Предметом навчальної дисципліни є система загальних принципів і підходів наукового пізнання, що пов’язані з ефективним управлінням процесом розроблення, упровадження та комерціалізації проектів з узгодженням відповідних управлінських рішень із системою операційного, маркетингового, фінансового і кадрового менеджменту.

Метою навчальної дисципліни «Проектний менеджмент» є формування у майбутніх науковців належних теоретичних знань та практичних умінь і навичок застосування інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів для досягнення ефективного функціонування й розвитку галузей національного господарства.

Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична підготовка здобувачів з питань:

-  освоєння теоретичних основ формування і реалізації проектів, вивчення особливостей забезпечення життєздатності циклу проектів в умовах внутрішньої і зовнішньої конкуренції;

- розробка і послідовна реалізація проектів;

- уміння визначати критичні точки проекту, визначати ризик на кожній стадії проекту з метою ефективного виконання проекту.

-  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: знати:

- понятійно-категоріальний апарат дисципліни;

- основні засади проектного менеджменту, беручи до уваги юридичні, фінансові, економічні і техніко-технологічні вимоги та можливості;

- основи управління ресурсами проекту, принцип їх планування, управління закупками та запасами;

- методику впровадження наукових досліджень у виробництво, розробки кошторису та бюджету проекту;

- порядок організації інформаційного забезпечення контролю над процесами розбудови проекту та його завершення;

- ретроспективи розвитку автоматизованих систем проектного менеджменту, структурні елементи і можливості цих систем;

уміти:

- користуватися сучасним програмним забезпечення з метою вирішення поставлених завдань;

- визначати мету та значимість дослідження операцій, проблеми дослідження, розбудовувати математичні моделі, розробляти технічні завдання;

- реалізовувати на практиці імітаційне моделювання, складати блок-схеми імітаційних моделей;

- оцінювати об’єкти при проведенні експертиз, аналізувати узгодженості експертних оцінок.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі набувають такі компетентності:

загальні:

- здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності та ролі проектів, теорію та методологію проектного менеджменту, етапів проектного менеджменту;

- здатність до організації і планування аналітичної діяльності у частині планування проектів та їх реалізації;

- здатність до організації і планування діяльності відносно етапів життєвого циклу проекту;

- усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії;

- елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією);

- навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку  проекту;

- навички прийняття обґрунтованих управлінських рішень з питань оцінювання ефективності діяльності команди проекту.

спеціальні:

- здатність орієнтуватися в проектній документації, видах проектів (внутрішніх та зовнішніх);

- здатність організовувати бізнес процеси роботи на проекті;

- здатність розробляти план реалізації проекту.

 

Міждисциплінарні зв’язки – вивчення дисципліни базується на знаннях мікроекономіки, економіки підприємства, маркетингу, менеджменту та інших професійно-орієнтованих дисциплін.

Дисципліна та її розділи, що передують вивченню дисципліни:

1. Філософія. 2. Інформаційні технології у наукових дослідженнях.

Дисципліна та її розділи, у яких використовують матеріали дисципліни:

Захист дисертаційної роботи.

 


Предметом є процеси управління проектами, які здійснюються з використанням специфічних методів і інструментів, що забезпечують розв’язання задач управління проектами, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, фінансового менеджменту, організаційної поведінки, системного аналізу тощо, він передбачає ґрунтовне багатовекторне вивчення майбутніми фахівцями теоретичної та методологічної бази даного напрямку діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: управління конкурентоспроможністю підприємства маркетингові дослідження, управління якістю.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Управління проектами» є формування у майбутніх фахівців професійної компетентності (знань, умінь і навичок) щодо застосування універсального інструментарію розробки та реалізації проектів для досягнення ефективного функціонування й розвитку підприємств.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління проектами» є  теоретична підготовка студентів з питань:

-    основи управління проектами;

-    сутність проектів, ураховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-технологічні вимоги та можливості;

-    умови вибору виконавців проектів на конкурсних засадах;

-    організації інформаційного забезпечення контролю над процесами розбудови проекту і його втілення;

-    особливості підготовки й укладання угод на матеріально-технічне забезпечення проектів;

-    фінансово-технічне обґрунтування проектів;

-    управління проектними ризиками;

-    ефективність проекту, ураховуючи чинники ризику та невизначеності майбутнього;

-    кошторис і бюджет проектів з урахуванням джерел фінансування;

-    пошук оптимальних проектів за різними критеріями умов варіантного проектування;

-    контроль втілення проектів та управляти можливими змінами процесу.

1.3. Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

-      професійно володіти сучасними спеціалізованими програмними продуктами з управління проектами;

-      володіти дослідницьким інструментарієм, який необхідний для проектного менеджменту;

-      здійснювати планування, організовувати виконання проектних робіт та прийняття проектних рішень на основі стандартів, нормативно-методичних положень і норм певної прикладної галузі;

-      засвоювати та критично оцінювати нові методології управлінні проектами, ґрунтуючись на фахових у цих областях наукових літературних джерелах;

-       використовувати навички роботи з комп'ютером та знання основних сучасних програмних продуктів для рішення практичних завдань в галузі управління проектами;

-      - спілкуватися з фахівцями з даної області щодо проблемних питань та наукових досягнень, як на загальному, так і на професійному рівнях, вміння готувати усні та письмові звіти;

- обговорювати проблемні та наукові теми, а також готувати письмові звіти українською мовою.