Мета – Засвоєння понять операційної технології виконання механізованої роботи машинно-тракторного агрегату. Створення у студентів системи знань про техніко-економічні показники роботи агрегатів та методи ефективного їх використання.

Завдання. Навчальна дисципліна „Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” є основою для вивчення таких дисциплін, як сільськогосподарська меліорація і лісомеліорація, технологія зберігання та переробки продукції рослинництва, маркетинг сільськогосподарського виробництва, організація виробництва та інше.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- технологічне налагодження та кінематику агрегатів, основи проектування механізованих інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур; методів розрахунку та обґрунтування оптимального складу машинно-тракторного парку (МТП) для заданої культури тощо;

вміти:

- формування навиків у формуванні комплексів машин під сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур;

- комплектувати машинно-тракторні агрегати, раціонально їх використовувати та визначати контроль якості роботи.

Інтегральна компетентність – Здатність розв`язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, самостійного постійного підвищення кваліфікації, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

1.Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

2.Застосовувати знання в практичних ситуаціях.

3.Прагнення до збереження навколишнього середовища.

4.Вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

5.Здійснення безпечної діяльності.

          Фахові компетентності спеціальності (ФК)

1.Здатність використовувати напрямки розвитку науково-технічного прогресу; здатність до методико практичного розрахунку основних параметрів машин і обладнання.

2. Здатність виконувати технічне обслуговування, діагностування несправностей с.-г. техніки.

3.Здатність вибирати і використовувати механізовані технології виробництва; формувати машино-тракторні агрегати для проведення технологічних операцій в аграрному виробництві.

4.Здатність організовувати діяльність; вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.


Предметом вивчення є механізація лісогосподарських робіт.

Мета – забезпечення майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі механізації, електрифікації та автоматизації технологічних процесів лісогосподарського виробництва.

Завдання навчальної дисципліни зводиться до оволодіння ефективного використання машинно-тракторного агрегату при виконанні механізованих робіт у садово-парковому господарстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- будови тракторів і автомобілів, принципу роботи їх механізмів і систем;

- будови базових моделей лісогосподарських машин, їх робочих процесів, будови робочих органів машин, технологічних регулювань та ін.;

вміти:

- комплектувати машинно-тракторні агрегати, раціонально їх використовувати та визначати контроль якості роботи.

     Інтегральна компетентність – здатність розв`язувати складні спеціалізовані задачи та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

     Загальні компетентності (ЗК)

1.знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

2.застосовувати знання в практичних ситуаціях.

3.вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

4.прагнення до збереження навколишнього середовища.

5.здійснення безпечної діяльності.

     Фахові компетентності (ФК)

1.здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2.здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

3.формувати машинно-тракторні агрегати для проведення обробітку грунту в теплицях, розсадниках, на лісокультурних площах на основі технічних даних грунтообробних машин та механізмів.