Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація виробництва» є об­ґ­рунтування шляхів організаційно-гос­по­дарсь­ко­го зміцнення підприємств, узагальнення нових явищ у плануванні та організації виробництва, пошук шляхів найбільш ефективного використання землі, трудових і матеріально-тех­ніч­них ресурсів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація виробництва» є:

-     аналіз та оцінка тенденцій розвитку та обґрунтування прогресивних форм організації виробництва у підприємствах;

-     удосконалення форм і методів планування;

-     розробка науково-обґрунтованих систем ведення господарства у різних природно-економічних умовах;

-     обґрунтування раціональних форм організації трудових процесів у галузях;

-     обґрунтування форм спеціалізації і поєднання галузей, кооперування та інтеграції виробництва, раціональних розмірів підприємств та їх первинних виробничих підрозділів;

-     обґрунтування шляхів удосконалення організаційно-економічних взаємовідносин у межах підприємств, а також з іншими підприємствами та організаціями;

-     обґрунтування напрямів ефективного використання основних факторів виробництва – землі, робочої сили і матеріально-технічних засобів;

-     розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення організаційної побудови виробництва, розвитку галузей рослинництва і тва­­ринництва, допоміжних, обслуговуючих і підсобних промислових виробництв;

-     удосконалення форм і методів внутрішньогосподарського розрахунку.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати:

·     теоретичні основи планування та організації виробництва;

·     види планів, їх переваги, недоліки, сфери застосування;

·     організацію комплексної підготовки виробництва та процес організаційного проектування та раціоналізації виробничих систем;

·     систему планових норм і нормативів;

·     організацію трудових процесів та нормування праці;

·     методи планування виробничої програми підприємства та засоби її оптимізації;

·     методику розрахунку вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції;

·     організацію діяльності первинних виробничих підрозділів в основних, допоміжних і підсобних галузях господарства;

·     методику розрахунку витрат праці і чисельності основних і допоміжних працівників;

·     систему показників оцінювання рівня ефективності використання матеріально-технічних та енергетичних ресурсів;

·     систему планування та організацію роботи персоналу та оплати його праці.

вміти:

-     розробляти системи планування на підприємстві з урахуванням конкретної виробничої ситуації;

-     визначати потребу та витрати на кожний вид матеріально-технічних та енергетичних ресурсів;

-     впроваджувати заходи, спрямовані на гармонійне поєднання типів і методів планування та організації виробництва з метою забезпечення оптимізації виробничих процесів, ефективного використання їх основних елементів та досягнення високих виробничих та економічних показників у діяльності підприємства;

обґрунтовувати організаційні заходи із забезпечення зростання продуктивності праці шляхом дотримання рекомендацій з її планування, організації, високої якості виробленої продукції та її конкурентоспроможності.

Мета навчальної дисципліни – надання теоретичних знань та формування професійних навичок щодо визначення необхідної кількості ресурсів, впровадження нововведень для адекватного реагування на зміни зовнішнього середовища діяльності підприємства.

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):

ФК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

ФК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.

ФК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

ФК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

ФК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

ФК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

Програмні результати навчання (РН):

PH2. Зберігати моральні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

PH3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

PH5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

PH7. Виявляти навички організаційного проектування.

PH13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

PH16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

PH17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.