Мета практики: Сприяти поглибленню вивчення та засвоєння набутих      знань з технології кормовиробництва та технології виробництва продукції тваринництва.

Завдання практики : ознайомитися безпосередньо на виробництві з основними технологічними процесами при заготівлі кормів і виробництві різних видів продукції тваринництва.

Методика проведення навчальної практики: відвідання  науково-дослідного господарства  „Кутузівка”  та науково-виробничого центру ХЗВА - ознайомлення з основними наявними в ньому технологіями виробництва продукції тваринництва:

- при безприв’язному утриманні сільськогосподарських тварин

- ознайомлення з технологією виробництва молока при прив’язному утриманні  та технологією утримання та розведення кіз, овець, свиней, коней

- ознайомлення з технологією виробництва м’яса бройлерів та відвідування акваріумів і музею диких предків свійських тварин.

 Екскурсія до провідних тваринницьких ферм області.


Мета практики: Сприяти поглибленню вивчення та засвоєння набутих      знань з технології кормовиробництва та технології виробництва продукції тваринництва.

Завдання практики : ознайомитися безпосередньо на виробництві з основними технологічними процесами при заготівлі кормів і виробництві різних видів продукції тваринництва.

Методика проведення навчальної практики: відвідання  науково-дослідного господарства  „Кутузівка”  та науково-виробничого центру ХЗВА - ознайомлення з основними наявними в ньому технологіями виробництва продукції тваринництва:

- при безприв’язному утриманні сільськогосподарських тварин

- ознайомлення з технологією виробництва молока при прив’язному утриманні  та технологією утримання та розведення кіз, овець, свиней, коней

- ознайомлення з технологією виробництва м’яса бройлерів та відвідування акваріумів і музею диких предків свійських тварин.

 Екскурсія до провідних тваринницьких ферм області.

 


Мета практики: Сприяти поглибленню вивчення та засвоєння набутих      знань з технології кормовиробництва та технології виробництва продукції тваринництва.

Завдання практики : ознайомитися безпосередньо на виробництві з основними технологічними процесами при заготівлі кормів і виробництві різних видів продукції тваринництва.

Методика проведення навчальної практики: відвідання  науково-дослідного господарства  „Кутузівка”  та науково-виробничого центру ХЗВА - ознайомлення з основними наявними в ньому технологіями виробництва продукції тваринництва:

- при безприв’язному утриманні сільськогосподарських тварин

- ознайомлення з технологією виробництва молока при прив’язному утриманні  та технологією утримання та розведення кіз, овець, свиней, коней

- ознайомлення з технологією виробництва м’яса бройлерів та відвідування акваріумів і музею диких предків свійських тварин.

 Екскурсія до провідних тваринницьких ферм області.

 


«Тваринництво" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин"

Мета вивчення дисципліниобґрунтування доцільності використання заходів, спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва, зниження її собівартості.

Завдання − отримання студентами знань у галузі тваринництва з розведення сільськогосподарських тварин і птиці, організації їх повноцінної годівлі та кормовиробництва, опанування сучасних технологій виробництва окремих видів продукції тваринництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: біологічні особливості сільськогосподарських тварин, методи оцінювання поживності кормів, їх класифікацію та характеристику; технології виробництва тваринницької продукції; загальну будову та робочий процес засобів механізації;

вміти: визначати показники продуктивності тварин; використовувати основ-ні дані відтворення стада для виробничого планування; обґрунтовувати вибір за-собів механізації стосовно конкретних виробничих умов; давати економічну оцін-ку машин на стадіях їх використання; користуватися матеріалами зоотехнічного та технічного обліку для аналізу економічної ефективності галузі тваринництва.

 

 Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зоотехнічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності:

1.  Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

2.  Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях

3.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

4.  Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації

5.  Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно; навички міжособистісної взаємодії

6.  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

7.  Прагнення до збереження навколишнього середовища

8.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

9.  Здатність виявляти ініціативу та підприємливість

 

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність до складання раціонів для різних видів і статево- вікових груп тварин та організації нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби підприємства в кормах

2. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень

3. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації, менеджменту, безпеки життєдіяльності, охорони праці у виробництві та переробці продукції тваринництва

4. Здатність застосовувати знання з фізіології ссавців в сучасних технологіях виробництва продукції тваринництва

5. Здатність застосовування знань з організації і управління технологічними процесами переробки продукції тваринництва

6. Здатність до розуміння принципів роботи техпологічного обладнання, володіння прогресивними методами його підбору та експлуатації

7. Здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, уміння вести дискусію па професійну тематику

 


 


Метою викладання навчальної дисципліни "Фізіологія сільськогосподарських тварин" є формування у студентів системи знань і навиків з питань інноваційних технологій виробництва продукції тваринництва, підготовка висококваліфікованих фахівців, що володіють загальними знаннями з порівняльної оцінки та функціонування сучасних технологій виробництва продукції тваринництва. Основними завданнями вивчення дисципліни "Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва" є:  Надання знань щодо сучасних інноваційних технологій виробництва продукції тваринництва та особливостей їх застосування в різних умовах;  Прищеплення студентам певних практичних навичок з інноваційних технологій виробництва продукції тваринництва;  Формування у студентів сучасного бачення закономірностей біології, індивідуального розвитку, відтворення і селекції в тваринництві;  Надання умінь щодо організації комплексу технологічних процесів вирощування, годівлі, прибирання гною, внесення підстилки, доїння, забезпечення мікроклімату та комфорту тварин.  Надання майбутнім спеціалістам знань з біологічних основ розведення сільськогосподарських тварин, з біології живлення домашніх тварин різних видів і організації науково обґрунтованої годівлі, технології заготівлі кормів, методів оцінки поживності та якості кормів, контролю повноцінності годівлі тварин.  Засвоєння студентами основних параметрів та принципів сучасних інноваційних технологій виробництва основних видів продукції тваринництва в господарствах з різною формою власності, які торкаються спеціального тваринництва та його інтенсифікації.  Розвиток у студента здатності до самостійного здобування знань, виховання творчого підходу до вирішення проблем технології виробництва продукції тваринництва з низькою собівартістю та високою рентабельністю. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей щодо:  встановлення та розуміння впливу різних факторів на кількість і якість продукції тваринництва;  організації виробництва продукції в господарствах різних розмірів, спрямованості і форм власності;  визначення якості продукції;  вживання заходів підвищення економічної ефективності виробництва продукції. Результати навчання У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати:  загальнотеоретичні основи дисципліни в обсязі, необхідному для розв’язання виробничих завдань, пов’язаних з технологією виробництва продукції тваринництва;  значення тваринництва в народному господарстві тваринництва;  біологічні основи розведення сільськогосподарських тварин;  основи травлення сільськогосподарських тварин та оцінку поживності кормів;  основні принципи організації та функціонування технологій виробництва молока, яловичини, свинини, баранини, вовни, яєць, м’яса, птиці та інших видів продукції з застосуванням інновацій;  інноваційні шляхи підвищення ефективності виробництва основних видів продукції тваринництва залежно від умов розведення, годівлі та утримання. вміти:  організувати і провести зоотехнічний та племінний облік у тваринництві;  оцінити тварину за екстер’єром і конституцією;  визначити породу тварин;  провести облік росту та продуктивності сільськогосподарських тварин;  визначити вихід продуктів забою сільськогосподарських тварин;  визначити енергетичну поживність кормів у вівсяних кормових одиницях та за обмінною енергією;  розрахувати потребу у кормах для різних видів сільськогосподарських тварин;  визначити обсяги виробництва молока, м’яса та інших видів продукції;  скласти раціон годівлі для різних видів тварин;  визначити якість продукції тваринництва;  оформити процес реалізації різних видів продукції тваринництва. Фахівець напряму підготовки 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» повинен володіти знаннями щодо організації виробничих процесів у тваринництві на сучасній інноваційній основі, а також творчо і ефективно використовувати у своїй фаховій діяльності набуті знання та досягнення науки і передового досвіду
Призначено для студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» за освітнім рівнем «бакалавр» денної та заочної форми навчання