 

 

 

2

Разом за змістовим модулем 1

8

3

 

4

1

5

1

-

 

4

Змістовий модуль 2. Корми і годівля сільськогосподарських тварин

Тема 1. Поживність корму. Способи оцінки поживності корму

4

1

 

6

2

3

 

1

 

2

Тема 2. Корми і кормові продукти. Їх характеристика, походження та застосування у тваринництві.

6

4

 

1

4

4

1

1

 

2

Тема 3. Годівля с.-г. тварин і птиці. Принципи годівлі та її нормування. Раціони годівлі.

8

2

 

4

3

3

 

1

 

2

Разом за змістовим модулем 2

18

7

 

11

9

10

1

3

 

6

Змістовий модуль 3. Технології виробництва продукції тваринництва

Тема 1. Технологія виробництва молока.

6

2

 

2

2

4

1

1

 

2

Тема 2. Технологія виробництва яловичини

6

2

 

2

2

3

1

 

 

2

Тема 3. Технологія виробництва свинини

6

2

 

2

2

2

 

 

 

2

Тема 4. Технологія виробництва продукції вівчарства

5

1

 

1

2

2

 

 

 

2

Тема 5. Технологія виробництва  курячих яєць та м’яса птиці

5

1

 

-

2

2

 

 

 

2

Разом за змістовим модулем 3

24

8

 

7

10

13

2

1

 

10

Усього годин

48

18

 

22

20

28

4

4

 

20

 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема

Перелік завдань

Кіль-кість

годин

Методичне і технічне забезпе-чення*

Змістовий модуль 1

Розведення сільськогосподарських тварин

 

4

 

 

1.

Конституція та екстер’єр. Індивідуальний розвиток с.-г. тварин

1.1. Конституція і екстер’єр сільсь-когосподарських тварин. Визначен-ня живої маси тварин вимірюваль-ними засобами.

1.2. Ріст і розвиток тварин. Визна-чення абсолютних та відносних при-ростів живої маси худоби та свиней.

2

 

 

 

2

[3], с. 12-18, 21-23

 

 

 

[3], с. 19-21

 

 

Змістовий модуль 2

Корми і годівля сільськогосподарських тварин

 

11

 

2.

Поняття про поживність корму.

2.1. Хімічний склад кормів

2.2. Класифікація кормів та їх характеристика.

1

7

 

[3], с.61-63

[3], с.63-77

3.

Принципи годівлі с.-г. тварин.

3.1. Годівля дійних корів.

3.2. Розрахунок потреби в кормах і ріллі на молочному комплексі.

2

1

 

[3], с.78-81

с. 81-83

Змістовий модуль 3

Технології виробництва продукції тваринництва

 

7

 

8.

Технологія виробництва молока.

8.1. Молочна продуктивність вели-кої рогатої худоби. Облік молочної продуктивності.

2

[3], с. 24-30

 

9.

Технологія виробництва яловичини

9.1. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби. Забійні показники м’ясної продуктивності.

3

[3], с. 30-39

 

10

Технологія виробництва продукції вівчарства

10.1. Вовнова та м’ясна продуктивність овець.

 

2

[3], с. 56-58

 

 

Разом

 

22

 

* Мирось В.В., Василець В.Г., Ковтун С.Б. Практикум з технології виробництва продукції тва-ринництва): навчальний посібник / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. –Х., 2012.-172 с.

Навчальна дисципліна "Технології в тваринництві" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю  

 101 «Екологія»

Опис навчальної дисципліни
 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів - 3

Галузь знань:  

10 «Природничі науки»

денна форма навчання

Нормативна

(за вибором)

Модулів 3

Спеціальність:  

101 «Екологія»

 

Рік підготовки

Змістових модулів 3

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: ІНДЗ

Семестр

Загальна кількість годин –90

2-й

Лекції

Годин для денної форми навчання

Тижневих – 2

Всього аудиторних- 44

в т.ч. лекції           – 22

          практичних - 22

Самостійна робота студента – 46

в т.ч. індивідуальне завдання - 8

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки

22 год.

Лабораторно-практичні заняття

22 год.

Самостійна робота

44  год.

Види контролю:

поточний, проміжний, залік

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета вивчення дисципліни – обґрунтування доцільності використання технологічних прийомів утваринництві, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, її економічної ефективності та збереження навколишнього середовища.

 Завдання вивчення дисципліни − отримання студентами знань у галузі тваринництва із застосуванням біотехнологій:

·       у розведенні сільськогосподарських тварин і птиці;
·        з організації повноцінної годівлі тварин і птиці та кормовиробництва;
·       для виробництва і первинної переробки тваринницької продукції;
·       по утилізації відходів виробництва і переробки продукції тваринництва.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: застосування технологій у розведенні та відтворенні сільськогосподарських тварин і птиці; технології у виробництві кормів та кормових добавок; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації; безвідходні і екологічно безпечні біотехнології утилізації відходів виробництва і переробки продукції тваринництва
вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцінку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.


Дисципліна "Бджільництво" для для  здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 201 "Агрономія".

Спеціалізація: "Агрономія", "Плодоовочівництво", "Селекція і генетика с.-г. культур"

Факультет : Агрономічний

Мета вивчення дисципліниотримання студентами комплексу знань, які дозволять ефективно використовувати бджіл для підвищення ефективності галузі рослинництва та отримання продукції бджільництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати біологічні особливості організму бджіл та біології бджолиної сім'ї; роль і значення бджільництва в системі агропромислового комплексу; основні проблеми утримання бджіл протягом року; основні питання організації кормової бази і використання бджіл для опилення ентомофільних культур; особливості розведення бджіл та племінної роботи на пасіці;

вміти - на основі набутих знань чітко визначати стан бджолиної сім’ї у різні пори року; давати самостійну оцінку різним концепціям, теоріям і напрямам у бджільництві з позиції сучасних наукових досягнень; володіти основами формування нових бджолиних сімей, вміти організовувати підгодівлю бджолосімей та оцінювати медові запаси місцевості та наявність на ній медоносних рослин; орієнтуватися в організації проведення ветеринарних профілактичних заходів по запобіганню хвороб бджіл, володіти прийомами отримання та зберігання продуктів бджільництва.

Бджільництво як наука тісно пов’язується із знаннями студентів з таких дисциплін як ентомологія, ботаніка, фізіологія тварини і рослин, розведення сільськогосподарських тварин, захист рослин.

 

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції бджільництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності:

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

4. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації

5. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії

6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

7. Прагнення до збереження навколишнього середовища

8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість

 

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання бджіл

2. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції бджільництва

3. Здатність застосовувати знання з будови та фізіології бджіл в сучасних технологіях виробництва продукції бджільництва

4. Здатність до розуміння принципів роботи технологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації

5. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі бджільництва, уміння вести дискусію на професійну тематику

 

Міждисциплінарні зв’язки: “Ентомологія”, «Механізація виробничих процесів у тваринництві», Безпека життєдіяльності, Охорона праці  та ін.