Мета дисципліни  "Туроперейтинг" у системі підготовки фахівців сфери туризму за напрямом "Туризм" є набуття знань та системного мислення щодо організації туроператорського бізнесу та оволодіння праксеологічними навичками взаємодії суб'єктів туристського ринку з метою створення якісного турпакету, схеми його просування та реалізації; застосування правил формування програм туристського обслуговування, документального забезпечення процесів створення, комплектування, реалізації турів та планових турпакетів; організації обслуговування туристів.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Туроперейтинг" є набуття компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та придбання необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно застосовувати основні положення туроперейтингу в організації дієвої системи взаємодії між всіма суб'єктами туристського ринку: туроператорів, турагентів, підприємств-виробників туристських послуг з метою створення та реалізації програм туристського обслуговування.

У результаті вивчення дисципліни "Туроперейтинг" студент повинен:

знати:

визначення прав і обов'язків туристів;

технологію та організацію туристських подорожей;

ліцензійні умови здійснення туроператорської діяльності;

правила та порядок оформлення туристських документів;

туристські формальності та порядок їх виконання;

страхування в туризмі;

умови забезпечення й виконання претензійної роботи в туризмі;

параметри створення турпродукту підприємства;

форми аквізиції туристської активності;

умови бронювання туристського обслуговування, та окремих туристських послуг;

організацію обліку і контролю надання послуг;

оформлення туристської звітності;

визначення та забезпечення безпеки туристських подорожей.

вміти:

формувати пакетні та індивідуальні програми туристського обслуговування з використанням ресурсного потенціалу дестинації, (регіону, району, країни);

організовувати взаємодії між всіма учасниками туристського ринку, формувати нормативно-правове забезпечення співпраці;

моделювати програми туристського обслуговування за різною метою подорожей, типом клієнтури, наявних туристських атракцій;

-         застосовувати графоаналітичні моделі програм туристського обслуговування;

-         визначати мотивації подорожей;

-         оформлювати туристську документацію;

-         організовувати облік і контроль надання послуг;

-         організовувати формування звітності туристських підприємств;

удосконалювати процеси надання туристських послуг в пакетних турах;

застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі;

обґрунтовувати та розробляти основні напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи суб'єктів туристської індустрії, організовувати забезпечення їх нормативно-правовою базою.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність - Здатнасть комплексного розв’язувати професйні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреаци як процес навчання, так і в процесі роботи, шо передбачае застосування теорий і методів системи наук, які формують туризмознавство,і характеризуються комплексністю та невизначенстю умов.

 

Загальні компетентності:

1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

4. Здатність до критичного мислення, аналізу і сінтезу.

5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

7. Здатність працювати в міжнародному контексті.

8. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

9. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.

10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

12. Навички міжособистісної взаємодії.

13. Здатність планування та управління часом.

14. Здатність працювати в команді та автономно.

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

 

Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності;

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність аналізувати рекреашино-туристичний потенціал територій.

Здатність аналізувати діяльність суб’екив індустрії туризму на всіх рівнях управління.

Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технологи обслуговування туристів та вести претензійну роботу;

Здатність до співпраці з діловими партнерами і кліентами, уміння забезпечувати з ними ефективні комункаци.