Метою курсу є  формування у майбутніх менеджерів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок при просуванні товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпеченні ефективної діяльності підприємства.

Завдання - вивчення таких питань, як: теоретичні та методологічні основи маркетингу, системний підхід до маркетингу підприємства, вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу, організація та здійснення маркетингових досліджень, сегментування ринку та вибір цільових сегментів, розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політики, стратегічне планування, впровадження та контроль програм маркетингу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-       основні поняття маркетингу, функції, суть та завдання маркетингу, види маркетингу та їх характеристики;

-       класифікації товарів за специфікою ознак, стадії життєвого циклу товару та їх стислі характеристики, товарну атрибутику та матрицю товарного асортименту, склад;

-        суть та значення товарної політики підприємств;

-       етапи процесу сприйняття нового продукту та основні параметри, що характеризують конкурентоспроможність товарів;

-       суть і значення ціни товару, основні етапи ціноутворення, цінову еластичність товару та головні чинники, що впливають на формування ціни;

-       поняття ринку, типи та види ринків, сегментування ринку, ємність та доля ринку, ринкова ніша;

-       суть і завдання системи просування товару, основні риси каналів розповсюдження товарів;

-        суть, завдання, принципи, види та стадії маркетингового дослідження; методи збору маркетингової інформації;

-       основні функції управління маркетингом, форми маркетингових організаційних структур.

 

вміти:

-       збирати та обробляти маркетингову інформацію;

-       проводити сегментування ринку та позиціонування товару;

-       розраховувати і аналізувати економічні показники конкурентоспроможності товарів;

-       оцінювати споживчі переваги товарів;

-       розраховувати та аналізувати коефіцієнти еластичності попиту;

-       розрізняти та класифікувати основні моделі встановлення цін;

-       оформляти звіт за результатами маркетингового дослідження;

-       розробляти рекламні звернення до споживачів;

-       розробляти комплекс стимулювання збуту;

-       аналізувати та розраховувати основні фінансові показники маркетингового плану;

-       мати уявлення у галузі прийняття рішень щодо: маркетингової діяльності на підприємстві: товарній, ціновій політиці, політиці комунікацій та просування, теоретико-методичних засад маркетингових досліджень ринку.

 

    Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності:

1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

8. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

2. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

3. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

4. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

5. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

6. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

7. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.

8. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

9. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи маркетингу;

Змістовий модуль 2. Методологічні та інформаційні основи маркетингу;

Змістовий модуль 3. Комплекс маркетингу: сутність та зміст.