Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни – надання знань і навичок щодо закономірностей культивування рослин та формування їхніх органів залежно від біологічних особливостей, умов зовнішнього середовища та особливостей застосування у садово-парковому господарстві.

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми професійної діяльності в садово-парковому господарстві в сучасних економічних умовах та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій в умовах невизначеного зовнішнього середовища з урахуванням зональних умов.

Загальні компетентності

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення.

3. Здатність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу.

4. Здатність до комунікації в усній і письмовій формах на державній та іноземних мовах для вирішення завдань професійної діяльності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1. Здатність розробляти технології вирощування декоративних рослин і проводити оцінку економічної ефективності та інноваційно-технологічних ризиків при впровадженні нових технологій.

6. Готовність до отримання нових знань і проведення прикладних досліджень в галузі садово-паркового господарства.

7. Здатність розробки робочих планів і програм наукових досліджень в галузі садово-паркового господарства, організувати збір, обробку, аналіз і систематизація науково-технічної інформації з теми дослідження, вибір методики і засобів рішення завдань.

Програмні результати навчання

Виробничо-технологічна діяльність

6. Розробка і реалізація еколого-біологічних та технологічних заходів створення та утримання об'єктів садово-паркового господарства.

Організаційно-управлінська діяльність

11. Організація роботи колективу виконавців, ухвалення управлінських рішень в умовах різних думок, визначення порядку виконання робіт.

Науково-дослідна діяльність

13. Отримання нових знань і розробка робочих планів і програм проведення наукових досліджень в галузі садово-паркового господарства.

14. Участь в науково-дослідній діяльності з аналізу стану і динаміки показників якості об'єктів садово-паркового господарства, природних і культурних ландшафтів.

15. Збір, обробка, аналіз і систематизація науково-технічної інформації з темі дослідження, вибір методики і засобів рішення завдань.

16. Підготовка науково-технічних звітів, оглядів, публікацій за результатами виконаних досліджень в галузі садово-паркового господарства.

Проектно-конструкторська діяльність

18. Розробка концептуальних і інноваційних проектних рішень планувальної організації відкритих просторів, дизайну зовнішнього середовища, об'єктів садово-паркового господарства.

21. Розробка проектів озеленення і експлуатації покрівель, зимових садів в інтер'єрах офісних і житлових будівель.

 

 


 «Основи фахової підготовки»

Мета навчальної дисципліни.

Метою вивчення дисципліни є початок професійної підготовки майбутніх фахівців садово-паркового господарства, формування загального уявлення про галузь, основні напрямки і види робіт, які виконує спеціаліст садово-паркового господарства, формування системи знань, умінь і навичок щодо суті садово-паркового господарства, галузевих спеціалізацій, видів підприємств садово-паркового господарства, загальних підходів щодо створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства.

Компетентності

Інтегральна компетентність.

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі вирощування декоративних рослин, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів рослинництва, ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва та екології і характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності.

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

3. Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність.

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Навички здійснення безпечної діяльності.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Програмні результати навчання.

Когнітивна сфера

1. Аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку для формування громадянської позиції, національної гідності та патріотизму

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовами і аналізувати отриману інформацію.

4. Володіти базовими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення садово-паркового господарства.

5. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, культивування декоративних рослин та рослинних садово-паркових угруповань, підтримання їх декоративності, стійкості і стабільності в умовах комплексної зеленої зони міста.

6. Розуміти та застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення садово-паркового господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

7. Володіти навичками працювати самостійно та як лідер, отримувати результат за обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність під час вирощування декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства.

8. Уміти кваліфіковано застосовувати технології вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті.

9. Проектувати та організовувати заходи із вирощування садивного матеріалу декоративних деревних рослин відкритого і закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового господарства відповідно до сучасних наукових методик і вимог замовника.

10. Проектувати та організовувати заходи з вирощування садивного матеріалу декоративних трав’яних та квіткових рослин відкритого і закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового господарства відповідно до сучасних наукових методик і вимог замовника.

Емоційна сфера

11. Координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих процесів у садово-парковому господарстві.

12. Планувати ефективно час для отримання необхідних результатів у виробництві.

Психомоторна сфера

15. Організувати результативні та безпечні умови праці.

 

 


Мета навчальної дисципліни – надання знань в галузі декоративного рослинництва, визначення шляхів сучасного застосування деревних рослин для створення зеленої інфраструктури міст та селищ України; уміння відібрати з величезної кількості пропозицій асортименту інтродукованих видів, виведених декоративних форм, сортів найбільш придатні для впровадження в урбанізоване середовище з його екологічними особливостями; вивчення прийомів використання декоративних деревних рослин для збільшення економічної ефективності озеленення.

Компетентності:

            Інтегральна компетентність. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі вирощування декоративних рослин, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів рослинництва, ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва та екології і характеризується комплексністю і невизначеністю умов

 Загальнікомпетентності.

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1. Здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів науки (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, формування та експлуатації компонентів садово- паркових об’єктів, захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб, механізації садово-паркових робіт тощо).

6. Здатність оцінювати, інтерпретувати та синтезувати теоретичну інформацію і практичні, виробничі й дослідні дані у галузі садово- паркового господарства.

7. Здатність проектувати, створювати та експлуатувати компоненти рослинних угруповань на об’єктах садово-паркового господарства.

9. Здатність формувати композиційні ансамблі об’єктів садово- паркового господарства.

10. Здатність проводити інвентаризацію зелених насаджень.

Програмні результати навчання:

Когнітивна сфера:

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовами і аналізувати отриману інформацію.

4. Володіти базовими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення садово-паркового господарства.

Емоційна сфера:

12. Планувати ефективно час для отримання необхідних результатів у виробництві.

Психомоторна сфера:

13. Результативно працювати у колективі.

14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.