ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра Лісових культур і меліорацій

 

ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Лісове насінництво і розсадники»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність205 «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 150 год.

Лекцій – 24 год., лабораторно-практичних занять – 26 год., навчальна практика – 30 год.

Форма підсумкового контролю – екзамен

Семестр, в якому викладається дисципліна – 5

Дисципліна – обов’язкова

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни

Формування у майбутніх фахівців системи знань та практичних навичок щодо організації лісонасіннєвої справи та основних принципів організації і функціювання лісових розсадників у лісогосподарських підприємствах; опанування традиційних та сучасних технологій вирощування садивного матеріалу для створення лісових культур. Вміння використовувати отримані знання і навички для вирішення конкретних практичних завдань у лісовому господарстві.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Навички здійснення безпечної діяльності.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції:

 

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого досвіду.

6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Програмні результати навчання

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки.

12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства відповідно до чинних вимог.

14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

16. Організувати результативні та безпечні умови праці.


ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра лісових культур і меліорацій

 

ПАСПОРТ

Навчальної дисципліни «Тепличне господарство»

на 2019-2020 навчальний рік

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 150 

Лекцій – 28 год., лабораторних (практичних) занять – 56 год., навчальна практика – 60год.

Форма підсумкового контролю – екзамен

Семестр, в якому викладається дисципліна – 4

Дисципліна – обов’язкова

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни. Формування теоретичних знань і практичних навичок щодо організації тепличного господарства з вирощування і розмноження садивного матеріалу відповідно до природних зон України.

Основними завданнями освоєння методики розрахунків для організації тепличного господарства, в склад якого входять теплиці (закритий ґрунт, відкритий ґрунт, допоміжні приміщення, та підрозділи, адміністративні будівлі); вирощування високоякісних рослин на промисловій основі з використанням сучасних методів розмноження, яке вимагає відповідної організації господарства, використання новітнього обладнання та технологій.

Засвоєння програмного матеріалу дисципліни дозволяє в майбутньому:

а) знати:

-         правила розрахунку виробничих площ під вирощування різних видів культур;

-   особливості розмноження і вирощування рослин,

б) вміти:

-   організувати виробничий підрозділ - тепличне господарство;

-   критично аналізувати спеціальні літературні джерела;

-   використовувати набуті знання для вивчення наступних спеціальних дисциплін освітньо-професійної програми та для підвищення свого фахового рівня.

 


Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

2.                 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

6.                 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7.                 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8.                 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9.                 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

11.     Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1.                 Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2.                 Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

3.                 Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.

5.       Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого досвіду.

6.       Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

9.       Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

10.            Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

11.            Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

12.            Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Програмні результати навчання

2.                 Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

4.       Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5.                 Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності.

6.                 Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7.       Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8.       Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

9.                 Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання.

12.     Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства відповідно до чинних вимог.

14.     Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

15.     Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Види тепличних господарств та їх організація

Тема 1. Загальна характеристика тепличного господарства.

Тема 2. Конструктивні особливості теплиць, парників і їх будова.

Тема 3. Обігрів теплиць

Тема 3. Підготовка ґрунту, сумішей, добрив, які використовуються в парниках і теплицях.

Змістовий модуль 2.

Вирощування культур закритого грунту

Тема 4. Основні режими при вирощуванні культур у захищеному ґрунті

Тема 5. Способи вирощування декоративних культур у тепличному господарстві

Тема 6. Вирощування культур із насіння.

Тема 8. Вирощування квіткових та декоративних рослин.

Тема 9. Розмноження декоративних рослин різних порід в тепличному господарстві.

Тема 10. Агротехнічні аспекти тепличного господарства.

 


ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра лісових культур і меліорацій

 

ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Лісові культури»

на 2019-2020 навчальний рік

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 150 

Лекцій – 28 год., лабораторних (практичних) занять – 56 год., курсових робіт (проектів) – 93, навчальна практика 60 год.

Форма підсумкового контролю – екзамен

Семестр, в якому викладається дисципліна – 6

Дисципліна – обов’язкова

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни. Формування у студентів теоретичних та практичних знань з лісовідновлення і лісорозведення, освоєння сучасних методів і способів виконання повного циклу лісокультурних робіт,вміння проектувати та втілювати у виробництво лісокультурні заходи відповідно до природно-кліматичних та лісотипологічних умов місцезростання.

Основним завданням вивчення дисципліни «Лісові культури» є забезпечення отримання студентами теоретичних і практичних знань з лісового насінництва, лісового розсадництва та лісовирощування в лісорослинних умовах України у межах програми дисципліни для ОС «Бакалавр».

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати – предмет і завдання лісових культур як науки і практичної діяльності,  теоретичні положення штучного лісовідновлення і лісорозведення, основи організації лісонасінної справи, принципи і практичні заходи організації лісових розсадників, технологічні основи вирощування садивного матеріалу і створення лісових культур, засади сталого (екологічно-збалансованого) розвитку лісового господарства.

вміти узагальнювати експериментальний матеріал і критично аналізувати літературні джерела; творчо застосовувати отримані знання про системи лісових культур, сучасні методи і способи лісокультурних робіт в конкретних природних і господарських умовах та постійно їх удосконалювати; проектувати і впроваджувати у виробництво системи лісокультурних заходів.

 

Компетентності

Інтегральнакомпетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливськогогосподарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризуєтьсякомплексністю та відповідністю природних зональних умов.


 

Загальні компетентності

2.                Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

6.                Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7.                Знання та розумінняпредметноїобласті та розумінняпрофесії.

8.                Здатністьзастосовуватизнання у практичнихситуаціях.

9.                Здатністьвчитися і оволодіватисучаснимизнаннями.

10.           Прагнення до збереженнянавколишньогосередовища.

12.           Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1.                Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2.                Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

3.      Здатність використовувати знання й практичні навички для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.

4.      Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.

5.      Здатністьвирішуватипоставленізавданнязіствореннянасаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого досвіду.

6.      Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання;

7.      Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію.

9.      Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

10.    Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

11.           Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

12.    Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Програмні результати навчання

2.      Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

4.      Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5.      Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності.

6.      Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7.      Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8.      Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

12.    Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства відповідно до чинних вимог.

13.    Демонструвати повагу до етичних принципів та формувати етичні засади співпраці в колективі.

14.    Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

15.    Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1:

«Теоретичні основи лісових культур

Тема 1. Історія і розвиток лісокультурної справи в Україні.

Тема 2. Лісокультурне районування. Екологічне обґрунтування лісових культур.

Тема 3. Лісокультурні площі та їх заліснення.

Тема 4. Лісовідновлення і лісорозведення. Оцінка якості лісовідновлення.

Тема 5. Чисті і змішані, прості і складні штучні лісонасадження.

Тема 6. Густота лісових культур.

Тема 7. Види і типи лісових культур.

 

Змістовий модуль 2.

«Лісовирощування»

Тема 8. Обробіток грунту під  лісові культури.

Тема 9. Методи і способи створення лісових культур.

Тема 10. Догляди за лісовими культурами.

Тема 11. Створення лісових культур у борах, суборах, суг рудах і грудах.

Тема 12. Культури екзотів, цінних технічних та харчових деревних та чагарникових порід. Реконструкція малоцінних насаджень.

Тема 13. Облік і оцінка якості лісових культур.

Тема 14. Охорона і захист лісокультурних об’єктів.