Дисципліна «Трудове право» є вибірковою теоретичною дисципліною з циклу загальної підготовки для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» і забезпечує формування знань та розумінь про основні поняття трудового права, їх співвідношення; набуття навичок щодо застосування теоретичних правових знань у практичних управлінських ситуаціях, а також навичок самостійної роботи, необхідних для подальшого поглиблення і своєчасного оновлення професійних знань менеджера; формування правосвідомості і правової культури у майбутніх менеджерів.

Мета вивчення дисципліни – навчити здобувачів основних положень трудового права, сформувати й розвинути вміння користуватися нормативно-правовими актами для вирішення практичних правових завдань і ситуацій; навчити здобувачів розуміти місце й роль трудового права в системі права України.

Завдання: зрозуміти як функціонують всі структурні елементи трудового права України; з’ясувати чому виділяють різні норми та інститути трудового права, для чого вони необхідні та як регулюються; сформувати правову культуру здобувача.

Здобувач повинен знати:

- сутність трудового права, його правову характеристику;

- норми трудового законодавства, їх вплив на стратегічне планування;

- джерела трудового права та їх роль для забезпечення життєдіяльності суспільства в цілому, і конкретного підприємства, зокрема;

- взаємозвязок норм трудового права з нормами інших галузей права.

Здобувач повинен вміти:

- орієнтуватись у системі трудового права України;

- аналізувати норми трудового законодавства;

-  застосовувати норми трудового права у практичних ситуаціях при роботі з кадровими ресурсами, профспілковими органами, партнерами, державними органами тощо;

-  правильно користуватися юридичною термінологією;

- працювати з договорами, звітністю та іншою кадровою документацією;

- застосовувати набуті знання при вирішенні конкретних життєвих та  виробничих ситуацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі набувають такі компетентності:

інтегральна компетентність – здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

загальні компетентності:

–       оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду;

–       здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності.

спеціальні компетентності:

–        здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту.

Програмні результати навчання:

формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і концепціями у сфері менеджменту;

 - ініціювати, розробляти та реалізовувати проекти у сфері менеджменту, управляти ними та здійснювати пошук партнерів для їх реалізації;

діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх впровадження.


Предметом навчальної дисципліни є формування знань та розумінь про основні поняття господарського права, їх співвідношення; набуття навичок щодо застосування теоретичних правових знань у практичних управлінських ситуаціях, а також навичок самостійної роботи, необхідних для подальшого поглиблення і своєчасного оновлення професійних знань менеджера; формування правосвідомості і правової культури у майбутніх менеджерів.

Мета – ознайомлення здобувачів із теоретичними основами даної галузі, її понятійним апаратом, навчання аналізу та правильному застосуванню господарського законодавства, формування вміння користуватися нормативно-правовими актами для вирішення практичних правових завдань і ситуацій; вміння складати проекти договорів, локальних нормативних актів та ознайомлення з процедурою отримання документів, що свідчать про легалізацію суб’єкта господарювання.

Завдання: зрозуміти як функціонують всі структурні елементи господарського права України; з’ясувати чому виділяють різні норми та інститути господарського права, для чого вони необхідні та як регулюються; сформувати правову культуру здобувача вищої освіти.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати: основні положення господарського права; норми господарського законодавства, їх вплив на стратегічне планування; джерела господарського права та їх роль для забезпечення життєдіяльності суспільства в цілому, і конкретного підприємства, зокрема; взаємозв’язок норм господарського права з нормами інших галузей права.

вміти: орієнтуватись у системі господарського права України; аналізувати норми господарського законодавства; застосовувати норми господарського права у практичних ситуаціях при роботі з кадровими ресурсами, профспілковими органами, партнерами, державними органами тощо; правильно користуватися юридичною термінологією; працювати з договорами, звітністю та іншою документацією; застосовувати набуті знання для розв’язання практичних завдань, конкретних життєвих та  виробничих ситуацій.


Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів системи правових знань; засвоєння здобувачами основних положень права, формування й розвиток вміння користуватися нормативно-правовими актами для вирішення практичних правових завдань і ситуацій; розуміння здобувачами місця й ролі всієї системи права України та окремих її галузей. Дисципліна спрямована на засвоєння правових норм чинного законодавства; вироблення у здобувачів вищої освіти наукового підходу до оцінки чинного законодавства, необхідності його вдосконалення; набуття навичок роботи з нормативним матеріалом; вміння розвязати конкретні правові задачі на базі національного та міжнародного законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації норм права в обраній сфері діяльності; усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій.

Компетентності:

Загальні компетентності:

1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.

8. Застосовувати знання у практичних ситуаціях.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

Програмні результати навчання

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи правових знань у галузі фінансів та банківської справи; засвоєння здобувачами основних положень та норм фінансового права, формування й розвиток вміння користуватися фінансовими законодавчими та іншими нормативно-правовими актами для вирішення практичних завдань і ситуацій; розуміння здобувачами місця й ролі фінансового права у системі права України. Дисципліна спрямована на засвоєння правових норм фінансового законодавства; набуття навичок роботи з нормативним матеріалом; вміння розвязати конкретні правові задачі на базі національного та міжнародного фінансового законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації норм права в галузі фінансової діяльності.

Компетентності

1. Здатність   вчитися   і   оволодівати   сучасними знаннями.

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

4. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.

5. Застосовувати знання права та податкового законодавства в   практичній   діяльності   суб’єктів господарювання.

6. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських    цілей     суб’єкта     господарювання, недотримання   ним   законодавства   та   регулювання діяльності, недостовірності   звітності,   збереження   й використання його ресурсів.

7. Здійснювати зовнішній  та  внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

Програмні результати навчання

1. Знати  та  розуміти  економічні  категорії,  закони,  причинно-наслідкові  та функціональні зв’язки,  які  існують  між  процесами  та  явищами  на  різних  рівнях економічних систем.

2.  Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та  враховувати  їх  особливості  з  метою  організації  обліку,  вибору  системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

3. Розуміти  і  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

4. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.


Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основні принципи нормативно-правового регулювання державного управління, правовий статус його суб’єктів, способи забезпечення законності та  дисципліни у державному управлінні.

Метою дисципліни є формування у студентів системи правових знань в галузі адміністративного права; засвоєння студентами основних положень адміністративного права, формування й розвиток вміння користуватися нормативно-правовими актами для вирішення практичних правових завдань і ситуацій; розуміння студентами місця й ролі адміністративного права в системі права України.

Завдання дисципліни спрямоване на:

-         засвоєння чинних правових норм адміністративного законодавства;

-         вироблення у студентів наукового підходу до оцінки чинного законодавства, необхідності його вдосконалення;

-         набуття навичок роботи з нормативним матеріалом в галузі державного управління;

-         вміння розв‘язати конкретні правові задачі на базі національного та міжнародного адміністративного законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації норм права в обраній сфері діяльності;

-         усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій в галузі державного управління.

Результатами вивчення дисципліни є розвиток творчих навичок щодо вивчення, дотримання та вдосконалення норм діючого адміністративного законодавства України; застосування фундаментальних знань з різних галузей права; оволодіння необхідним обсягом юридичних знань для вирішення практичних ситуацій та спорів у галузі державного управління.


Дисципліна «Законодавче забезпечення галузі насінництва» є теоретичною дисципліною для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня напряму підготовки  «Насінництво і насіннєзнавство» і забезпечує формування знань та розумінь про основні законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють галузь насінництва, їх співвідношення, відповідальність за їх порушення.

Мета вивчення дисципліни – навчити здобувачів основних положень права, сформувати й розвинути вміння користуватися нормативно-правовими актами для вирішення практичних правових завдань і ситуацій; навчити здобувачів розуміти місце й роль законодавчого забезпечення галузі насінництва в державі в цілому, та в аграрному секторі, зокрема.

Завдання: зрозуміти як функціонують всі структурні елементи законодавчого забезпечення галузі насінництва України; з‘ясувати чому виділяють різні нормативно-правові акти та стандарти, для чого вони необхідні та як вони діють; сформувати правову культуру студента.

Здобувач повинен знати:

- сутність законодавчого забезпечення галузі насінництва;

- побудову системи законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють галузь насінництва, їх роль для забезпечення життєдіяльності суспільства;

- сутність права інтелектуальної власності на сорти рослин;

- поняття Свідоцтво та Патент на сорт рослин, процедуру їх одержання.

Здобувач повинен вміти:

- орієнтуватись у системі законодавчого забезпечення галузі насінництва;

- застосовувати на практиці нормативно-правові акти;

- застосовувати набуті знання при вирішенні конкретних життєвих та  виробничих ситуацій.


Метою навчальної дисципліни є засвоєння майбутніми фахівцями-екологами необхідного мінімуму знань  з теоретичних і методологічних основ природоохоронного законодавства та екологічного права; формування у здобувачів вищої освіти сталої системи еколого-правових поглядів і знань, навичок застосування екологічного законодавства, підвищення рівня свідомості та еко-правової культури.
Завдання вивчення дисципліни:
- вивчення здобувачами структури природоохоронного та екологічного законодавства України;
- вивчення змісту основних законодавчих актів природоохоронного та екологічного законодавства України;
- опаннування еколого-правовою термінологією;
- форомування навичок т лумачення і застосування норм природоохоронного та екологічного законодавства України;
- вміння обирати оптимальні державно-правові засоби щодо забезпечення екологічної безпеки людини у процесі будь-якої діяльності, охорони довкілля, ефективного використання природних ресурсів тощо.

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи правових знань; засвоєння здобувачами основних положень права, формування й розвиток вміння користуватися нормативно-правовими актами для вирішення практичних правових завдань і ситуацій; розуміння здобувачами місця й ролі всієї системи права України та окремих її галузей. Дисципліна спрямована на засвоєння правових норм чинного законодавства; вироблення у здобувачів вищої освіти наукового підходу до оцінки чинного законодавства, необхідності його вдосконалення; набуття навичок роботи з нормативним матеріалом; вміння розвязати конкретні правові задачі на базі національного та міжнародного законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації норм права в обраній сфері діяльності; усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій.

Компетентності

1. Знання та розуміння галузі права та розуміння юридичної професійної діяльності.

2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій для професійної діяльності.

3.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

4. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.

5. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства

Програмні результати навчання

1. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

2. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього . середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

3. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства.

4.  Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

5. Розуміти і реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.