Метою навчальної дисципліни полягає у ознайомленні студентів зі структурою природно-ресурсного потенціалу України, вивчення складових частин кадастрів (галузевих) природних ресурсів держави та методів їх обліку і оцінки з метою отримання достовірних і необхідних даних про їх правовий, природний та господарський стан для організації раціонального використання та охорони, ознайомлення з основними законодавчими та нормативними документами, що регламентують ведення галузевих кадастрів.

Компетентності

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

2. Прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства.

3. Здатність застосовувати принципи, критерії та методи природно-сільськогосподарського, ґрунтово-технологічного та агроекологічного оцінювання земель для їх раціонального використання у господарській діяльності.

4.  Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою отримання інформації, необхідної для методології оцінки якості ґрунтів.

 Програмні результати навчання

1. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області аграрних наук.

2. Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в області аграрних наук.

3. Знати методику збирання, обробляння та аналізування інформації в галузі правильного вибору методів і прийомів раціонального землекористування

4. Знати призначення та задачі ведення державного земельного кадастру; принципи та порядок ведення державного земельного кадастру; методику отримання, обробки та аналізу даних для державного земельного кадастру; методику отримання та використання земельно-кадастрових даних при вирішенні господарських задач і регулюванні рентних, ринкових і земельних відносин; перелік і зміст інформації, що міститься у системі Державного земельного кадастру.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами основних положень ведення Державного земельного кадастру в Україні, змісту і порядку складання відомостей з кадастрового зонування, кадастрових зйомок, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних ділянок, державної реєстрації земельних ділянок, обліку кількості та якості земель на базовому рівні.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Земельний кадастр” є: визначення поняття і сутності Державного земельного кадастру; вивчення соціально-економічних передумов розвитку земельного кадастру; аналіз змісту, методів і принципів проведення земельного кадастру; пізнання сутності, сучасного змісту і тенденцій розвитку земельного кадастру на різних етапах розвитку земельних відносин в України; вивчення порядку та методики проведення складових частин державного земельного кадастру на базовому рівні; вивчення методів отримання, обробки та аналізу даних для державного земельного кадастру; вивчення методики формування інформаційних банків даних про земельні ділянки та складання відповідної звітної земельної документації; навчити студентів використовувати кадастрові дані при вирішенні різних господарських задач на базовому рівні; вивчення зв’язку земельного кадастру з іншими держаними заходами та науковими дисциплінами за спеціальністю; встановлення основних напрямків вдосконалення системи земельного кадастру.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • призначення та задачі державного земельного кадастру;
 • зміст, принципи та порядок проведення державного земельного кадастру;
 • методику отримання, обробки та аналізу даних для державного земельного кадастру;
 • методику отримання та використання земельно-кадастрових даних при вирішенні господарських задач і регулюванні рентних, ринкових і земельних відносин;
 • перспективи розвитку системи земельного кадастру в Україні і його основних напрямків вдосконалення.

уміти:

 • одержати, обробити, проаналізувати дані для земельного кадастру;
 • одержати, обробити, провести аналіз і дати оцінку земельно-кадастровим показникам;
 • використовувати земельно-кадастрові показники при вирішенні різних господарських задач;
 • визначати розмір плати за землю;
 • проводити облік земель;
 • заповнювати Поземельну книгу;
 • визначати нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
 • використовувати набуті знання з Державного земельного кадастру при вивченні господарсько-економічної оцінки земель та оцінки придатності ґрунтів для цільового призначення.

Компетентності

 • Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
 • Прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства.
 • Здатність застосовувати принципи, критерії та методи природно-сільськогосподарського, ґрунтово-технологічного та агроекологічного оцінювання земель для їх раціонального використання у господарській діяльності.
 • Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою отримання інформації, необхідної для методології оцінки якості ґрунтів.Метою освоєння дисципліни «Інвестиції у нерухомість та фінансування» є формування у майбутнього фахівця з оцінки землі та нерухомого майна розуміння процесів інвестування та фінансування нерухомості і сформувати практичні навички вирішення задач в частині іпотечного кредитування, фінансування девелопменту, кредитування будівництва, портфельного менеджменту нерухомості і колективних інвестицій на ринку нерухомості.

Завданням дисципліни є:

 • набуття розуміння інвестиційної діяльності;
 • оволодіння методами організації залучення та використання інвестицій;
 • набуття розуміння проблем системного розвитку інститутів і суб'єктів інвестування та фінансування нерухомості на рівні локальних і регіональних ринків;
 • оволодіння прийомами раціоналізації джерел і методів фінансування нерухомості, орієнтованих на отримання інвестиційної дохідності та використання методів управління інвестиційним ризиком;
 • формування правової культури в застосуванні нормативних правових документів, що регулюють діяльність фінансово-кредитних інститутів у сфері інвестування та фінансування нерухомості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • види та функції інвестицій;
 • вплив демографічних факторів на вартість нерухомості;
 • основи іпотечного законодавства;
 • законодавчі основи з регулювання обігу земель;
 • основи законодавства в галузі фінансування нерухомості;
 • основні схеми інвестування й фінансування об'єктів нерухомості.

уміти:

 • оформляти заявки на участь в аукціонах прав землекористування;
 • оформляти заявки на участь в аукціонах прав оренди нерухомого майна;
 • формувати тематичну дослідницьку базу даних;
 • застосовувати лічильні процедури і автоматизувати їх;
 • формулювати і вирішувати завдання, пов'язані з розрахунком кількісних параметрів страхування прав власності, іпотечних кредитів та їх погашення;
 • вирішувати завдання, пов'язані з розрахунком схем видачі погашення іпотечних кредитів, рефінансування та ліквідації;
 • проаналізувати результати розрахунків і обґрунтувати отримані висновки для цілей фінансування девелопменту, кредитування будівництва, обслуговування.

Компетентності

 • Здатність працювати автономно.
 • Розуміння та строге дотримання стандартів професійної діяльності, у тому числі стандартів етики, володіння сучасними техніками комунікацій, подання та експертизи результатів оцінки і аналізу.
 • Здатність аналізувати та обґрунтовувати проекти розвитку земельної та іншої нерухомості, розробляти бізнес-плани інвестиційних проектів з різноманітними оцінками ефективності розвитку та впливу факторів ризику.


Мета – засвоєння студентами основних положень ведення Державного земельного кадастру в Україні, змісту і порядку складання відомостей з кадастрового зонування, кадастрових зйомок, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних ділянок, державної реєстрації земельних ділянок, обліку кількості та якості земель на базовому, регіональному і державному рівнях.
Завдання: визначення поняття і сутності земельного кадастру; вивчення історичних і соціально-економічних передумов зародження земельного кадастру; аналіз змісту, методів і принципів проведення земельного кадастру; пізнання сутності, сучасного змісту і тенденцій розвитку земельного кадастру на різних етапах розвитку земельних відносин в України; пізнання сутності і змісту галузевих земельних кадастрів та їх цільового використання; вивчення порядку та методики проведення складових частин державного земельного кадастру на базовому, регіональному та державному рівнях; вивчення методів отримання, обробки та аналізу даних для державного земельного кадастру; вивчення методики формування інформаційних банків даних про земельні ділянки та складання відповідної звітної (балансової) земельної документації; навчити студентів використовувати кадастрові дані при вирішенні різних господарських задач базовому, регіональному та державному рівнях; вивчення зв’язку земельного кадастру з іншими держаними заходами та науковими дисциплінами за спеціальністю; встановлення конституційних вимог щодо перспектив розвитку системи земельного кадастру в Україні і його основних напрямків вдосконалення; вивчення сутності і напрямків розвитку земельного кадастру в інших країнах.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • призначення та задачі державного земельного кадастру;
 • зміст, принципи та порядок ведення державного земельного кадастру;
 • сутність та зміст галузевих земельних кадастрів та їх цільового використання;
 • методику отримання, обробки та аналізу даних для державного земельного кадастру;
 • методику отримання та використання земельно-кадастрових даних при вирішенні господарських задач і регулюванні рентних, ринкових і земельних відносин;
 • особливості розвитку земельного кадастру в інших країнах;
 • перспективи розвитку системи земельного кадастру в Україні і його основних напрямків вдосконалення.
уміти:
 • одержати, обробити, проаналізувати дані для земельного кадастру;
 • одержати, обробити, провести аналіз і дати оцінку земельно-кадастровим показникам;
 • використовувати земельно-кадастрові показники в системі управління земельними ресурсами;
 • встановлювати тенденції та напрямки розвитку земельного кадастру в Україні та зарубіжних країнах;
 • визначати розмір плати за землю;
 • проводити облік земель;
 • здійснювати Державну реєстрацію земельних ділянок;
 • проводити нормативну грошову оцінку земель;
 • використовувати набуті знання з Державного земельного кадастру при вивченні кадастру населених пунктів, земельного права, управління земельними ресурсами, землевпорядного проектування та інших спеціальних дисциплін, при виконанні магістерських робіт та при курсовому та дипломному проектуванні.

Компетентності:

 • Здатність до пошуку, опрацювання, аналізу інформації з 8 8 різних джерел та проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність вибору методів, засобів та обладнання.
 • Виконувати весь комплекс робіт нормативної оцінки земель.
 • Володіти геоінформаційними системами і технологіями; автоматизованою реєстраційною системою.