Мета навчальної дисципліни «Організація сільськогосподарського виробництва»  формування у здобувачів комплексу професійних знань з теоретичних основ організації виробництва; усвідомлення сутності його понять та категорій; з’ясування змістовності проектно-технічної підготовки і виготовлення продукції; прищеплення ним практичних навичок системного аналізу виробничих процесів; набуття і закріплення умінь використання принципів, методів, способів та інструментів раціональної організації виробничих систем, а також сприяння розвитку дослідницьких і організаційних здібностей в підготовці організаційних проектів виробництва та ефективної їх реалізації.

Коло робіт з організації виробництва охоплює такі напрями:

·                     вибір варіанта технології, визначення ресурсів та системи машин її реалізації з метою виготовлення певного продукту;

·                     технологічне планування робочих місць, дільниць, підрозділів та підприємства в цілому;

·                     проектування та раціоналізація трудових процесів і методів роботи;

·                     стандартизація і уніфікація процесів та складових компонен­тів виробів;

·                     дослідження, проектування й освоєння нових виробів;

·                     технічне обслуговування виробництва;

·                     контроль і забезпечення якості продукції та технології;

Об’єктом вивчення дисципліни є виробнича діяльність сільськогосподарського підприємства з перетворення ресурсів в економічне благо. Усі ресурси мають обмежений характер, тобто природні, трудові, виробничі, інформаційні ресурси та інші, що необхідні для ефективної діяльності підприємства.

Предметом курсу є вивчення методів та засобів найраціональнішого сполучення (організації) трудових і речових компонентів сукупного виробничого процесу виготовлення продукції, надання послуг, які забезпечують безперебійність та ритмічність діяльності підприємства в конкретних умовах, виходячи з поставлених перед ним цілей та завдань.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати :

-   основні засади організації сільськогосподарського виробництва, враховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-технологічні вимоги та можливості;

-   вимоги та умови вибору виконавців організаційного плану на конкурсних засадах;

-   необхідність та організацію інформаційного забезпечення та контролю над процесами розробки плану розвитку підприємства;

-   особливості підготовки і укладання угод господарства за різними організаційними ;

вміти :

   виконувати організаційне, технологічне, технічне та фінансове обґрунтування планів розвитку сільськогосподарських підприємств;

-   оцінювати ефективність реалізації організаційного плану враховуючи чинники ризику та невизначеності майбутнього;

-   розробляти кошторис та бюджет з урахуванням можливих джерел фінансування;

Компетентності:

1.            Здатність щодо визначення вимог та умов вибору виконавців організаційного плану на конкурсних засадах; з урахуванням особливостей підготовки і укладання угод господарства за різними організаційними формами господарювання;

2.            Здатність обґрунтувати  необхідність та організацію інформаційного забезпечення, контролю над процесами розробки плану розвитку підприємства;

3.            Здатність формування основних засад організації сільськогосподарського виробництва, враховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-технологічні вимоги та можливості;

 


Мета навчальної дисципліни «Бізнес-планування» надання знань про методи, техніку та інструментарій бізнес-планування, формування у майбутніх фахівців певного світогляду стосовно самостійної практичної діяльності для засвоєння ними основних правил та вимог організації ефективної фінансово-економічної роботи з урахуванням чинної нормативно-правової бази України.

Предметом науки є відносини, які складаються між учасниками виробничого процесу з приводу встановлення і реалізації пріоритетів, цілей, пропорцій та комплексу заходів, що забезпечують їх досягнення.

Об'єктом є на підприємстві є його діяльність, під якою розуміють виконання ним своїх функцій. Основними функціями (видами діяльності) підприємства є:

-   господарська діяльність, що спрямована на одержання прибутку для задоволення економічних та соціальних інтересів власника майна і членів трудового колективу. Вирішення цього завдання підприємством можливе тільки на основі виробництва і реалізації необхідних суспільству продукції і послуг;

-   соціальна діяльність, що забезпечує умови для відтворення працівника і реалізації його інтересів (політика оплати праці, забезпечення безпечних умов усіх, хто працює на підприємстві; підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів і т.ін.);

-   екологічна діяльність, що спрямована на зниження і компенсацію негативного впливу виробництва, яке здійснюється на підприємстві, на довкілля. Фінансування цих заходів здійснюється за рахунок власних коштів або інших джерел і має бути чітко пов'язано з основною діяльністю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-   основні засади бізнес-планування, враховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-технологічні вимоги та можливості;

-   вимоги та умови вибору виконавців бізнес-планів на конкурсних засадах;

-   необхідність та організацію інформаційного забезпечення та контролю над процесами розробки бізнес-планів;

-   особливості підготовки і укладання угод на матеріально-технічне забезпечення бізнес-планів;

вміти:

-   виконувати організаційне, технологічне, технічне та фінансове обґрунтування бізнес-планів;

-   оцінювати ефективність реалізації бізнес-плану враховуючи чинники ризику та невизначеності майбутнього;

-   розробляти кошторис та бюджет бізнес-планів з урахуванням можливих джерел фінансування;

-   виконувати пошуки оптимальних варіантів бізнес-планів за різними критеріями умов варіантного проектування;

-   ефективно контролювати хід реалізації бізнес-планів та управляти можливими змінами процесу.

Компетентності:

1.                      Здатність щодо визначення засад бізнес-планування, враховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-технологічні вимоги та можливості;

2.                      Вибір методології аналізу підприємства як системи планування, розробка і опрацювання його процедур;

3.                      Здатність до обґрунтування проектів розвитку підприємства і розробка бізнес-планів.

 


Мета навчальної дисципліни «Підприємництво в аграрних формуваннях» формування у майбутніх фахівців систематизованого комплексу знань про підприємництво, організаційні форми господарювання, операційні системи, принципи організації, функціонування та розвитку таких систем, методичних основ управління виробництвом і на їх основі практичні навички ефективного управління виробництвом.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Підприємництво в агроформуваннях»  є такі: вивчення загальних положень підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств, новостворених агроформувань, ознайомлення з засадами наукової організації операційної системи, оволодіння методами планування і організації процесів створення та освоєння нової техніки та нових технологій, формування практичних навичок з питань раціональної організації та розвитку виробництва та сфери послуг.

Предметом навчального курсу є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку підприємництва в аграрних формуваннях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Підприємництво в агроформуваннях» студент повинен

знати: цілі та завдання, що вирішуються в процесі підприємницької діяльності в агроформуваннях при веденні господарської діяльності; методи організації та планування діяльності с-г підприємств, проведення наукових досліджень, технічної підготовки виробництва; основні принципи організації виробничого процесу; особливості технологій, що базуються на використанні потокового та автоматизованого виробництв; основні системи обслуговування виробництва; тощо.

вміти: адаптувати всі стратегічні цілі  підприємництва та її основних функцій – адаптуватися в створенні власного бізнесу; визначити основні етапи розвитку підприємницької діяльності в аграрному секторі; використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності тощо.

Компетентності:

1.                 Здатність визначати умови введення підприємницької діяльності при формуванні ефективності підприємницьких структур та їх форм господарювання;

2.                 Здатність формування практичних навичок з питань раціональної організації та розвитку виробництва та сфери послуг в умовах підприємницького середовища;

3.                 Здатність користуватися основними принципами організації виробничого процесу; особливості технологій, що базуються на використанні потокового та автоматизованого виробництв та системи обслуговування виробництва в сфері агроформувань.