ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра Лісових культур і меліорацій

 

 

ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Плантаційне лісовирощування»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 180 год.

Лекцій – 30 год., лабораторно-практичних занять – 30 год.

Форма підсумкового контролю – екзамен

Семестр, в якому викладається дисципліна – ІІ

Дисципліна – обов’язкова

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни

Формування у майбутніх спеціалістів системних знань щодо: основних принципів, комплексу заходів та сучасних технологій створення та вирощування плантаційних лісових насаджень різного цільового призначення, які дозволяють у стислі строки отримати технічно стиглу деревину або іншу лісову, у т.ч  енергетичну, сировину для виробничих потреб різних галузей народного господарства за умов раціонального, безперервного, невиснажливого використання лісових ресурсів.

 

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності.

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

2.Здатність застосовувати знання на практиці;

6.Здатність навчатись та навчати;

7.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції:

 

2.      Здатність використовувати знання й практичні навички з лісівничих дисциплін, новітні наукові розробки та передовий досвід практичного лісівництва для аналізу реального стану та розроблення ефективних заходів підвищення продуктивності лісів на локальному та регіональному рівнях;

6.      Здатність трактувати та використовувати у виробничій діяльності міжнародні і національні нормативні документи в галузі лісового і мисливського господарства, оцінювати діяльність органів державної виконавчої влади, щодо реалізації стратегії національної лісової політики;

8.      Здатність системно мислити для організації комплексного багатоцільового використання лісових ресурсів (деревних, недеревних та нематеріальних), включаючи екосистемні послуги лісових фітоценозів;

12.    Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед населення (учнівської молоді) щодо формування в них екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях.

Програмні результати навчання

1. Володіти та застосовувати гуманітарні, природничо-наукові
та професійні знання для вирішення професійних завдань;

4. Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати
та розробляти нові методи та формувати методику обробки результатів;

6.      Аналізувати техніко-економічні показники, потреби ринку, інвестиційний клімат та відповідність проектних рішень, наукових розробок законодавству України;

8. Аргументувати та захищати розроблені проектні та науково-технічні рішення, вести аргументовану професійну та наукову дискусію;

9. Поєднувати сучасні методи для розроблення енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій на засадах наближеного до природи лісівництва, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф і стихійних лих, застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних та інших видів ресурсів;

11. Узагальнювати сучасні наукові знання та застосовувати їх для розв’язання науково-технічних завдань, оцінки запропонованих рішень для втілення результатів у практику;

14. Брати участь у підготовці фахівців та у просвітницькій діяльності серед населення для формування в них екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності;

17.          Впроваджувати проектні рішення у виробництво, корегувати та модернізувати розробки та технології ведення лісового господарства на засадах екологічно збалансованого лісівництва.

 

Завідувачка кафедри                                                       Распопіна С.П.


Факультет лісового господарства

Кафедра лісових культур і меліорацій

 

ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Гідротехнічна меліорація»

на 2020-2021 навчальний рік

 

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 84 .

Лекцій – 20 год., практичних занять – 20 год.

Форма підсумкового контролю – залік

Семестр, в якому викладається дисципліна – 3

Дисципліна – вибіркова

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни. Теоретична та практична підготовка фахівців лісового господарства, здатних обґрунтувати та запроектувати комплекс заходів гідротехнічноїмеліорації на землях з несприятливим водним режимом, а також забезпечити організацію і ведення лісового господарства на меліорованих землях, що сприятиме раціональному та ефективному використанню земель гідролісомеліоративного фонду.

 

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

2.      Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

4.                Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

7.                Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8.                Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9.                Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1.                Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

5                   Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого

досвіду.

11.           Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

 

Програмні результати навчання

4.                Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5.                Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності

6.                Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

15.           Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.


ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Лісове насінництво і розсадники»

на 2020–2021 навчальний рік

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 150 год.

Лекцій – 24 год., лабораторно-практичних занять – 26 год., навчальна практика – 30 год.

Форма підсумкового контролю – екзамен

Семестр, в якому викладається дисципліна – 5

Дисципліна – обов’язкова

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни

Формування у майбутніх фахівців системи знань та практичних навичок щодо організації лісонасіннєвої справи та основних принципів організації і функціювання лісових розсадників у лісогосподарських підприємствах; опанування традиційних та сучасних технологій вирощування садивного матеріалу для створення лісових культур. Вміння використовувати отримані знання і навички для вирішення конкретних практичних завдань у лісовому господарстві.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Навички здійснення безпечної діяльності.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції:

 

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого досвіду.

6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Програмні результати навчання

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки.

12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства відповідно до чинних вимог.

14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

16. Організувати результативні та безпечні умови праці.


Факультет лісового господарства

Кафедра лісових культур і меліорацій

 

ПАСПОРТ

навчальної дисципліни «Гідротехнічна меліорація»

на 2020-2021 навчальний рік

 

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 120 .

Лекцій – 24 год., практичних занять – 52 год.

Форма підсумкового контролю – залік

Семестр, в якому викладається дисципліна – 3

Дисципліна – вибіркова

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни. Теоретична та практична підготовка фахівців лісового господарства, здатних обґрунтувати та запроектувати комплекс заходів гідротехнічноїмеліорації на землях з несприятливим водним режимом, а також забезпечити організацію і ведення лісового господарства на меліорованих землях, що сприятиме раціональному та ефективному використанню земель гідролісомеліоративного фонду.

 

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

2.      Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

4.                Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

7.                Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8.                Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9.                Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1.                Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

5                   Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого

досвіду.

11.           Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

 

Програмні результати навчання

4.                Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5.                Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності

6.                Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

15.           Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.


2.            Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступна лекція.

Предмет і задачі гідротехнічної меліорації. Елементи осушувальної системи. Розв’язання задач з гідравліки.

Тема 2. Основи гідравліки.

Гідродинаміка. Основне рівняння гідростатики. Гідрологічні розрахунки для потреб зрошення, осушення та протиерозійних заходів. Об’єм стоку. Модуль стоку.

Тема 3. Основи гідрології.

Проектування водоскидної споруди суміщеного типу. Режим зрошення лісового розсадника: розрахунок зрошувальних та поливних норм, строки та кількість поливів.

Тема 4. Зрошувальні меліорації.

Основні об’єкти зрошення в лісовому господарстві, види зрошення. Складання схеми розташування зрошувальної системи. Побудова повздовжніх профілів каналів і трубопроводів. Гідрологічні та гідротехнічні розрахунки водоскидних та водо затримуючих споруд.

Тема 5. Дощування.

Типи дощувальних систем. Поверхневі способи поливу. Планування зрошувальної ділянки. Гідротехнічні розрахунки водоскидних та водо затримуючих споруд. Інші види та способи поливу.

 

Змістовий модуль 2.

Тема 1. Гідротехнічні споруди на зрошувальних системах.

Розміщення мережі в плані та вертикальній площині.

Тема 2. Культуртехнічні меліорації на осушувально – зрошувальних систем.

Визначення об’ємів та видів культуртехнічних заходів.

Тема3. Протиерозійні гідротехнічні меліорації.

Гідрологічні, гідротехнічні та гідравлічні розрахунки протиерозійних гідротехнічних споруд.

Тема 4. Засолення ґрунтів та заходи боротьби з ними.

Причини засолення грунтів. Способи розсолення.

Тема 5. Осушувальні меліорації.

Вплив заболочення на продуктивність лісу. Експлуатація осушувальної системи. Розрахунок економічної ефективності осушувальних заходів в різних природно-кліматичних умовах.

 


Мета навчальної дисципліни. Формування теоретичних і практичних знань щодо оптимізації та екологічного покращення природних та антропогенних ландшафтів за допомогою різних видів лісових захисних насаджень.

Завдання. При вивченні курсу лісової меліорації студенти повинні засвоїти методи захисного лісорозведення стосовно різних видів лісорослинних умов, а також ретельно вивчити позитивний досвід створення  лісомеліоративних насаджень у розрізі ґрунтово-кліматичних зон. Захисні лісові насадження створюються не лише на родючих сільськогосподарських угіддях, але й у гостро посушливих безлісих районах із засоленими ґрунтами на сухих вододілах з глибокими ґрунтовими водами, недоступними для рослин, на змитих і розмитих землях різної крутизни, щебенистих і каменистих ґрунтах, рухомих пісках, крутих гірських схилах, тощо. Вирощування лісомеліоративних насаджень у таких умовах викликає значні труднощі та потребує застосування спеціальних технологічних прийомів.

За результатами вивчення лісової меліорації майбутній спеціаліст лісового

господарства повинен знати:

а) історію та передовий досвід захисного лісорозведення;

б) сучасний стан та перспективи щодо створення комплексу лісомеліора-

тивних заходів у боротьбі з несприятливими природними факторами навколишнього середовища, особливо в малолісних районах;

в) як користуватися досконалою технологією вирощування захисних наса-

джень в різноманітних лісорослинних умовах та способи підвищення захисного впливу вирощуваних лісових насаджень.

У своїй майбутній виробничій діяльності бакалавр повинен вміти:

а) обґрунтовувати проекти створення системи лісових захисних насаджень

для боротьби з несприятливими явищами навколишнього середовища;

б) виконуючи всі необхідні розрахунки обирати оптимальні схеми ство-

рення захисних лісових насаджень в конкретних кліматичних та ґрунтових умовах;

в) застосовувати сучасні передові методи вирощування лісомеліоративних

насаджень та найбільш ефективно їх використовувати;

г) обґрунтовувати екологічну та економічну ефективність захисного лісо-

розведення.

Знання сукупності вивчення основ управління агроландшафтами, та розробки заходів по відновленню екологічної рівноваги,  де ерозійні процеси на землях сільськогосподарського призначення набули загрозливих розмірів і негативно впливають на екологічний стан довкілля, ведуть до деградації земельних ресурсів, знижують  урожайність сільськогосподарських культур. Навички застосовування знань: студент повинен володіти методикою визначення ерозійних земельних фондів, вмінням проектувати  на них системи захисних насаджень, створенням лісових смуг оптимальних конструкцій,  визначенням асортименту деревних і чагарникових порід для різних агролісомеліоративних районів з урахуванням  конкретних умов місцезростання, лісівничим доглядом  за насадженнями, а при незадовільному стані, проведенням  заходів щодо їх виправлення, господарським  використання пісків, знаннями та їх практичним використанням щодо реалізації потенціальних можливостей природорегулюючих функцій захисних лісових насаджень.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

2.      Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

7.   Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1.  Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.

5   Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого досвіду.

6. Здатність вибрати типове обладнання  та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

Програмні результати навчання:

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи веденнялісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.

14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.


Теми змістовних модулів


Змістовний модуль 1

Тема 1.1. Вступ. Основні терміни та визначення. Завдання та особливості лісової меліорації. Лісова меліорація як наука, зв’язок з іншими науками, роль вчених в розвитку теоретичних основ лісової меліорації. Три етапи лісової меліорації. Значення лісової меліорації для підвищення ефективності агропромислового комплексу. Перспективи розвитку лісової меліорації в Україні.

Тема 1.2.Несприятливі природно – кліматичні фактори в Україні і заходи їм протистояння. Прояв несприятливих природних факторів, які спричиняють вітрову та водну ерозію; заходи протистояння. Розвиток ерозійних процесів на водозборах та система захисних насаджень на водозборах. Три категорії земельного фонду, принцип їх виділення.

Тема 1.3.Основи агролісомеліоративного районування. Обґрунтування агролісомеліоративного районування  (Г.М.Висоцький, Г.Т.Селянінов, Б..Й.Логгінов). Омброевапорометримний корелятив (коефіцієнт зволоження), коефіцієнт водного балансу. Ґрунтові зони та лісомеліоративні райони. 

 Тема 1.4. Категорії лісомеліоративних насаджень (агролісомеліоративні, гідролісомеліоративні, гірськолісомеліоративні, зоолісомеліоративні,  віталісомеліоративні, віалісомеліоративні, тополісомеліоративні).

Змістовний модуль 2

Тема 2.1. Полезахисне  лісорозведення (значення ПЗЛ, холодні вітри, пилові бурі, конструкції полезахисних  смуг, горизонтальна протяжність зони ефективного впливу лісосмуг тощо).

Тема 2.2. Асортимент деревних та чагарникових порід (головні, супутні та чагарникові породи відповідно до  агролісомеліоративних районів),  їх лісомеліоративна характеристика (довговічність, висота, ажурність крон, розвиток кореневих систем, вегетативне та насіннєве розмноження тощо).

Тема 2.3. Агротехніка створення ЗЛН (розвиток теорії і практики степового і захисного лісорозведення І.Я.Данилевський, В.Я.Ломиковський, В.Є.Графф, Л.Г.Барк, Х.С.Полянський, Н.Я.Дахнов, Г.М.Висоцький, Н.П.Кобранов та ін.,   системи обробітку ґрунту).

Тема 2.4. Типові схеми змішування, догляд за рослинами до змикання крон

Тема 2.5.Рубки догляду в ЗЛН (Три основні періоди розвитку лісових смуг, їх особливості щодо завдань з рубок догляду, три категорії дерев – найкращі, допоміжні, дерева що заважають, особливості рубок догляду в лісових смугах із найбільш поширених головних порід).

Тема 2.6.Виправлення смуг незадовільного стану (доповнення, ремонт, реконструкція, відновлення; дві категорії лісосмуг для виправлення  за віком, три групи смуг для виправлення за складом для першої категорії,  три групи смуг для виправлення за станом середовища для другої категорії, заміна поступово, кулісно і послідовно

Змістовний модуль 3

Тема 3.1. Водна ерозія ґрунтів (основні категорії ерозії; древня ерозія; сучасна ерозія; змив – площинна ерозія; розмив – вертикальна або лінійна ерозія; класифікація схилів; класифікація змитих ґрунтів; морфологічні елементи яру; стадії розвитку яру).

Змістовний модуль 4

Тема 4.1. Піски (класифікація, фізичні, хімічні та механічні властивості, родючість, гідрологічний та тепловий режим тощо), та їх господарське використання (залісення та особливості створення насаджень на пісках; випас худоби; садівництво та виноградарство).

Тема 4.2. Рекультивація, гірська меліорація.

Тема 4.3. ЗЛН вздовж шляхів сполучення.

 

 Рекомендована література

Базова

1. Довідник з агролісомеліорації / За ред.П.С. Пастернака 2-ге вид. – К.: Урожай, 1988. – 286 с.

2.Вакулюк П.Г., Самоплавський В.І. Лісовідновлення та лісорозведення в рівнинних районах України. – Фастів: Поліфаст, 1998. – 508 с.

3.Вакулюк П.Г., Самоплавський В.І. Лісовідновлення та лісорозведення в  Україні: Монографія. – Харків: Прапор, 2006. – 384 с.

4.Герасименко П. И. Лесная мелиорация. – К.: Вища школа, 1991. – 280 с.

5.Гладун Г.Б. Лісові меліорації агроландшафтів: словник-довідник основних термінів і визначень. – Х.: Нове слово 2003. – 164 с.

6.Гладун Г.Б., Трофименко М.Є., Лохматов М.А. Захисні лісові насадження: проектування, вирощування, впорядкування / За ред. Г.Б.Гладуна. – Х.: Нове слово, 2005. – 390 с. 

7.Гладун Г.Б.. Лохматов Н.А. В.В.Докучаев и лесные мелиорации. – Харьков, Нове слово, 2007. – 574 с.  

 8.Калінін М.І.Лісові культури і захисне лісорозведення. – Львів: Світ. – 1994. – 296 с.

9.Лісова меліорація: Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять для студентів лісогосподарського факультету (спеціальність 7.130401 – «Лісове господарство», 7.1304.01.02 – «Лісова меліорація» / К.: НАУ, 1997. – 31 с.

10.ПилипенкоО.І., Юхновський В.Ю., Ведмідь М.М. Система захисту ґрунтів від ерозії: Підручник для ВНЗ ІІІ – ІУ рівнів акредитації. – К.: Златояр, 2004. – 435 с.

Додаткова

1.Альбенський А.В., Калашников А.Ф.,  Озолин Г.П. и др. Агролесомелиорация. – М., 1972. – 320 с.

2. Атлас почв  Украинской ССР / Под ред.Н.К. Крупского, Н.И.Полупана. – К. 1979. – 159 с.

3. Высоцкий Г.Н. Защитное лесоразведение. – К., 1983. – 203 с.

4.Дрюченко М.М.Закріплення і залісення пісків. К., 1973. – 106 с.

5.Трещевский И.В., Шаталов В.Г. Лесные мелиорации и зональне системы противоэрозионных мероприятий. – Воронеж: ВГУ, 1982. – 261 с.

Інформаційні ресурси

1.            Державне агентство лісових ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index.

2.            Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

3.            Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.