Дисципліна забезпечує майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі механізації. Для цього розглядається питання щодо будови тракторів і автомобілів, принцип роботи їх механізмів і систем, будова базових моделей лісогосподарських машин, їх робочих процесів, будови робочих органів машин, технологічних регулювань та комплектування машинно-тракторних агрегатів, їх раціонального використання і контролю якості виконаних операцій.


 

Метою викладання навчальної дисципліни «Механізація лісогосподарських робіт» є забезпечення майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі механізації, електрифікації та автоматизації технологічних процесів лісового господарства.

Основні завдання вивчення дисципліни «Механізація лісогосподарських робіт» є:

оволодіння ефективного використання машинно-тракторного агрегату при виконанні механізованих робіт у лісовому господарстві.

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми здобувачі повинні:

знати:

способи одержання наукової та професійної інформації;

джерела одержання потрібної інформації;

– будову та техніку роботи з вимірювальними приладами та сучасними технологіями;

– агротехніку створення та вирощування насаджень;

– теоретичні засади рубок формування та поліпшення якісного складу лісів;

– особливості проведення обробітку ґрунту в теплицях, розсадниках, налісокультурних площах;

– основні технічні характеристики ґрунтообробних машин та механізмів, машинно-тракторних агрегатів;

– особливості організації та ведення лісового господарства;

– техніко-організаційні показники рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів;

уміти:

 – проводити догляд за лісовими культурами та природними насадженнями у визначені терміни з врахуванням потреби, обсягів, тривалості та черговості проведення агротехнічних заходів;

 – виконувати відведення в натурі лісосік для виконання рубок головного користування (лісовідновних рубок) тарубок формування і оздоровлення лісів (рубки догляду за лісом, санітарні рубки, лісовідновні рубки, рубки переформування, рубки, пов’язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів, ландшафтні рубки, інші заходи з формування та оздоровлення лісів) з оформленням відповідних матеріалів;

  – проводити заходи захисту від шкідників та хвороб лісу наземними та дистанційними методами;

 – проводити заходи з охорони лісу від пожеж згідно з нормативними документами та забезпечувати гасіння лісових пожеж спеціальними технічними засобами;

– формувати машинно-тракторні агрегати доцільного складу для оброблення ґрунту та створення лісових культур;

– розробляти схеми висівання насіння та застосовувати ефективні агротехнічні прийоми вирощування садивного матеріалу в теплицях, розсадниках, відкритих площах відповідно до нормативних вимог;

– застосовувати раціональні методи і способи заготівлі лісонасіннєвої сировини в деревостанах, на лісонасіннєвих плантаціях і зрубах із використанням машин, механізмів і пристроїв;

– одержувати насіння із насіннєвої сировини з використанням машин і механізмів, організовувати його зберігання та підготовку для висіву в розсадниках, на лісокультурних площах;

 – застосовувати сучасні технології, машини і механізми для догляду за лісом та заготівлі деревини;

– застосовувати машини та механізми для очищення місць рубок від порубочних решток;

– технологічну карту розроблення лісосік;

 – організовувати виробництво та управління в цеху, майстерській дільниці, лісовому розсаднику та інших структурних підрозділах;

  – планувати та проводити вибіркові, поступові чи суцільні рубання відповідно до «Правил рубок головного користування в лісах України» залежно від виконуваних лісами функцій, категорій захищеності лісів, біологічних особливостей деревних порід, типу лісу, складу і вікової структури деревостанів, наявності і стану підросту господарсько цінних порід, крутизни схилу, ступеня стійкості ґрунтів проти ерозії та інших особливостей, застосовуючи сучасні технології, машини та механізми.


Мета – Засвоєння понять операційної технології виконання механізованої роботи машинно-тракторного агрегату. Створення у студентів системи знань про техніко-економічні показники роботи агрегатів та методи ефективного їх використання.

Завдання. Навчальна дисципліна „Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” є основою для вивчення таких дисциплін, як сільськогосподарська меліорація і лісомеліорація, технологія зберігання та переробки продукції рослинництва, маркетинг сільськогосподарського виробництва, організація виробництва та інше.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- технологічне налагодження та кінематику агрегатів, основи проектування механізованих інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур; методів розрахунку та обґрунтування оптимального складу машинно-тракторного парку (МТП) для заданої культури тощо;

вміти:

- формування навиків у формуванні комплексів машин під сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур;

- комплектувати машинно-тракторні агрегати, раціонально їх використовувати та визначати контроль якості роботи.

Інтегральна компетентність – Здатність розв`язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, самостійного постійного підвищення кваліфікації, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

1.Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

2.Застосовувати знання в практичних ситуаціях.

3.Прагнення до збереження навколишнього середовища.

4.Вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

5.Здійснення безпечної діяльності.

          Фахові компетентності спеціальності (ФК)

1.Здатність використовувати напрямки розвитку науково-технічного прогресу; здатність до методико практичного розрахунку основних параметрів машин і обладнання.

2. Здатність виконувати технічне обслуговування, діагностування несправностей с.-г. техніки.

3.Здатність вибирати і використовувати механізовані технології виробництва; формувати машино-тракторні агрегати для проведення технологічних операцій в аграрному виробництві.

4.Здатність організовувати діяльність; вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.


Предметом вивчення є механізація лісогосподарських робіт.

Мета – забезпечення майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі механізації, електрифікації та автоматизації технологічних процесів лісогосподарського виробництва.

Завдання навчальної дисципліни зводиться до оволодіння ефективного використання машинно-тракторного агрегату при виконанні механізованих робіт у садово-парковому господарстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- будови тракторів і автомобілів, принципу роботи їх механізмів і систем;

- будови базових моделей лісогосподарських машин, їх робочих процесів, будови робочих органів машин, технологічних регулювань та ін.;

вміти:

- комплектувати машинно-тракторні агрегати, раціонально їх використовувати та визначати контроль якості роботи.

     Інтегральна компетентність – здатність розв`язувати складні спеціалізовані задачи та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

     Загальні компетентності (ЗК)

1.знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

2.застосовувати знання в практичних ситуаціях.

3.вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

4.прагнення до збереження навколишнього середовища.

5.здійснення безпечної діяльності.

     Фахові компетентності (ФК)

1.здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2.здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

3.формувати машинно-тракторні агрегати для проведення обробітку грунту в теплицях, розсадниках, на лісокультурних площах на основі технічних даних грунтообробних машин та механізмів.