Мета вивчення дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва« Сільськогосподарські машини» є формування у студентів теоретичних та практичних знань сучасних сільськогосподарських машин.

Завдання вивчення дисципліни передбачає є надання студентам основи знань із:

– загальних питань механізації та автоматизації сільськогосподарського виробництва, принципів розробки національних програм і систем машин для технічного забезпечення сільського господарства, створення нових та модернізації існуючих засобів і комплексів;

– основних положень агротехнічних вимог до засобів механізації при виконанні основних технологічних процесів у рослинництві і тваринництві;

– будови та класифікації сільськогосподарських тракторів;

– будови базових моделей сільськогосподарських машин та принципів їх функціонування, технічного налагодження;

– складання та технологічного налагодження машино-тракторних агрегатів;

– комплектування машино-тракторного парку;

– агротехнічної оцінки машин та агрегатів на стадіях аналізу сучасного стану, модернізації і розробки нової техніки.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– загальні положення агротехнічних вимог до засобів механізації при виконанні основних технологічних процесів у рослинництві і тваринництві;

– будову базових моделей сільськогосподарських машин та принципів їх функціонування;

– методи оцінки якості роботи машин;

– загальні принципи формування комплексу машин для сучасних технологій сільськогосподарського виробництва;

вміти:

– надати техніко-експлуатаційну характеристику та агротехнічну оцінку машин та агрегатів, що задіяні у технологічних процесах сільськогосподарського виробництва;

– обґрунтувати економічну доцільність застосування засобів механізації і автоматизації в умовах конкретного сільгоспвиробництва.


      Мета: вивчення дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва (Машиновикористання в агрономії)» – засвоєння понять операційної технології виконання механізованої роботи машинно-тракторного агрегату. Створення у студентів системи знань про техніко-економічні показники роботи агрегатів та методи ефективного їх використання.

  Завдання: вивчення дисципліни передбачає набуття  основних умінь:

- обґрунтування структури комплексів машин;

- розробка технологічних карт вирощування с.-г. культур і операційних карт на виконання операцій;

- обґрунтування складу і режимів роботи основних, транспортних і допо­міжних машинних агрегатів;

- визначення і оцінювання техніко-експлуатаційних показників роботи машинних агрегатів та шляхів їх покращання(продуктивність, витрати палива, праці тощо);

- розрахунок продуктивності і визначення потрібної кількості машинних агрегатів;

- обґрунтування кількісного складу і структури МТП господарств і підрозділів;

- технічне забезпечення технологічних процесів і операцій з вирощування і збирання с.-г. культур;

- розрахунок прямих експлуатаційних затрат на виконання робіт.

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- технологічне налагодження та кінематику агрегатів,

- основи проектування механізованих інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур;

- методів розрахунку та обґрунтування оптимального складу машинно-тракторного парку (МТП) для заданої культури тощо.

вміти:

- формування навиків у формуванні комплексів машин під сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур;

- комплектувати машинно-тракторні агрегати, раціонально їх використовувати та визначати контроль якості роботи.


Дисципліна „Електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” передбачає надання теоретичних знань та практичних навичок в галузі електрифікації  та автоматизації технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.

Завдання: полягає в тому, щоб в узагальненому вигляді дати майбутнім агрономам необхідні знання з енергетики України та електропостачання сільських споживачів, електроприводу машин і обладнання сільськогосподарського виробництва, застосування електричного освітлення та опромінення у сільськогосподарському виробництві, використання електричного нагрівання і електротехнологій у сільському господарстві, автоматизації виробничих процесів сільськогосподарського виробництва.

Предмет: конструкції і функціонування засобів електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва, методи їх раціонального використання.

Мета: вивчення дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва(Електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва)» – в узагальненому вигляді дати необхідні знання по вибору силового виробничого електрообладнання та установок, їх безпечної експлуатації в умовах новітніх технологій сільськогосподарського виробництва.

Завдання: вивчення дисципліни передбачає є надання студентам основи знань із:

-     теоретичних засад електрообладнання і електроприводів (ЕП);

-    змісту і структури електрообладнання і електроприводів (ЕП), охорони навколишнього природного середовища й раціонального використання енергоресурсів;

-     еколого-економічних проблем і стратегічних напрямів їх вирішення й особливостей нормативної бази забезпечення раціонального енерговикористання;

 -  здійснення налаштування  електрообладнання і електроприводів (ЕП), визначення плати за використання енергоносіїв й оцінювання еколого-економічних збитків, формування навичок і вмінь визначення й аналізу роботи електрообладнання і електроприводів (ЕП), впровадження  заходів раціонального енерговикористання;

знати:

- будову, принцип дії та характеристики електрообладнання стаціонарної і мобільної електрифікованої сільськогосподарської техніки ;

- сучасні засоби автоматизації технологічних процесів сільськогосподарського виробництва, переробки та зберігання продукції ;

- основи інженерних розрахунків параметрів і характеристик електрообладнання сільськогосподарського призначення;

- технічні прийоми ощадливого використання традиційних і нетрадиційних джерел електроенергії

- електромеханічні властивості приводних двигунів, особливості їх використання, способи регулювання координат в різних режимах роботи;

вміти:

- вибирати електродвигуни, електротехнологічні установки, апарати керування і захисту та засоби автоматизації з урахуванням вимог технологічних процесів, умов навколишнього середовища та особливостей систем електропостачання:

- самостійно орієнтуватися в електричних системах автоматизації технологічних ліній з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.