Земельне право як самостійна галузь права – це систематизована сукупність прийнятих або санкціонованих державою правових норм, призначених для регулювання суспільних земельних відносин з метою забезпечення раціонального використання, відтворення та ефективної охорони земельних ресурсів, захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб, територіальних громад і держави на землю, дотримання встановленого правопорядку в земельних відносинах і на цих засадах формування та утвердження сталого земельного ладу в країні.

Земельне право як навчальна дисципліна вивчає суспільні відносини, що виникають між державою, органами місцевого самоврядування фізичними та юридичними особами, іншими суб’єктами у сфері раціонального використання, відтворення і охорони земель усіх форм власності; управління земельними ресурсами країни; а також норми, інститути, джерела, принципи, доктринальні засади земельного права.

Метою навчальної дисципліни є формування у студента системи знань у сфері земельних відносин, щодо володіння, користування розпорядження земельними ділянками всіх форм власності; правової охорони, раціонального використання та відтворення земель; управління земельними ресурсами на різних рівнях; захисту прав на землю.

Завданням навчальної дисципліни є: формування у студентів практичних навичок щодо аналізу та правильного застосування норм земельного законодавства з дотриманням ієрархічності джерел земельного права; розробки землевпорядної документації; вирішення земельних спорів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, інших законів та підзаконних актів, що мають відношення до регулювання земельних відносин, а також основні норми та інститути земельного права.

вміти: працювати з нормативно-правовими актами; правильно застосовувати норми земельного законодавства у практичній діяльності; розробляти землевпорядну документацію; вирішувати земельні спори.


Інфраструктура ринку землі - навчальна дисципліна, актуальність якої зумовлена стрімким розвитком ринкових відносин в Україні та перспективами зняття мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів належного рівня знань у сфері правового регулювання земельних відносин, пов’язаних із набуттям прав на землю, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з набуттям земельних прав.

Завданням навчальної дисципліни є вивчення системи чинного земельного законодавства, правових проблем, що виникають у процесі набуття і реалізації земельних прав.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: визначення основних категорій та понять, основні наукові здобутки теорії земельного та цивільного права і узагальнення судової практики в сфері регулювання ринку землі, а також порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

вміти: застосовувати отримані знання до конкретних життєвих ситуацій; юридично грамотно та аргументовано захищати певне правове рішення, викладати його в усній та письмовій формі; виявляти недосконалість окремих норм та проблеми у їх застосуванні, знаходити шляхи їх вирішення.


Методологія оцінки нерухомості - навчальна дисципліна, актуальність якої зумовлена переходом народного господарства до ринкової економіки, розвитком в Україні інституту оцінки як важливої складової частини ринкової системи.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань методичних підходів та методів оцінки нерухомості, а також практичних навичок їх застосування для оцінки різних об’єктів.

Завданням навчальної дисципліни є: вивчення нормативно-правових основ та стандартів оцінки нерухомості, принципів оцінки, порядку проведення оціночних процедур, методичних підходів та методів оцінки.

Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з основними поняттями дисципліни, теоретико-методологічними та науковими основами організації оцінки нерухомості, системою та показниками оцінки. Навчальною програмою розглядається законодавча база та історичний досвід розвитку системи оцінки нерухомості, включаючи і закордонний. Під час вивчення курсу студенти здобудуть знання  в області визначення вартості об'єктів нерухомості з застосуванням різних підходів та методів, які використовуються в світовій практиці і в умовах української  економіки.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні поняття, задачі та принципи оцінки нерухомості, нормативно-правову та методичну базу з питань оцінки нерухомості, технологію оцінки, методичні підходи та методи оцінки.

вміти: правильно застосовувати методичні підходи та методи для оцінки різних об’єктів нерухомості, визначати чинники що впливають на зміну вартості об’єктів нерухомості, працювати з офіційними статистичними матеріалами необхідними для проведення оцінки.


Законодавче забезпечення кадастру нерухомості - навчальна дисципліна, актуальність якої зумовлена переходом облікових та реєстраційних систем України до світових стандартів.

Метою вивчення дисципліни є сформувати у магістрів правові знання щодо принципів організації та порядку ведення Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень як єдиної системи кадастру нерухомості.

Завданням навчальної дисципліни є вивчення нормативно-правових основ, принципів, порядку ведення кадастру нерухомості.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні поняття, принципи та порядок ведення кадастру нерухомості.

вміти: проводити державну реєстрацію об’єктів державного та містобудівного кадастрів та прав на них.