Програма вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» спеціальності 071  «Облік і оподаткування».

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання дисципліни «Маркетинг» є формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах світового ринку, розгляд форм і методів вітчизняного, європейського та світового досвіду маркетингової діяльності у виробничій  та невиробничій сферах.

1.2. Завдання курсу полягає у вивчення таких питань, як: теоретичні та методологічні основи маркетингу, системний підхід до маркетингу підприємства, вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу, організація та здійснення маркетингових досліджень, сегментування ринку та вибір цільових сегментів, розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політики, стратегічне планування, впровадження та контроль програм маркетингу.

Змістом компетенцій, набутих в результаті вивчення дисципліни «Маркетинг», є теоретичні знання і практичні навички організації успішної підприємницької діяльності в сфері товарного обігу, що мають розвивати здатність реалізації професійних повноважень в практичній діяльності.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

·          вивчення основних понять, категорій, систем, інструментарію та алгоритмів сучасного маркетингу;

·          набуття практичних навичок розв’язання конкретних ринкових ситуацій (кейсів), маркетингових завдань та проблем;

·          формування вмінь творчого пошуку шляхів підвищення ефективності виробництва за рахунок використання концепції соціально-етичного маркетингу.

 

 

1.3. Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

Інтегральна: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області обліку і оподаткування та в процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів із використанням комплексу міждисциплінарних даних та за невизначеністю умов.

Загальні компетенції:

-        Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

-        Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Спеціальна компетенція:

-        Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити ECTS.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ПРИНЦИПИ ТА ЗМІСТ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Розвиток маркетингу – одна  з головних умов виходу підприємства на світовий ринок. Методологічні підходи до характеристики маркетингу: концептуальний, функціональний, товарний, системно-поведінковий, інституційний, національний та управлінський.

Походження та еволюція концепції маркетингу. Виробничий, товарний, збутовий та соціально-етнічний маркетинг. Основні поняття маркетингу: потреби, цінності, побажання, попит, товар, вартість, задоволення, обмін та ринок. Досвід впровадження соціально-етичного маркетингу в країнах ЄС.

 

Тема 2. Система та характеристики сучасного маркетингу

Принципи маркетингу: свобода вибору мети, завдань, стратегії і тактики; спрямованість на споживачів; спрямованість на кінцевий результат діяльності; активна ринкова політика; науковий підхід до розв’язання маркетингових проблем; комплексність дій оптимальне поєднання централізації та децентралізації управління маркетинговою діяльністю; наявність відповідної інфраструктури та фахівців.

Найважливіші стратегічні завдання маркетингу: генеральна програма дій підприємства, визначення і освоєння цільових ринків, орієнтація виробництва на задоволення потреб споживачів. Досвід Японії та США.

Система засобів маркетингу. Маркетингова суміш та її елементи. Види сучасного маркетингу. Взаємозв’язок попиту та видів маркетингу.

 

Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація

Роль, мета і предмет маркетингових досліджень, їх основні принципи та завдання. Види маркетингових досліджень та їх характеристика: кабінетні, польові, пробного продажу, панельні, фокус-груп, ділових контактів. Алгоритм процесу маркетингового дослідження.

Маркетингова інформація та її класифікація. Методи збирання первинної та вторинної маркетингової інформації. Джерела маркетингової інформації. Алгоритм процесу збирання та інтерпретації маркетингової інформації. Дослідження ринку, споживачів та конкуренції. Маркетингові дослідження підприємства. Світовий досвід дослідження ринків.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ЕЛЕМЕНТИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ

Тема 4. Маркетингова товарна політика

Маркетингова товарна політика підприємства та її структура. Концепція та життєвий цикл товару (ЖЦТ). Особливості маркетингу на різних етапах ЖЦТ. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства. Аналіз беззбитковості та збільшення випуску товарів. Горизонтальна, вертикальна та латеральна диверсифікація виробничої програми. Проблеми управління продукцією підприємства. Європейська практика та досвід.

 

Тема 5. Планування нових товарів

Сутність поняття „новий товар”. Класифікація нових товарів Буза, Аллена та Гамільтона. Продукція першого, другого та третього рівнів. Алгоритм планування нових товарів. Рейтингова оцінка нових товарів. Позиціонування продукції. Торгова марка, знак та назва. Упаковка товару. Пробний маркетинг. Причини невдач нових товарів. Досвід країн ЄС.

 

Тема 6. Маркетингова цінова політика

Маркетингова цінова політика підприємства та її види. Алгоритм маркетингового розрахунку ціни. Система чинників ціноутворення. Попит та його еластичність. Управління цінами підприємства. Ринкові стратегії (політики) ціноутворення. Ціноутворення на підприємствах країн ЄС.

Методи маркетингового ціноутворення.Методи прямого ціноутворення, їх різновиди та характеристика. Метод простих формул. Метод „середні витрати + прибуток”. Розрахунок цін на підставі маржинальних витрат. Методика встановлення цін на підставі попиту та з урахуванням умов конкуренції. Методика розрахунку цін за географічною ознакою.

 

Тема 7. Маркетингова політика комунікацій

Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи цього процесу. Алгоритм формування комплексу. Визначення завдань маркетингової комунікації. Засоби комунікацій: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг, товар, система розподілу. Вибір засобів впливу. Бюджет маркетингових комунікацій. Європейський досвід.

Комплекс маркетингових комунікацій. Реклама та її завдання. Класифікація. Алгоритм процесу прийняття рішення з рекламування. Бюджет реклами. Рекламне звертання. Носії реклами. Тестування реклами. Європейський досвід рекламування.

Пропаганда, її цілі та форми. Стимулювання збуту та його основні засоби, переваги та недоліки. Персональний продаж та його типи. Процес персонального продажу та підбір продавців. Мотивування покупця. Прямий маркетинг та засоби інформаційного спілкування. Досвід США та Японії.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ ТА КОНТРОЛЬ

Тема 8. Маркетингова політика розподілу

Сутність маркетингової політики розподілу. Канали розподілу та їх функції. Типи каналів та їх характеристика. Формування каналів розподілу. Три типи щільності  розподілу товарів. Процес формування каналу. Рівні каналів розподілу: європейський та світовий досвід. Структура каналу та методи його формування. Особливості методів Аспінвола та Ламберта. Економічні чинники вибору структури каналу  розподілу. Комбіновані та множинні канали розподілу.

 

Тема 9. Управління каналами розподілу

 Процес управління каналами розподілу та його особливість. Оцінка збутової діяльності та її критерії. Ліквідація конфліктів у каналах розподілу.  Типи вертикальних маркетингових систем та їх характеристика. Посередницька діяльність у каналах розподілу. Посередницькі підприємства. Типи  торговельних посередників: агенти, брокери, повірені, комісіонери, оптовики, відділи продажу, сервісні фірми, асемблери, торгові доми. Маркетингові функції посередника. Логістичні системи розподілу. Досвід країн ЄС та Японії в управлінні каналами розподілу.

 

Тема 10. Організація та контроль маркетингової діяльності

на підприємстві

Принципи формування служби маркетингу підприємства. Алгоритм формування маркетингової організаційної структури підприємства. Функціональна, товарна та матрична модель побудови відділу маркетингу. Модель, орієнтована на ринки. Практика організації маркетингу в країнах ЄС.

Контроль маркетингової діяльності підприємства та його поширення. Контроль річних планів збуту, ефективності маркетингових заходів, прибутковості. Системи контролю маркетингової діяльності підприємств у Німеччині та Франції. Досвід США та Японії.


 

3. Рекомендована література

Базова:

1.    Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. - 2-ге вид., перероб. і допов. -К. : Знання-Прес, 2004. - 645 с.

2.    Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко. - 5-те вид., донов. - К. : Лібра. 2007. - 720 с.

3.    Зозулев A.B. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия : учеб. пособие / A.B. Зозу-лев. - К. : Центр навч. л-ри, 2010. - 576 с.

4.    Корольчук О.П. Маркетинг. Ситуативні, творчі та контрольні завдання : практикум O.I I. Корольчук, Л.М. Шульгіна. - К. : КНТЕУ, 2003. - 259 с.

5.    Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : 11-е изд. / Ф. Котлер. - СПб. : Питер, 2004. - 800 с. : ил. - (Сер. «Теория и практика менеджмента»).

6.    Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л.В. Балабанової. - З-тт вид., допов. і переробл. - К. : Знання, 2004. - 354 с.

7.    Маркетинг: Ситуаційні вправи : навч. посіб. [для студ. ВИЗ] / O.A. Виноградов, О.П. Ви-хопень, Л.М. Шульгіна та ін. - К. : Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні ; Центр інновацій та розв., 2004. - 504 с.

8.    Маркетинг: Методичні вказівки до ситуаційних вправ : навч. посіб. [для студ. ВИЗ] / O.A. Виноградов, ОТІ. Вихопень, Л.М. Шульгіна та ін. - К. : Консорціум із удосконален­ня менеджмент освіти в Україні ; Центр інновацій та розв., 2004. - 205 с.

9.    Маркетинг : підруч. [для студ. ВИЗ] / В. Руделіус та ін. ; ред.-упоряд. ОТ. Сидоренко, Л.С. Макарова. - 3-тє вид. - К. : Навч.-метод, центр «Консорціум із удосконалення ме-неджмент-освіти в Україні», 2009. - 648 с.

10. Павленко О.Ф. Маркетинг : підручник / О.Ф.Павленко, A.B. Войчак. - К. : КНКУ, 2003. -246 с.

11. Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика / за ред. А.О. Старостиної. - К. : Знання. 2005. - 764 с.

Допоміжна:

1.     Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 1991.

2.     Амблер Т. Практический маркетинг / Пер. с англ; Под общ. ред. Ю.Н. Капту-ревского. – СПб, 1999. – С. 47–59.

3.     Андрусенко Г.А. Основы маркетинга: Навч.пособие. – К.: НМК ВО, 1992. – 176 с. – Рос.мовою.

4.     Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: Загальний курс. – М., К.: Видав. дім „Вільямс”, 2001. – 608с.

5.     Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегии. – М., 1999. – С. 4-523.

6.     Баcовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. – М., 1999. – С. 66–77.

7.     Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник. – М.: Экономика, 1999. – С. 7–415.

8.     Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. – М., 1999. – С. 21–153.

9.     Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1998. – 384с.

10.  Герасименко В. Ценовая политика фирмы // Маркетинг. – 1999.– № 1.– С. 48–63.

11.  Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. – М., 1999. – С. 293–308.

12.  Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.; СПб; К., 2000. – С. 346–411.

13.  Промисловий маркетинг: Навч. посібник / За ред. О.О. Шубіна. – К.: НМЦВО МОіН України, Студцентр, 2002. – 432 с.

14.  Скібінський С.В. Маркетинг. Ч.І. – Львів: „Місіонер”, 2000. – 640 с.

15.  Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. – М., 2000. – С. 412–432.

16.  Черчилль Г. Маркетинговые исследования. – С.Пб.: Питер, 2002. – 752 с.

 

 

Інформаційні ресурси

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського     http://www.nbuv.gov.ua/

2. Україна: аналітика та статистика http://zet.in.ua/

3. АПК- Інформ http://www.apk-inform.com/ru

4. Пропозиція – Український журнал з питань агробізнесу  http://www.propozitsiya.com

5. Маркетинг в Україні. http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php

6. Маркетинг і реклама. http://reklamspilka.in.ua/ukr/244/

 

 

4.    Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

 

5. Засоби діагностики успішності навчання. Система оцінювання результатів успішності засвоєння знань, вмінь, комунікацій, автономності та відповідальності здобувачів включає поточний та модульний й контроль результатів навчання.

Поточний контроль здійснюється у формі: усне опитування; фронтальне опитування; індивідуальне опитування; письмові контрольні роботи; тестування.

Екзамен – форма оцінки підсумкового засвоєння здобувачами теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід. Завданням екзамену є перевірка розуміння здобувачем програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими темами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. При складанні екзамену, оцінюється рівень засвоєння здобувачем компетентностей, що передбачені кваліфікаційними вимогами.

 

 

 


Метою  виробничої  практики  є  оволодіння  студентами сучасними методами, формами організації та управління підприємствами торгівлі, біржами, брокерськими конторами та іншими підприємницькими структурами. При цьому вони повинні закріпити теоретичні знання з основ підприємництва, методологічних аспектів організації торгівельної діяльності, прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення проблем підприємства в галузі підприємництва,  торгівлі та біржової діяльності, здобуття навичок та вмінь застосовувати їх у практичній діяльності для підвищення конкурентоспроможності фахівця у торговельній сфері.  Важливим аспектом є освоєння та вивчення основних засад проектів, враховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-технологічні вимоги та можливості, ознайомлення з вимогами та умовами вибору виконавців проектів на конкурсних засадах і з особливостями підготовки і укладання угод на матеріально-технічне забезпечення проектів;  формування  на  базі  одержаних  теоретичних  знань, професійних умінь  і  навичок  для  прийняття  самостійних   рішень під час конкретної роботи в реальних  ринкових  і  виробничих умовах; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Виробнича практика з «Організації торговельного підприємництва», «Управління продажами» і «Управління проектами»  у підприємствах та організаціях є обов’язковою частиною навчального процесу для здобувачів другого (магістерського) рівня факультету менеджменту і економіки денної форми навчання спеціальності 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вона проводиться в підприємствах різних організаційно-правових форм та видів діяльності (сільськогосподарських, торгівельних, біржах та ін.) протягом шести тижнів після закінчення теоретичного курсу навчання. За змістом виробнича практика відповідає основним розділам теоретичних курсів «Організації торговельного підприємництва», «Управління продажами» і «Управління проектами» та плану практичних занять.

Зміст і послідовність виробничої практики з організації торговельного підприємництва, управління продажами та управління проектами визначається  програмою практики.

Під час цієї практики студент зобов’язаний погодити з керівником і голов­ними спеціалістами свої пропозиції стосовно удосконалення господарської діяльності, обґрунтувавши їх необхідними розрахунками, які будуть викладені у звіті у вигляді висновків і пропозицій.


Предметом дисципліни є загальні закономірності управління продажами, побудова системи продаж, методи продаж, функціонування підрозділу з продаж та управління ним.

Мета – формування в студентів знань, навичок і компетенций, необхідних для організації ефективної збутової діяльності в організаціях, а також у сфері роздрібної торгівлі.

 Основним завданням вивчення курсу є теоретична підготовка здобувачів з питань:

- планування, організації, мотивації, контролю продаж;

- сучасних технологій продаж;

- визначення цільового клієнтського сегмента й формулювання збутової стратегії при сприянні маркетингової служби організації; 

- управління персоналом відділку продаж та відбору співробітників;

- методів особистих продажів; 

- побудови організаційної структури відділу продажів; 

- формування ефективних схем оплати праці торговельного персоналу;

- стимулювання роздрібних продаж;

- законів мерчандайзингу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати:

Ø сутність основних понять і категорій управління продажами;

Ø сутність кардинальних змін в управлінні продажами;

Ø принципи й закони мерчандайзинга; характеристику складників трьохрівневої концепції мерчандайзинга;

Ø відмінні особливості управління асортиментом;

Ø призначення і використання POS-матеріалів в торгівельному залі;

Ø методи оцінки ефективності інструментів мерчандайзингу.

вміти:

Ø самостійно придбавати й використовувати знання в галузі сучасних технологій продаж і розуміти їх вплив на кінцеві результати торгівельної діяльності;

Ø розробляти та приймати обґрунтовані рішення в галузі застосування інструментів мерчандайзингу;

Ø здійснювати управління асортиментом на основі категорійного менеджменту;

Ø практично застосовувати методи стимулювання роздрібних продаж,  інструменти мерчандайзингу в роботі роздрібних торгівельних об’єктів;

Ø давати оцінку оптимальності асортименту на основі застосування ABC- та  XYZ-аналізу, крос-категоріального аналізу;

Ø оцінювати ефективність використання торгівельних площ;

Ø розробляти й обґрунтовувати заходи зі стимулювання роздрібних продаж. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити ECТS.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ

 Тема 1. Теорія управління продажами. 

 Продажі як елемент комерційної діяльності: сутність, зміст, значення і класифікація. Управління продажами: сутність і організація, суб’єкти і об’єкти продаж. 

 

Тема 2. Міжнародні продажі.

 Цілі та економічні аспекти міжнародних продажів. Організація міжнародних продажів. Процедури експорту. Логістика в міжнародній торгівлі. 

 

 Тема 3. Управління персоналом відділку продаж.

Роль менеджера в процесі продажів. Професійні компетентності. Планування і підготовка співбесіди. Мотивація й підготовка торговельних представників. Коучинг у роботі керівника відділу продажів. Кодекс корпоративної етики й принципів роботи компанії.

 

Тема 4. Мерчандайзинг в роздрібній торгівлі. 

Сутність і значення мерчандайзингу, його цілі й задачі. Принципи, закони, концепція мерчандайзингу. Портрет типового покупця. Психологічні аспекти поведінки окремих груп покупців в торгівельному залі магазина. Вибір місце розташування магазина. Складові мікросередовища магазина. Перший рівень концепції мерчандайзингу -  зовнішній вигляд магазину і прилегла територія. Другий рівень концепції мерчандайзингу – планування магазину. Загальні вимоги до планування магазина. Сегментування площі торгівельного зала. Третій рівень концепції мерчандайзингу – викладка товарів. Поняття викладки товарів і точки продаж.  Основні концепції пропонування товару. Рекомендації по викладці окремих видів товарів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ

 

Тема 5. Управління розвитком асортименту. 

Категорійний менеджмент – управління бізнес-одиницями: поняття, задачі, аспекти. Товарна категорія: поняття, порядок формування. Товарний класифікатор і асортиментна матриця в управлінні асортиментом. Управління сезонними продажами (сезонний мерчандайзинг). 

 

Тема 6. Стимулювання роздрібних продаж: поняття, напрямки, засоби.

Стимулювання кінцевих споживачів: сутність, напрямки, оцінка ефективності. Цінові методи стимулювання. Характеристика і умови застосування POS-матеріалів. 

 

Тема 7. Організація процесу продажу. 

Етапи активного продажу. Стилі покупок і продаж. Стратегії управління клієнтами. 

 

Тема 8. Стандарти бізнес-процесів.

  Поняття стандарту роботи магазина, його зміст, правила розробки і оформлення. Стандарти мерчандайзингу. Організація контролю продаж. Ефективність продаж. 

АНОТАЦІЯ

Невід’ємною частиною реформування національної економіки є розвиток підприємництва - провідного суб’єкта ринкової економіки. Серед причин, що гальмують поступальний його розвиток, виділяють: складну фінансову, економічну, політичну обстановку, що панує в Україні, наслідком чого є стрімке зростання рівня інфляції, спад виробництва, розрив господарських зв’язків, погіршення платіжної дисципліни, високий рівень процентних ставок, слабка правова захищеність підприємців. Також, на невдачах бізнесу, зокрема аграрного, позначається невисока кваліфікація підприємців, низький рівень їх знань організаційно-еконо­міч­них і правових аспектів підприємницької діяльності, відсутність належної ділової етики та господарської культури.

Тому дедалі більшої значущості набуває вивчення майбутніми спеціалістами теоретичних основ, методологічних аспектів з організації підприємницької діяльності, а також набуття практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення проблем у підприємництві.

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних і прикладних знань та вмінь щодо здійснення підприємницької діяльності взагалі та успішного ведення агробізнесу в сільському господарстві України зокрема. Надання знань про методи прогнозування ринкового середовища, бізнес-планування, обґрунтування найбільш раціональних форм організації бізнесу.

Головним завданням дисципліни є опанування студентами знань з питань економіко-правового механізму створення, держав­ної реєстрації та ефективної діяльності підприємств різних орга­ні­за­ційно-правових форм та видів власності та набуття практичних навичок вирішення конкретних підприємницьких  завдань, а також форму­ван­ня вмінь творчого пошуку резервів удосконалення організації підприємницької діяльності та аграрного бізнесу.

Засвоєння матеріалу даного курсу ґрунтується на знаннях здобувачами сутності підприємництва, його основних організаційно-правових форм в Україні і проходженні практикуму по ство­рю­ван­ню і реєстрації “власних” підприємств всіх видів, визначених зако­но­­давством України і взаємопов’язане з такими дисциплінами: “Еко­номіка підприємства”, “Менеджмент”, “Маркетинг” “Комерційна діяльність”, “Бізнес-планування підприємницької діяльності”, “Біржовий ринок”, “Організація торгівлі” та іншими фахово-спрямованими курсами.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

-     основні засади організації підприємницької діяльності, враховуючи юридичні, фінансові, економічні аспекти;

-     сутність бізнес-планування у підприємництві;

-     методи оцінки ефективності бізнесу і обґрунтування найбільш раціональної форми його організації.

вміти: 

-     організовувати та реєструвати нове підприємство;

-     розробляти засновницькі документи, бізнес-плани, договори;

-     здійснювати аналітичну оцінку ефективності підприєм­ниць­кої діяльності.

Теоретична частина курсу “Організація підприємницької діяльності” складається з 10 тем, об’єднаних в три модулі. Обсяг лекційних занять становить 18 годин. Зміст дисципліни розкривається в таких темах:

1.    Формування структур підприємництва та бізнесу

2.    Види підприємницької діяльності
та її державне регулювання

3.    Створення та функціону­ван­­­­ня структур малого і середнього бізнесу

4.    Механізм створення власної справи

5.    Дозволи та погодження у підприємництві та бізнесі

6.    Орендні відносини в розвитку підприємницької діяльності

7.    Організація матеріально-технічного забезпечення підприємницьких структур

8.    Планування підприємницької діяльності. Бізнес-плануван­ня

9.    Роль фінансів у підприємництві та бізнесі

10.  Економічна ефективність діяльності підприєм­ницьких структур

Практична підготовка передбачає проведення семінарських та практичних занять (18 год.), а також самостійну роботу студентів з інформаційними джерелами, зокрема під час підготовки індивідуальних завдань.

Самостійна аналітична робота із законодавчими і нормативними актами, підручниками, навчальними посібниками, монографіями, спеціальною літературою, практичними матеріалами органів державного управління та суб’єктів первинної ланки підприємницької діяльності, а також відповідними методичними розробками в підготовці майбутніх фахівців набуває зростаючої ролі.