Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні теоретичних основ організації і управління землевпорядними і земельно-кадастровими роботами, практичному застосуванні цих знань при організації праці фахівців землевпорядників, які є безпосередніми виконавцями зазначених робіт.

         Виконання всіх  видів землевпорядних робіт потребує науково обгрунтованого нормування праці інженерно-технічних працівників і планування обсягів проектно-пошукових робіт за видами і стадіями в проектних організаціях із землеустрою.

         Завдання дисципліни полягає у набутті студентами навичок щодо організації та управління землевпорядним виробництвом системі Держземагенства, в проектних організаціях з землеустрою, а саме:

-         вивчити питання щодо визначення вартості робіт за видами та елементами з допомогою збірок цін на проектні та вишукувальні роботи.

-         вирішувати питання організації управління проектно-пошуковими роботами в землевпорядкуванні;

-         здійснювати нормування, планування та фінансування землевпорядних робіт, забезпечувати належну організацію їх використання;

-         навчити складати кошторис затрат;

-         уміти складати сітьові графіки виконання землевпорядних робіт;

-         навчитися організовувати виконання робіт з проведення грошової оцінки населених пунктів.

         Завдання дисципліни спрямовано на:

-         вирішення питань організації управління проектно-вишукувальними роботами в землевпорядкуванні;

-         здійснення нормування, планування, фінансування землевпорядних та земле кадастрових робіт;

-         забезпечення належної організації виконання землевпорядних робіт;

-         ведення обліку і звітності у науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою.

         Знати:

-         зміст землевпорядного виробництва;

-         зміст землевпорядного процесу та основні заходи щодо раціональної організації землевпорядкування і земельно-кадастрових робіт;

-         зміст управління, його системи і функції методи і організаційну структуру управління землевпорядкування;

-         організацію управління праці;

-         питання організації управління якістю праці в проектних організаціях.

         Уміти:

-         виконувати всі види землевпорядних і земельно-кадастрових робіт;

-         виконувати роботи, що стосуються нормування праці інженерно-технічних працівників

-         планування обсягів проектно-вишукувальних робіт;

-         визначити порядок фінансування  робіт.


        Перелік компетентностей:

          Інтегральна компетентність полягає у здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми геодезії, землеустрою та кадастру, управління земельними ресурсами, управління та адміністрування землекористуванням, державного контролю за використанням та охороною земель із застосуванням сучасних технологій, теоретичних положень та методів дослідження.

          Загальні компетентності:

ЗК1. Дотримання етичних принципів досліджень і інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів поведінки; ЗК2. Володіння державною мовою на загальному та науковому рівнях; ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів; ЗК4. Здатність опановування базовими знаннями, включаючи сучасні наукові та технічні досягнення та використання їх в практичних ситуаціях; ЗК5. Уміння виконання робіт та навчання з високим рівнем автономності, планування, організації та управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень; ЗК6. Уміння використовувати інформаційні технології та інноваційні підходи; ЗК7. Знання та уміння дотримання правил безпеки життєдіяльності та охорони праці; ЗК8. Здатність до пошуку, опрацювання, аналізу інформації з різних джерел та проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК9. Уміння оцінювати соціальну значимість результатів своєї діяльності, нести соціальну відповідальність за результати виконаної роботи.

             Спеціальні (фахові) компетентності:

ФК1. Знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, (ФК) технологій і методик у сфері геодезії і землеустрою; ФК2. Використання знань з загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності; ФК3. Здатність збору, опрацювання, моделювання та аналізу геопросторових даних у польових та камеральних умовах; ФК4. Здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати техніко-технологічні та економічні аспекти при проведенні досліджень з проблематики економіки землекористувань.

               Міждисциплінарні зв’язки:

         Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: земельний кадастр, землевпорядне проектування, земельне право, іпотека землі і нерухомості, державне управління в галузі земельних відносин.

Перелік дисциплін, вивчення яких спирається на дану дисципліну: інфраструктура ринку земель, методологія та методика наукових досліджень, економіка землеустрою, управління земельними ресурсами.