Курс передбачає вивчення теорії та практики з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок вільних від земельних поліпшень та земельних ділянок з земельними поліпшеннями для розрахунку їх ринкової вартості та неринкових видів вартості.

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів із основними етапами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна, її змістом, методичними підходами і методами, порядком проведення оціночних процедур, оформленням, затвердженням та використанням її результатів.

Завдання навчальної дисципліни полягає в опануванні здобувачами знань з проведення  оцінки землі і нерухомості, а саме:

–     ознайомитися з нормативно-правовими актами в сфері оцінки землі і нерухомості;

–     вивчити методичні підходи, методи та оціночні процедури експертної грошової оцінки землі і нерухомості;

–     визначити найбільш ефективне використання земельної ділянки;

–     підготовити необхідні вихідні дані для оцінки земельних ділянок;

–     навчитися проводити оцінку забудованих та незабудованих земель.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

 знати:

–       теоретичні основи оцінки майна, земель, експертної грошової оцінки;

–       вимоги національних нормативних актів, міжнародних та європейських стандартів з оцінки земель та майна;

–      визначення вартості, ціни землі, земельної ренти, чистого операційного доходу, ставки дисконту та капіталізації;

–      визначення відновної вартості, вартості заміщення, зносу земельних поліпшень;

–      методи аналізу ринку земель, внесення коригувань у ринкові ціни подібних земельних ділянок;

–      узгодження результатів оцінки за різними методичними підходами.

уміти:

–      проводити підготовчі роботи для проведення оцінки земель та обстеження об’єкта оцінки;

–      аналізувати ринок землі і нерухомості в районі продажу земельної ділянки, її оточуюче середовище;

–      використовувати методи порівняльного, дохідного та витратного підходів під час оцінки земельних ділянок;

–      застосовувати методи визначення ставки капіталізації;

–     проводити дисконтування грошових потоків при оцінці земельних ділянок;

–     формувати оціночну документацію та висновок експерта.

Компетентності:

–       здатність застосовувати знання нормативно-правових актів у сфері оцінки землі і нерухомості;

–       уміння проводити експертну грошову оцінку різними методами методичних підходів земельних ділянок з земельними поліпшеннями та без земельних поліпшень;

–       володіння аналітичними інструментами та інформаційними технологіями, створенням моделей оцінки конкретних об’єктів.


Курс передбачає висвітлення теоретичних положень та практичних напрацювань з проведення нормативної й експертної грошової оцінки земельних ділянок різного цільового використання (сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, водного фонду) та особливостей їх оподаткування, встановлення орендної плати за користування ними.

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з теоретичними знаннями та практичними вміннями проведення нормативної й експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, водного фонду, визначення плати за землю.

Завдання навчальної дисципліни полягає в опануванні здобувачами знань з проведення  оцінки земель різного цільового використання, а саме:

–      ознайомитися з нормативно-правовими засадами оціночної діяльності та законодавства України в сфері оцінки землі і нерухомості;

–       вивчити нормативну грошову оцінку земельних ділянок різного цільового використання;

–       проводити експертну грошову оцінку земельних ділянок різного цільового використання;

–      вивчити та практично застосовувати оподаткування земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, водного фонду;

–      навчитися особливостям встановлення орендної плати за землі сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, водного фонду.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

 знати:

–       призначення та задачі оцінки земель різного цільового використання;

–       принципи оцінки земель та майна;

–       склад робіт та етапи проведення оцінки земель різного цільового використання;

–       особливості рентоутворюючих процесів на землях різного цільового використання;

–       методики та порядки проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель різного цільового використання;

–       специфіку формування та затвердження документації з оцінки земель, проведення її експертизи або рецензування.

уміти:

–      збирати, обробляти та аналізувати вихідні дані, необхідні для проведення оцінки земель різного цільового використання;

–       визначати вид вартості земельної ділянки відповідно до умов угоди;

–       застосовувати відповідну Методику і Порядок оцінки земель різного цільового використання;

–       вибирати та обґрунтовувати обрані методичні підходи з проведення оцінки земель;

–      визначати вартість земельної ділянки за обраними методичними підходами та формулювати остаточний висновок;

–     складати звіт про оцінку земель.

Компетентності:

–     здатність застосовувати знання нормативно-правових засад оціночної діяльності та законодавства України в сфері оцінки землі і нерухомості;

–     здатність проводити нормативну грошову оцінку земель земельних ділянок сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, водного фонду і на її основі визначати плату за землю;

–     здатність проводити експертну грошову оцінку земель земельних ділянок сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, водного фонду.

Метою наукового гуртка є розвиток наукових та творчих здібностей у здобувачів.

Завдання:

-   створення сприятливих умов для творчої та наукової дільності;

-    залучення здобувчів до наукової діяльності;

-    формування науково-дослідницької діяльності здобувачів.