ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІВ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Кафедра лісових культур і меліорацій

 

 

ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Меліорація земель»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 193«Геодезія та землеустрій»

Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій»

Кількість годин за навчальним планом – 90  год.

Лекцій – 20 год., практичних занять – 22 год.

Форма підсумкового контролю – залік

Семестр, в якому викладається дисципліна – 3

Дисципліна – вибіркова

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни – теоретична та практична підготовка студентів до кваліфікованого використання меліоративних земель, знання основних видів, способів меліорованих земель, знання основних видів, способів та прийомів меліорації земель, їх комплексного використання для підвищення родючості ґрунтів, шляхом створення та підтримання необхідного для рослин водного, повітряного, поживного та теплового режимів ґрунтів без завдання шкоди для навколишнього природного середовища, створення культурного ландшафту, навчити здобувачів технічно, економічно та екологічно грамотно оцінювати розроблені та використані варіанти меліорації земель, раціонального використання водних та земельних ресурсів.

 

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми геодезії, землеустрою та кадастру, управління земельними ресурсами, управління та адміністрування землекористуванням, державного контролю за використанням та охороною земель із застосуванням сучасних технологій, теоретичних положень та методів дослідження у сфері меліорації земель.

Загальні компетентності

1.              Уміння виконання робіт та навчання з високим рівнем автономності, планування, організації та управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень.

2.              Уміння використовувати інформаційні технології та інноваційні підходи з питань меліорації земель.

3.              Уміння збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства.

4.              Здатність сприйняття сучасних знань і донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі меліорації земель.

5.              Уміння оцінювати соціальну значимість результатів своєї діяльності, нести соціальну відповідальність за результати виконаної роботи при проектуванні заходів з меліорації земель.

Фахові компетентності

1.    Засвоєння базових знань із супутніх наук, що входять окремими блоками до сфери геодезії і землеустрою (фізика, математика, інформатика, екологія, право, економіка та інші), вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи.

2.    Використання знань з загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності.

3.    Здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати техніко-технологічні та економічні аспекти при проведенні досліджень з проблематики економіки землекористувань при меліорації земель.

4.    Підготовка та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу меліоративних заходів.

 

Програмні результати навчання

1. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області геодезії та землеустрою, меліорації земель.

2. Здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов в галузі меліорації земель.

3. Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі види, методи та прийоми меліорації земель.

4. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших інженерних галузей.

6. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.


ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМІЧНИЙ

Кафедра лісових культур і меліорацій

 

 

ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Сільськогосподарська меліорація»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 201 «Агрономія»

Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Кількість годин за навчальним планом – 90  год.

Лекцій – 18 год., практичних занять – 18 год.

Форма підсумкового контролю – залік

Семестр, в якому викладається дисципліна – 3

Дисципліна – вибіркова

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів базису професійних знань, необхідних для кваліфікованого використання меліорованих земель, основних видів, способів і прийомів меліорації земель, їх комплексного використання для підвищення родючості ґрунтів, шляхом створення та підтримання необхідного для рослин водного, повітряного, поживного та теплового режимів ґрунтів без завдання шкоди для навколишнього природного середовища, створення культурного ландшафту, навчити технічно, економічно та екологічно грамотно оцінювати розроблені та використані варіанти прийнятих рішень, які забезпечують ефективне використання меліорованих земель.

 

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії що передбачає застосування теорій та методів меліоративної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

1.    Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності в галузі сільськогосподарської меліорації.

2.    Здатність застосувати знання у практичних ситуаціях проектування, експлуатації, прийому в експлуатацію, оцінки роботи меліоративних об’єктів.

3.    Прагнення до збереження навколишнього середовища при проектуванні заходів сільськогосподарської меліорації.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1.    Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист рослин) при докорінному поліпшенні умов сільськогосподарського виробництва з використанням основних видів, способів та прийомів меліорацій.

2.    Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин при використанні різних видів, способів та прийомів меліорацій.

3.    Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач з сільськогосподарської меліорації.

 

Програмні результати навчання

1.    Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої роботи у галузі агрономії з питань сільськогосподарської меліорації.

2.    Ініціювати оперативне та доцільне вирішення проблем меліорації земель відповідно до зональних умов.

3.    Проектувати та організовувати заходи з сільськогосподарської меліорації для вирощування високоякісної сільськогосподарської продукції відповідно до чинних умов.

4.    Інтегрувати та вдосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської продукції відповідно до чинних умов.

5.    Планувати економічно вигідне виробництво сільськогосподарської продукції та продукції при використанні різних видів, способів та прийомів меліорацій.