Протягом останніх десятиліть сформувалася нова наукова дисципліна – економіка і управління нерухомістю ‑ розділ теорії управління соціально-економічними системами, що вивчає методи, форми, засоби найбільш ефективного й раціонального управління та економіки нерухомістю. Економіка і управління нерухомістю − дисципліна, в якій викладено певні наукові рекомендації та закономірності стосовно практичної діяльності, тому вона є поєднанням широкого кола різних спеціальних дисциплін: «Основи економічної теорії», «Економіка та організація виробництва», «Математичне моделювання», «Управлінський облік», «Маркетинг», «Аналіз господарської діяльності», «Аудит», «Менеджмент», «Фінанси» тощо.

Мета викладання дисципліни при підготовці магістрів з оцінки землі та нерухомого майна полягає у засвоєнні здобувачами основних положень формування та розвитку економічних процесів та системи управління нерухомістю.

Під час вивчення курсу здобувачі ознайомлюються з основними поняттями дисципліни, теоретико-методологічними та науковими основами економіки і управління нерухомістю, системою оцінки вартості нерухомості для бухгалтерського обліку, страхування, оподаткування та інвестування. Навчальною програмою розглядається законодавча база та розвиток нерухомості, девелопмент та його зміст, державна реєстрація об’єктів нерухомості тощо.

Завданням дисципліни є надання знань про методи, техніку та інструментарій економіки та управління нерухомістю, формування у майбутніх фахівців певного світогляду стосовно самостійної практичної діяльності для засвоєння ними основних правил та вимог організації ефективної фінансово-економічної роботи з врахуванням законодавчої бази України.

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен знати:

сутнісні характеристики нерухомості як об'єкта угод, особливості укладення угод з нерухомістю;

- законодавчі та нормативні правові акти в сфері економіки та управління нерухомістю;

- принципи прийняття та реалізації управлінсько-економічних рішень;

особливості управління нерухомістю;

- сутність, зміст і методи управління нерухомістю;

- методи оцінки нерухомості і визначення ціни.

Вміти здійснювати аналіз і давати оцінку соціально-економічній сутності і змісту заходів з управління нерухомістю;

- встановлювати тенденції розвитку управління нерухомістю;

- володіти основами правових знань у сфері нерухомості;

- проводити необхідні розроахунки по оптимізації прийнятих рішень.


Навчальна дисципліна спрямована на підготовку фахівців у сфері управління земельними ресурсами в землевпорядкуванні та кадастрі, аграрному менеджменті, управлінні міськими територіями та комунальним господарством, формуванні керівників, лідерів та висококваліфікованих спеціалістів, котрі володітимуть питаннями теоретичних знань та практичних навичок щодо комплексного використання природно-ресурсного потенціалу територіальних одиниць, формування екологічно-стабільних агломерацій та економічно ефективних бюджетів суб’єктів господарювання.

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління земельними ресурсами» є формування у здобувачів теоретичних знань і практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень з раціонального використання та охорони земельних ресурсів на різних адміністративно-територіальних рівнях.

Завданнями навчальної дисципліни є: вивчення історичних і соціально-економічних умов зародження управління земельними ресурсами; встановлення поняття, принципів, завдань, функцій та сутності управління земельними ресурсами на різних ієрархічних рівнях; визначення місця і ролі управління земельними ресурсами в організації використання земель і регулюванні земельних відносин; вивчення методів та методичних основ управління земельними ресурсами; встановлення правових, економічних, організаційних механізмів управління земельними ресурсами; вивчення особливостей управління земельними ресурсами різного цільового призначення, функціонального використання та різних форм власності; набуття навиків проектування та моделювання організаційних систем управління земельними ресурсами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні знати:

-       особливості функціонування управління земельними ресурсами в суспільному виробництві;

-       сутність, зміст і методи управління земельними ресурсами;

-       зміст і напрямки розвитку систем управління земельними ресурсами на основних етапах розвитку держави;

-       закономірності розвитку управління земельними ресурсами, його позитивні і негативні тенденції;

-       правові, економічні, організаційні механізми управління земельними ресурсами; методи проектування та моделювання організаційних систем управління земельними ресурсами;

уміти:

-       здійснювати аналіз і давати оцінку соціально-економічній сутності і змісту заходів з управління земельними ресурсами;

-       визначати тенденції розвитку управління земельними ресурсами на території України, в регіонах та на підприємствах;

-       аналізувати, систематизувати й узагальнювати інформацію у
сфері управління земельними ресурсами;

-        проводити економічний аналіз ефективності використання земельних ресурсів:

-        приймати науково обґрунтовані рішення щодо вдосконалення методів управління;

-        використовувати кадастрові дані під час управління земельними ресурсами;

-        аналізувати і прогнозувати розвиток земельного ринку;

-        використовувати набуті знання з управління земельними ресурсами під час проектування і моделювання організаційних систем управління земельними ресурсами, у дипломному проектуванні.