Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія управління» є формування у майбутніх фахівців системних уявлень про психологічні закономірності управлінської діяльності; розкриття специфіки використання психологічних знань у структурі діяльності керівника; формування умінь щодо аналізу психологічних причин, які лежать в основі психології управління.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія управління» є формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань щодо психосоціологічних підходів у сучасній управлінській парадигмі, ознайомлення з психологічними проблемами, що виникають в управління організаціями, набуття психологічних знань про соціальні взаємодії в управлінській діяльності та особливості управлінського спілкування.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

-                     психологічні вимоги щодо особистості керівника, його соціально-психологічні функції в організації;

-                     типи лідерства і стилі керівництва;

-                     типології особистості і особливості особистісних відносин;

-                     причини виникнення конфліктів і засоби управління ними;

-                     особливості управлінського спілкування і сучасні тенденції у психології спілкування.

вміти:

-                     налагоджувати ефективну комунікацію у процесі управління;

-                     використовувати технологію розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;

-                     організовувати профілактику конфліктів;

-                     управляти розвитком трудового колективу;

застосовувати психологічні методи оцінювання персоналу.


Навчальна дисципліна розкриває теоретичні основи психології, аспекти і різні підходи, погляди й позиції вчених на те чи інше питання психологічної науки, явище, проблему. Це дає змогу студентами не лише осмислити їх, а й сформувати широкий психологічний кругозір. З акцентовано увагу на прикладних аспектах психології. Це зумовлено тим, що психологічні проблеми в сучасних умовах набувають нового звучання. Фактично, нині немає таких сфер і галузей, які не потребували б втручання психологів.

Мета: формування знань та вмінь щодо структури та напрямів реформування вищої освіти; теоретичних, організаційно-процесуальних, методичних засад процесу навчання і виховання студентської молоді, її наукової та професійної підготовки відповідно до державних стандартів, потреб суспільства; формування психолого-педагогічної готовності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня до викладацької та науково-педагогічної діяльності.

Завдання: озброєння майбутніх викладачів і науковців методологією педагогічної науки, знаннями основних педагогічних категорій і понять, закономірностей функціонування системи вищої освіти і її складових, ознайомлення з інноваційними технологіями, формами організації, методами, засобами навчання, виховання, управління в системі вищої освіти; розвиток професійного мислення, формування у них розуміння високої значущості педагогічної праці у суспільному прогресі людства, розвиток практичних умінь і навичок творчого дослідницького підходу до організації педагогічної діяльності в умовах вищої школи.

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми здобувачі повинні:

знати:

–                   перспективи розвитку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції у європейський освітній простір;

–                   компоненти та джерела змісту навчання;

–                   теоретичні і організаційно-процесуальні, методичні засади навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти України;

–                   актуальні завдання дидактики вищої школи та підходи до їх реалізації;

–                   сутність технологічного підходу до здійснення педагогічної діяльності в умовах закладу вищої освіти;

–                   методи навчання: їх класифікацію, функції, специфіку вибору;

–                   особливості науково-дослідної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

–                   види і форми контролю у ЗВО;

–                   психолого-педагогічні особливості здобувачів вищої освіти, студентських груп та керівництва ними; організаційне та змістово-методичне забезпечення позанавчальної виховної роботи у ЗВО.

уміти:

–                    моделювати та здійснювати педагогічний експеримент, правильно і ефективно обирати та застосовувати методи науково-педагогічного дослідження;

–                    розробляти та проводити лекційне та практичне заняття з дисципліни спеціалізації, визначати його методичне забезпечення;

–                    узагальнювати та використовувати передовий педагогічний досвід і сучасні досягнення вітчизняної і зарубіжної педагогічної науки;

–     правильно обирати та застосовувати методи і форми організації навчально-виховного процесу у вищій школі.