ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Лісове ґрунтознавство»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Перший рівень (бакалаврський) вищої освіти.

Спеціальність «Лісове господарство».

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство».

Кількість годин за навчальним планом – 120 год.

Лекцій – 24 год., практичних занять – 26 год.

Навчальна практика – 40 год.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

Семестр, в якому викладається дисципліна – 2.

Дисципліна – обов’язкова.

 

Анотація дисципліни

Дисципліна належить до блоку обов’язкових навчальних дисциплін підготовки спеціалістів лісового господарства і є основою для подальшого формування фахівців ОС «Магістр» цього напряму. У межах курсу здобувачі формують інтегральну та спеціальні (фахові) компетентності, професійні знання та навички, зокрема: опановують систему знань про ґрунтоутворення та ґрунт як середовище існування лісу, його будову, склад і лісорослинні властивості; закономірності географічного поширення ґрунтів і взаємозв’язків у системі «ґрунт – лісовий деревостан»; опановують методики натурного дослідження ґрунтів, оцінювання їхнього лісорослинного потенціалу, а також підвищення рівня лісової родючості. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів: Змістовний модуль 1. Предмет і завдання лісового ґрунтознавства. Загальне ґрунтознавство (фактори та процеси ґрунтоутворення, будова та основні властивості ґрунту). Змістовний модуль 2. Ґрунт як середовище існування лісу. Змістовний модуль 3. Принципи систематики ґрунтів. Типи ґрунтів України, їх загальна та лісова продуктивність.

 Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи знань про ґрунт як природно-історичне утворення та як середовище існування лісу;  про фактори та основні процеси ґрунтоутворення, про будову, склад ґрунту, його лісорослинні властивості й методи оцінювання; закономірності географічного поширення ґрунтів та взаємозв’язків у системі «ґрунт-ліс».

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі вирощування декоративних рослин, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів рослинництва, ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва та екології і характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності.

1.                 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2.                 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3.                 Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність.

6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Навички здійснення безпечної діяльності.

12.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції:

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.

4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.

5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого досвіду.

10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліна є профілюючою, вона базується на комплексі дисциплін, фізіологія рослин, ботаніка, дендрологія, лісознавство, біометрія.

Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Предмет і завдання лісового ґрунтознавства. Загальне ґрунтознавство (фактори та процеси ґрунтоутворення, будова та основні властивості ґрунту).

Тема 1. Предмет, історія розвитку та методи лісового ґрунтознавства, як прикладної частини загального ґрунтознавства.

Тема 2. Процес ґрунтоутворення (загальна схема та фактори ґрунтоутворення).

Тема 3. Склад ґрунту. Ґрунт як багатофазова система.

Змістовний модуль 2. Ґрунт як середовище існування лісу.

Тема 1. Лісова підстилка – особливе природне тіло у складі лісової екосистеми.

Тема 2. Класифікація факторів середовища. Едафічна сітка як схема класифікації лісів та їх місцезростань.

Тема 3. Родючість ґрунтів (поняття, категорії, елементи родючості та фактори, що її лімітують). Вибагливість деревних порід до родючості ґрунту. Оцінювання лісорослинного потенціалу ґрунтів.

Тема 4. Вплив лісогосподарських заходів та антропогенних факторів на властивості ґрунту.

Змістовний модуль 3. Принципи систематики ґрунтів. Типи ґрунтів України їх загальна та лісова продуктивність.

Тема 1. Систематика ґрунтів як розділ ґрунтознавства. Номенклатура та таксономія ґрунтів.

Тема 2. Ґрунти Полісся.

Тема 3. Ґрунти Лісостепу та Степу

Тема 4. Ґрунти гірських регіонів.


 

ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Лісове ґрунтознавство»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти.

Спеціальність «Лісове господарство».

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство».

Кількість годин за навчальним планом – 150 год.

Лекцій – 24 год., практичних занять – 26 год.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

Семестр, в якому викладається дисципліна – 2.

Дисципліна – обов’язкова.

 

Анотація дисципліни

Дисципліна належить до блоку обов’язкових навчальних дисциплін підготовки спеціалістів лісового господарства і є основою для подальшого формування фахівців ОС «Бакалавр» цього напряму. У межах курсу здобувачі формують інтегральну та спеціальні (фахові) компетентності, професійні знання та навички, зокрема: опановують систему знань про ґрунтоутворення та ґрунт як середовище існування лісу, його будову, склад і лісорослинні властивості; закономірності географічного поширення ґрунтів і взаємозв’язків у системі «ґрунт – лісовий деревостан»; оволодівають методиками натурного дослідження ґрунтів, оцінювання їхнього лісорослинного потенціалу, а також підвищення рівня лісової родючості. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів: 1.  Ґрунтоутворення, склад та основні властивості ґрунту; 2. Ґрунт як середовище існування лісу. Класифікація типів лісорослинних умов; 3. Ґрунтовий профіль. Типи ґрунтів України, їх загальна та лісова продуктивність.

Мета навчальної дисципліни сформувати у майбутніх фахівців систему теоретичних знань про ґрунт як природно-історичне тіло та  середовище існування лісу, закономірності географічного поширення ґрунтів і взаємозв’язків у системі «ґрунт лісовий деревостан»; виробити практичні навички оцінювання лісорослинного потенціалу й лісопридатності ґрунтів та застосовувати їх для розв’язання спеціалізованих задач і практичних проблем, зокрема розробки ефективних заходів щодо раціонального використання ґрунтів, підвищення їхньої лісової продуктивності та забезпечення сталого розвитку лісових екосистем.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

 

Загальні компетентності

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Навички здійснення безпечної діяльності.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.

4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Програмні результати навчання

Здобувач початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти (молодший бакалавр) за спеціальністю 205 «Лісове господарство» повинен:

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання.

10. Аналізувати результати досліджень деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля.

11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля і робити аргументовані висновки.

14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

16. Організувати результативні та безпечні умови праці.

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ҐРУНТОУТВОРЕННЯ, СКЛАД ТА ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ

Тема 1. Предмет, історія розвитку та методи лісового ґрунтознавства.

Тема 2. Процес ґрунтоутворення.

Тема 3. Склад ґрунту. Ґрунт як багатофазова система.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ҐРУНТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ЛІСУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ

Тема 4. Лісова підстилка (формування, будова, склад, запаси). Перегній лісових ґрунтів.

Тема 5. Едафічна сітка як схема класифікації лісів та їхніх місцезростань. Вибагливість деревних порід до трофності ґрунту.

Тема 6. Родючість ґрунтів (поняття, категорії, елементи родючості та фактори, що її лімітують).

Тема 7. Вплив антропогенних факторів на лісорослинні властивості ґрунту.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ҐРУНТОВИЙ ПРОФІЛЬ. ТИПИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ, ЇХНЯ ЗАГАЛЬНА ТА ЛІСОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Тема 8. Будова та морфологічні ознаки ґрунту.

Тема 9. Поняття про типи і зони ґрунтів. Ґрунти Полісся.

Тема 10. Ґрунти Лісостепу та Степу.

Тема 11. Ґрунти гірських регіонів.ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Лісове насінництво і розсадники»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 150 год.

Лекцій – 24 год., лабораторно-практичних занять – 26 год., навчальна практика – 30 год.

Форма підсумкового контролю – екзамен

Семестр, в якому викладається дисципліна – 5

Дисципліна – обов’язкова

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни

Формування у майбутніх фахівців системи знань та практичних навичок щодо організації лісонасіннєвої справи та основних принципів організації і функціювання лісових розсадників у лісогосподарських підприємствах; опанування традиційних та сучасних технологій вирощування садивного матеріалу для створення лісових культур. Вміння використовувати отримані знання і навички для вирішення конкретних практичних завдань у лісовому господарстві.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Навички здійснення безпечної діяльності.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції:

 

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого досвіду.

6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Програмні результати навчання

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки.

12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства відповідно до чинних вимог.

14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

16. Організувати результативні та безпечні умови праці.ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Декоративні розсадники та насінництво»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»»

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 150 год.

Лекцій – 26 год., лабораторно-практичних занять – 24 год., індивідуальних занять (курсова робота) – 60 год., навчальна практика – 30 год.

Форма підсумкового контролю – екзамен

Семестр, в якому викладається дисципліна – 5

Дисципліна – обов’язкова

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи знань, теоретичних положень та практичних підходів щодо принципів організації і діяльності декоративних розсадників; опанування традиційних і сучасних технологій вирощування садивного матеріалу декоративних культур і особливості його використання на об’єктах зеленого будівництва; а також - вміння узагальнювати та критично аналізувати інформаційний та експериментальний матеріал.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі вирощування декоративних рослин, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів рослинництва, ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва та екології і характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності.

1.       Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2.       Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3.       Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність.

4.       Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5.       Здатність спілкуватися іноземною мовою.

6.       Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7.       Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

8.       Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9.       Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10.     Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11.     Навички здійснення безпечної діяльності.

12.     Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції:

13.     Здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів науки (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, формування та експлуатації компонентів садово- паркових об’єктів, захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб, механізації садово-паркових робіт тощо).

14.     Здатність розмножувати та вирощувати посадковий матеріал декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті.

15.     Здатність проектувати, створювати й експлуатувати об’єкти садово-паркового господарства.

16.     Здатність формувати й підтримувати в належному стані газонний покрив об’єктів садово-паркового господарства.

17.     Здатність застосовувати інженерно-технічне обладнання на об’єктах садово-паркового господарства.

18.     Здатність оцінювати, інтерпретувати та синтезувати теоретичну інформацію і практичні, виробничі й дослідні дані у галузі садово-паркового господарства.

19.     Здатність проектувати, створювати та експлуатувати компоненти рослинних угруповань на об’єктах садово-паркового господарства.

20.     Здатність безпечно використовувати агрохімікати й пестициди, беручи до уваги їх хімічні і фізичні властивості та вплив на навколишнє середовище.

21.     Здатність формувати композиційні ансамблі об’єктів садово-паркового господарства.

22.     Здатність проводити інвентаризацію зелених насаджень.

23.     Здатність зберігати та охороняти біологічне різноманіття на об’єктах садово-паркового господарства, підвищувати їх екологічний потенціал.

24.     Здатність розробляти концептуальні та інноваційні проектні рішення з планування комплексних зелених зон міста, об’єктів ландшафтної архітектури та дизайну зовнішнього середовища.

Програмні результати навчання

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

4. Володіти професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення садово-паркового господарства.

6. Розуміти та застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення садово-паркового господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

7. Володіти навичками працювати самостійно та як лідер, отримувати результат за обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність під час вирощування декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства.

8. Уміти кваліфіковано застосовувати технології вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті.

9. Проектувати та організовувати заходи із вирощування садивного матеріалу декоративних деревних рослин відкритого і закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового господарства відповідно до сучасних наукових методик і вимог замовника.

11. Координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих процесів у садово-парковому господарстві.

12. Планувати ефективно час для отримання необхідних результатів у виробництві.

13. Результативно працювати у колективі.

14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

15. Організувати результативні та безпечні умови праці. 

ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Зональні протиерозійні системи»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 120 .

Лекцій – 20 год., практичних занять – 20 год.

Форма підсумкового контролю – залік

Семестр, в якому викладається дисципліна – 3

Дисципліна – вибіркова

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни

Формування у майбутніх спеціалістів системних знань щодо: причин і закономірностей розвитку водної та вітрової ерозії ґрунтів та інших несприятливих факторів природного середовища, комплексу протиерозійних заходів, диференційованих за зональним принципом, на основі яких майбутні фахівці здатні запроектувати обґрунтовану систему протиерозійних заходів з урахуванням зонального та ландшафтно-екологічного принципів ерозійної проблеми. Актуальність вивчення дисципліни «Зональні протиерозійні системи» зумовлена запровадженням в Україні ринку землі, при тому, що майже 20 млн га земель еродовані.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

2.Здатність застосовувати знання на практиці;

6.Здатність навчатись та навчати;

7.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

2.      Здатність використовувати знання й практичні навички з лісівничих дисциплін, новітні наукові розробки та передовий досвід практичного лісівництва для аналізу реального стану та розроблення ефективних заходів підвищення продуктивності лісів на локальному та регіональному рівнях;

6.      Здатність трактувати та використовувати у виробничій діяльності міжнародні і національні нормативні документи в галузі лісового і мисливського господарства, оцінювати діяльність органів державної виконавчої влади, щодо реалізації стратегії національної лісової політики;

8.      Здатність системно мислити для організації комплексного багатоцільового використання лісових ресурсів (деревних, недеревних та нематеріальних), включаючи екосистемні послуги лісових фітоценозів;

9.      Здатність використовувати професійні лісівничі знання й практичні навички та наукові рекомендації для організації і ефективної експлуатації систем захисних насаджень різного цільового призначення;

12.    Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед населення (учнівської молоді) щодо формування в них екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

1. Володіти та застосовувати гуманітарні, природничо-наукові
та професійні знання для вирішення професійних завдань;

4. Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати
та розробляти нові методи та формувати методику обробки результатів;

8. Аргументувати та захищати розроблені проектні та науково-технічні рішення, вести аргументовану професійну та наукову дискусію;

9. Поєднувати сучасні методи для розроблення енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій на засадах наближеного до природи лісівництва, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф і стихійних лих, застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних та інших видів ресурсів;

11. Узагальнювати сучасні наукові знання та застосовувати їх для розв’язання науково-технічних завдань, оцінки запропонованих рішень для втілення результатів у практику;

14. Брати участь у підготовці фахівців та у просвітницькій діяльності серед населення для формування в них екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності.


ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Плантаційне лісовирощування»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 180 год.

Лекцій – 30 год., лабораторно-практичних занять – 30 год.

Форма підсумкового контролю – екзамен

Семестр, в якому викладається дисципліна – ІІ

Дисципліна – обов’язкова

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни

Формування у майбутніх спеціалістів системних знань щодо: основних принципів, комплексу заходів та сучасних технологій створення та вирощування плантаційних лісових насаджень різного цільового призначення, які дозволяють у стислі строки отримати технічно стиглу деревину або іншу лісову, у т.ч  енергетичну, сировину для виробничих потреб різних галузей народного господарства за умов раціонального, безперервного, невиснажливого використання лісових ресурсів.

 

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності.

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

2.Здатність застосовувати знання на практиці;

6.Здатність навчатись та навчати;

7.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції:

 

2.      Здатність використовувати знання й практичні навички з лісівничих дисциплін, новітні наукові розробки та передовий досвід практичного лісівництва для аналізу реального стану та розроблення ефективних заходів підвищення продуктивності лісів на локальному та регіональному рівнях;

6.      Здатність трактувати та використовувати у виробничій діяльності міжнародні і національні нормативні документи в галузі лісового і мисливського господарства, оцінювати діяльність органів державної виконавчої влади, щодо реалізації стратегії національної лісової політики;

8.      Здатність системно мислити для організації комплексного багатоцільового використання лісових ресурсів (деревних, недеревних та нематеріальних), включаючи екосистемні послуги лісових фітоценозів;

12.    Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед населення (учнівської молоді) щодо формування в них екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

1. Володіти та застосовувати гуманітарні, природничо-наукові
та професійні знання для вирішення професійних завдань;

4. Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати
та розробляти нові методи та формувати методику обробки результатів;

6.      Аналізувати техніко-економічні показники, потреби ринку, інвестиційний клімат та відповідність проектних рішень, наукових розробок законодавству України;

8. Аргументувати та захищати розроблені проектні та науково-технічні рішення, вести аргументовану професійну та наукову дискусію;

9. Поєднувати сучасні методи для розроблення енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій на засадах наближеного до природи лісівництва, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф і стихійних лих, застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних та інших видів ресурсів;

11. Узагальнювати сучасні наукові знання та застосовувати їх для розв’язання науково-технічних завдань, оцінки запропонованих рішень для втілення результатів у практику;

14. Брати участь у підготовці фахівців та у просвітницькій діяльності серед населення для формування в них екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності;

17.          Впроваджувати проектні рішення у виробництво, корегувати та модернізувати розробки та технології ведення лісового господарства на засадах екологічно збалансованого лісівництва.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. «Теоретичні основи та принципи

плантаційного лісовирощування»

Тема 1. Еколого-економічні та лісополітичні аспекти розвитку плантаційного лісовирощування в Україні. Сучасні світові тенденції в плантаційному лісорозведенні.

Тема 2. Продуктивність лісових деревостанів (сутність, види, чинники). Потенційно можлива продуктивність плантаційних лісових культур та принципи її розрахунку.

Тема 3. Основні принципи організації лісових плантаційних підприємств.

Елементи технології плантаційного лісовирощування.

Тема 4. Садивний матеріал для закладання плантаційних лісових культур.

Тема 5. Використання добрив під час створення та вирощування плантаційних лісових культур.

Змістовний модуль 2. «Технології створення та вирощування плантаційних лісових культур різного цільового призначення».

Тема 1. Добір деревних порід, популяцій, сортів для плантаційного лісорозведення різного цільового призначення.

Тема 2. Загальні підходи щодо створення і вирощування лісових культур плантаційного типу.

Тема 3. Технологія створення плантаційних культур сосни звичайної.

Тема 4. Технології створення та вирощування плантаційних насаджень хвойних порід (ялина європейська, модрина європейська, псевдотсуга Мензіса).

Тема 5. Технології створення та вирощування плантаційних насаджень листяних порід (тополі, верби, горіх чорний, ліщина, обліпиха).

Тема 6. Технологія створення та вирощування плантаційних насаджень павловнії.

Тема 7. Породозміна як спосіб впровадження плантаційного виробництва. Оптимізація густоти плантаційних насаджень.

Тема 8. Лісові енергетичні плантації. Перспективи плантаційного лісовирощування в Україні.