ОСНОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Спеціальність  205 «Лісове господарство»

Освітній ступінь «Бакалавр». Курс навчання: 1(ДФН), 1 ( ЗФН). Кількість кредитів ECTS: 7.0. Загальна кількість годин: 210( із них для ДФН лекції-28 годин, для ЗФН лекції-8 годин). Форма підсумкового контролю : залік.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи фахової підготовки» є загальним початком професійної підготовки майбутніх фахівців лісового  господарства, формування загального уявлення про галузь, структуру лісового фонду,  основні напрями і види робіт, роль  фахівця при веденні лісового господарства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи фахової підготовки» є  теоретична підготовка здобувачів з питань:

    -історія університету та факультету;

    - сутність та історія лісового господарства;

     -площа лісів та їх структура;

-  основні галузеві спеціалізації;

-  види підприємств, установ та організацій лісового господарства;

-  основні види робіт, які проводяться у галузевих підприємствах, установах та організаціях;

- природоохоронна роль лісів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач повинні:

знати : місце галузі в системі народного господарства України; основні галузеві спеціалізації; види підприємств лісового господарства; основні види робіт які виконують спеціалісти галузі; природоохоронне значення лісів та захисних лісових насаджень, знати історію факультету  лісового  господарства, кафедр, що входять до складу факультету; знати історію, Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва, його сучасну структуру, основні напрями діяльності та перспективи розвитку.

вміти:  з’ясовувати причинно-наслідкові зв'язки в галузях лісового та мисливського господарства, лісової та деревообробної промисловості, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі лісового та лісопромислового господарства, порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань.

     Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальні компетентності :

-реалізація своїх прав і обов’язків як члена суспільства, збереження та примноження моральних, культурних цінностей і досягнень суспільства;

-здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

-оволодіння сучасними знаннями їх застосування  у практичних ситуаціях;

-вміння пошуку, оброблення, використання інформації та сучасних інформаційних технологій;

-прагнення до збереження навколишнього природного середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства;

-спілкування державною мовою як усно, так і письмово.

Спеціальні (фахові) компетентності:

-здатність використання знання, уміння й навички для більш концентрованого та глибокого вивчення біологічних та лісівничих дисциплін, які є основою знань з отримуваної професії;

-вміння оцінювати роль лісу  у охороні навколишнього природного середовища та загальному контексті розвитку суспільства та країни;

-вміння оцінювати сучасний стан лісового господарства, визначати основні проблеми та можливі напрями їх вирішення;

-оволодіння основами головних законодавчих та нормативно-правових актів які стосуються лісового господарства.

 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Основні засади підготовки фахівців та теоретичні основи лісового  господарства.

Лекція 1. Вступ

Лекція 2. Правила внутрішнього розпорядку та сутність навчального процесу в  ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Лекція 3. Роль лісів на планеті Земля.

Лекція 4. Лісове господарство України.

Лекція 5. Категорії лісів.

Лекція 6. Екологія лісу.

Лекція 7. Сучасний стан лісового  господарства в Україні.

Змістовний модуль 2. Основи ведення лісового господарства

Лекція 8. Сучасні тенденції в лісовій селекції та біотехнології.

Лекція 9. Технології вирощування садивного матеріалу.

Лекція 10. Сучасний стан та проведення догляду за лісом.

Лекція 11. Захист та охорона лісів.

Лекція 12. Основні засади рубок головного користування

Лекція 13. Недеревні ресурси лісу

Лекція 14. Основні законодавчі та нормативні акти.


ЛІСОВА ПОЛІТИКА (205 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО)

Освітній ступінь «Магістр». Курс навчання: 1(ДФН), 1 ( ЗФН). Кількість кредитів ECTS: 3.0. Загальна кількість годин: 90( із них для ДФН лекції-28 годин, для ЗФН лекції-6 годин). Форма підсумкового контролю : іспит.

Метою навчальної дисципліни «Лісова політика» є надання  здобувачам теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для професійної діяльності  у лісовій галузі в умовах трансформації економічних та правових відносин, спрямованих на ефективну охорону, збереження, відтворення та збалансоване використання лісових ресурсів

Завдання навчальної дисципліни «Лісова політика»:

- розширення наукового світогляду здобувачів через одержання основних відомостей про лісову політику;

- вивчення принципів, цілей, завдань та основних компонентів лісової політики;

 -вивчення сучасного лісового законодавства, реалізованого в Конституції України, Лісовому Кодексі України та інших законодавчих та нормативно-правових актах України;

-набуття теоретичних знань та практичних вмінь з розроблення  та реалізації ефективної системи інструментів лісової політики у галузі фінансового, екологічного та соціального права;

-поглиблення теоретичних знань щодо сутності та завдань державного регулювання й управління у сфері лісових відносин, повноважень різних органів влади та їх функцій у формуванні та реалізації лісової політики;

- ознайомлення із законодавчо-правовими заходами національної лісової політики та міжнародними зобов'язаннями щодо сталого управління лісами.

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

 знати:

- теоретичні засади та основні поняття лісової політики;

- принципи, цілі, завдання, компоненти  та інструменти лісової політики;

- пріоритети лісової політики як  складової глобальної екологічної політики;

- чинне лісове законодавство України;

- роль і функції держави в реалізації лісової політики;

- принципи міжнародної лісової політики щодо управління, захисту та сталого розвитку лісів;

- особливості лісової сертифікації як інструменту лісової політики держави;

- проблеми та перспективи сталого управління лісами України;

- можливості участі громадськості у формуванні та реалізації лісової політики, процесі прийняття рішень щодо лісів та лісового господарства;

- досвід зарубіжних країн щодо формування та реалізації ефективної лісової політики

  вміти:

- орієнтуватись в основних поняттях лісової політики та структурі суспільних, економічних та екологічних відносин;

- аналізувати національну лісову політику, визначити її сильні та слабкі сторони й формувати шляхи вдосконалення;

 -   визначати стратегічні пріоритети лісової  політики, у тому числі з  урахуванням концепції управління лісами на засадах сталого розвитку;

- формувати цілі та задачі лісової політики відповідно до національних   особливостей лісокористування та міжнародних зобов`язань у сфері   забезпечення екологічно збалансованого, економічно ефективного та   соціально орієнтованого ведення лісового господарства;    

- визначати завдання й функції лісової політики;

- використовувати інформаційні та регулятивні інструменти у процесі прийняття лісополітичних рішень;

- забезпечити практичну реалізацію стандартів лісової сертифікації в частині системи ведення лісового господарства;

- визначати основні пріоритети для забезпечення сталого розвитку лісів в Україні.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

Загальні компетентності.

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Вміння навчати та застосовувати знання на практиці.

3. Реалізація навичок використання інформаційних та комунікаційних технологій.

4. Виявляння, постановка та вирішення проблем різного рівня.

5. Пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.

6.Самостійне та командне вирішення питань та управлінських рішень.

 Спеціальні (фахові) компетентності.

1. Вміння орієнтуватись в основних поняттях лісової політики та структурі суспільних, економічних та екологічних відносин.

2. Вміння аналізувати національну лісову політику, визначити її сильні та слабкі сторони й формувати шляхи її  вдосконалення з урахуванням особливостей національного лісового господарства та зарубіжного досвіду.

3. Забезпечення організації роботи та ефективного управління лісогосподарським виробництвом на різних рівнях управлінської системи, на засадах сучасних принципів та підходів невиснажливого лісокористування; 

4. Розуміння формування екологічного мислення i ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови виживання людства; 

5. Усвідомлення особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому,  регіональному, національному i глобальному рівнях.

6. Здатність розробляти поточні та стратегічні плани розвитку підприємств лісової галузі та ефективно реалізовувати лісогосподарські заходи, приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Лісова політика як соціально-економічна дисципліна.

Тема 1.1. Зміст, предмет і завдання лісової політики. Рівні лісової політики.Теоретичні засади лісової політики, її роль і місце на сучасному етапі розвитку суспільства та лісової галузі. Зв'язок курсу з іншими дисциплінами. Значення курсу для підготовки фахівців лісового господарства.

Тема 1.2. Основні принципи, компоненти, цілі та завдання лісової політики, умови реалізації її цілей і завдань у державі. 

Тема 1.3. Інструменти лісової політики іх класифікація та аналіз. Лісове законодавство, нормативно-правові акти, Лісовий кодекс.

Тема 1.4. Роль і функції держави в реалізації лісової політики. Аналіз розподілу державних функцій у лісовому секторі та напрями його реформування. Інституційне будівництво. 

Змістовний модуль 2. Сталий розвиток та принципи сталого управління лісами.

Тема 2.1 Сталий розвиток, визначення, зміст, екологічні, економічні, політичні аспекти сталого розвитку та принципи сталого управління лісами. Критерії та індикатори сталого управління лісами.

Тема 2.2 Лісова політика як складова глобальної екологічної політики, міжнародні угоди, особливості розвитку лісової політики в Україні, як елементу глобальної екологічної політики та стратегічні пріоритети лісової політики в Україні.

Тема 2.3. Лісова сертифікація як ринковий інструмент лісової політики, основні схеми лісової сертифікації. Передумови та розвиток лісової сертифікації в Україні.

Тема 2.4. Аналіз лісової політики зарубіжних країн. Коротка характеристика та особливості лісової політики США, Польщі, Швейцарії та інших країн Європи.