Передбачається вивчення елементів, зв’язків та аналіз системи функціонування ринку землі і нерухомого майна в умовах ринкових відносин, аналіз різних технологій оцінки землі і нерухомості, ринкових процесів при купівлі – продажі, обміні, даруванні та іншими операціями з об’єктами нерухомості, міжнародного досвіду розвитку макро- і мікроекономіки, а також управління і організації ринкових відносин.


Мета: Вивчення методики проектування комплексу протиерозійних заходів в умовах ринкових відносин, досвіду протиерозійного проектування питань ефективності і раціонального розміщення всіх елементів організації території, проблем захисту ґрунтів від ерозії і їх значення для розвитку суспільства, робочого проектування протиерозійних споруд і контурно-меліоративної організації території як основи комплексу грунтоохоронних і відтворювальних заходів.

Знати: 

- нормативно- правові акти, що регулюють раціональне використання та охорону земель в Україні;

- методики проектування комплексу протиерозійних заходів і контурно-меліоративної організації території;

- проблеми захисту ґрунтів від ерозії і їх значення для розвитку суспільства


Вміти: 

- застосовувати методи проектування комплексу протиерозійних заходів;

- складати робочі проекти протиерозійних споруд;


 Мета навчальної дисципліни навчити майбутніх спеціалістів, згідно з кваліфікаційною характеристикою, механізмам функціонування іпотечного кредитування та іпотечних відносин за умов розвитку ринкової економіки в Україні, розкрити сутність і значення іпотеки.

Знати: 

- нормативно-правові акти що регулюють іпотечні відносини;

- механізми функціонування іпотечного кредитування та іпотечних відносин;

- методи оцінки землі та нерухомого майна;

- особливості іпотеки земельних ділянок.

Вміти:

аналізувати і використовувати на практиці технології оцінки землі і нерухомості для потреб іпотеки;

- проводити аналіз елементів ринку;

- ефективно використовувати основи управління іпотечними відносинами;

- застосовувати знання основ функціонування іпотеки землі і нерухомості.


Мета навчальної дисципліни: вивчення майбутніми фахівцями основних положень норм цивільного, адміністративного та земельного права які передбачають юридичну відповідальність за порушення в галузі земельних відносин та забезпечує формування знань щодо організації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, застосування отриманих умінь і знань у виробничих умовах.

Компетентності

1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми державного контролю за використанням та охороною земель із застосуванням сучасних технологій, теоретичних положень та методів дослідження.

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів;

3. Здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати техніко-технологічні та економічні аспекти при проведенні досліджень з проблематики охорони земель та їх раціонального використання.

 

Програмні результати навчання

1. Здатність продемонструвати знання та розуміння, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов.      

2. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

3. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах та виконувати роботу застосовуючи базові навички за професійною тематикою.