У курсі вивчаються основні положення ведення кадастру в межах населених пунктів: кадастрового зонування, кадастрових зйомок, бонітування ґрунтів, грошової оцінки земель, державної реєстрації земельних ділянок, обліку кількості та якості земель сіл, селищ та міст.

Метою вивчення дисципліни є вивчення основних положень ведення кадастру в межах населених пунктів: кадастрового зонування, кадастрових зйомок, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних ділянок, державної реєстрації земельних ділянок, обліку кількості та якості земель населених пунктів.

Завдання дисципліни полягає у набутті студентами навичок вести кадастр в межах населених пунктів, а саме:

-      закріпити поняття сутності кадастру населених пунктів;

-      вивчити методи отримання, обробки та аналізу даних для державного земельного кадастру населених пунктів;

-      проводити облік кількості і якості земель та аналізувати їх розподіл на території населених пунктів;

-      вивчити та практично опрацювати методику кадастрової оцінки земель та земельних ділянок різного функціонального використання;

-      навчити студентів використовувати кадастрові дані при вирішенні різних господарських задач на різних рівнях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-      призначення та задачі кадастру населених пунктів;

-      принципи ведення кадастру населених пунктів;

-      методику отримання, обробки, аналізу та зберігання даних для кадастру населених пунктів;

-      методику утворення рентного доходу на землях населених пунктів;

-      порядок ведення кадастру населених пунктів;

-      шляхи застосування кадастрових даних при вирішенні задач з організації раціонального використання земель населених пунктів.

Студент повинен уміти:

-      отримати, проаналізувати дані для кадастру населених пунктів і зробити певні висновки щодо можливості їх використання;

-      виділяти об’єкт, одиницю і елемент кадастру населених пунктів;

-      застосовувати методику і порядок оцінки земель населеного пункту;

-      проводити зонування території населеного пункту;

-      використовувати результати оцінки земель населеного пункту;

здійснювати оформлення результатів оцінки у вигляді текстових і графічних матеріалів згідно з установленими вимогамиПередбачається ознайомити майбутніх фахівців з історією становлення та основними тенденціями розвитку ринку нерухомості в Україні. Навчити правильно застосовувати нормативно-правові акти в сфері регулювання ринку нерухомості. Розбиратися в функціях та повноваженнях окремих суб’єктів ринку, а також порядком укладання угод з нерухомістю.

Метою викладання навчальної дисципліни «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» є забезпечення студентів теоретичними знаннями з питань становлення та тенденцій розвитку ринку нерухомості в Україні. Навчити використовувати нормативно-правові акти за допомогою яких здійснюється регулювання ринку нерухомості, розбиратися в функціях та повноваженнях окремих суб’єктів ринку, а також порядком укладання угод з нерухомістю.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» є набуття студентами теоретичних, практичних знань і навичок роботи з законодавчими актами загальної та спеціальної дії в сфері регулювання ринку нерухомості. А також отримання студентами знань щодо окремих угод з нерухомістю, порядку їх укладання та реєстрації.

Як  результат вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:  

-         історію становлення ринку нерухомості в Україні;

-         тенденції розвитку ринку нерухомості в країні та світі;

-         функції та повноваження окремих суб’єктів ринку нерухомості;

-         види угод з нерухомістю та порядок та особливості їх укладання;

уміти:

-         аналізувати та правильно застосовувати законодавчі акти України в сфері регулювання ринку нерухомості;

-         виявляти ознаки нечинності угоди з нерухомим майном;

-         визначати безпосередній та опосередкований вплив економічних політичних та інших чинників на зміни тенденцій на ринку нерухомості.


У курсі вивчаються концептуальні і методичні засади використання сучасних міжнародних та вітчизняних інформаційних технологій і систем при проведенні наукових досліджень та застосуванні їх у професійній виробничій діяльності. Викладаються основи та принципи методології, інструментарій та організація наукових досліджень.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи, способи, інструментальні засоби та прийоми наукового дослідження; організаційні процеси у  роботі науковця; форми, способи та методи застосування інформаційних технологій для пошуку, обробки і захисту наукової інформації.

 Міждисциплінарні зв’язки

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: філософія, соціологія, економічна теорія, економіко-математичне моделювання.

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисциплін: управління земельними ресурсами, земельні і майнові відносини, інфраструктура ринку землі та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Методологія наукових знань та досліджень.

2. Планування та проведення наукових досліджень.

3. Використання інформаційних технологій в науковому аналізі.

 Метою викладання навчальної дисципліни «Організація, методологія, інформаційні технології наукових досліджень» є формування у магістрів теоретичних знань та практичних навичок з організації наукових досліджень у різних формах, формування навичок практичного застосування конкретних методів наукового пошуку у професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація, методологія, інформаційні технології наукових досліджень» є  теоретична підготовка магістрів з питань:

 - переваг та недоліків функціонування вітчизняних та світових інформаційних технологій та систем, аналіз тенденцій їх розвитку;

 - формування у студентів магістратури розуміння основ комп’ютеризації та інформаційного забезпечення наукових досліджень;

 - формування теоретичних знань та практичних навичок використання універсальних та спеціалізованих інформаційних технологій у науковій та професійних сферах;

 - застосування загальнонаукових та спеціальних методів збору інформації, аналізу наукових публікацій, огляду сучасного стану та перспектив проведення досліджень в певній соціально-економічній системі або галузі економічної діяльності та подання їх результатів;

 - організації та проведення аналітичної та дослідницької наукової роботи із застосуванням  сучасних технологій математичного моделювання, використання економіко-математичних методів і моделей, інформаційних технологій тощо.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач повинні:

знати : поняття науки та її роль для суспільства; види наукових робіт, структуру та вимоги до їх розробки; ідентифікувати об’єкт, предмет та методологію наукової роботи; етапи та процеси збору, обробки та аналізу наукової інформації; вимоги до формування наукової роботи та способи її подання; поняття системного аналізу та його застосування у наукових дослідженнях.

вміти:  формулювати тематику та визначати основні цілі наукового дослідження; висувати і перевіряти наукові гіпотези; здійснювати науковий опис об’єкта дослідження; обґрунтовувати методи дослідження, якісного і кількісного аналізу; використовувати різноманітні інформаційні джерела пошуку інформації для наукових досліджень; об’єктивно оцінювати та захищати результати наукового дослідження; використовувати знання з методології, організації наукових досліджень у процесі підготовки магістерської дипломної роботи.