Предметом є система знань щодо планування, поточної підтримки функціонування, контролю, оцінювання та удосконалення трудових процесів у конкретних виробничих умовах, а також затрати робочого часу в різних виробничих процесах.

Міждисциплінарні зв’язки

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: менеджмент, теорія організацій.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація та нормування праці» є озброєння студентів основами професійних теоретичних і практичних знань в галузі цієї науки таким чином, щоб в подальшому вони самостійно вміли збагачувати та поновлювати раніше отримані знання.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація та нормування праці» є  теоретична підготовка студентів з питань:

-                історичний підхід, який вимагає, щоб питання ринку праці, її організації, нормування, оплати та інші розглядались з позиції постійного руху та змінюваності, що обумовлюється об’єктивним ходом розвитку матеріального виробництва та його продуктивних сил;

-                об’єктивність аналізу, який у всіх випадках дозволяє одержати реальні відомості щодо об’єкта, що вивчається;

-                всебічний підхід, який передбачає, щоб усі проблеми розглядались у взаємозв’язку з наявною технікою та технологіями виробництва конкретних видів сільськогосподарської продукції, наявністю і кваліфікацією кадрів тощо;

-                урахування та узагальнення кращого досвід трудових колективів;

-                 забезпечення або вдосконалення форм організації і стимулювання праці, подолання протиріч у комплексі наукових методів організації праці.

1.3. Результатом вивчення навчальної дисципліни дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

-           організаційні аспекти нормування праці на підприємстві;

-           основні види класифікації витрат робочого часу;

-           методичні основи аналізу витрат робочого часу та зміст етапів вивчення затрат робочого часу;

-           нормативні матеріали для визначення норм праці; чинники, що впливають на величину норм;

-           вимоги, яким мають відповідати норми затрат праці;

-           методи нормування найпоширеніших виробничих процесів; форми, види та системи оплати праці;

-           методи заохочення працівників щодо зменшення трудомісткості.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години /4 кредити ECTS. 

Предметом є процеси управління проектами, які здійснюються з використанням специфічних методів і інструментів, що забезпечують розв’язання задач управління проектами, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, фінансового менеджменту, організаційної поведінки, системного аналізу тощо, він передбачає ґрунтовне багатовекторне вивчення майбутніми фахівцями теоретичної та методологічної бази даного напрямку діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: управління конкурентоспроможністю підприємства маркетингові дослідження, управління якістю.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Управління проектами» є формування у майбутніх фахівців професійної компетентності (знань, умінь і навичок) щодо застосування універсального інструментарію розробки та реалізації проектів для досягнення ефективного функціонування й розвитку підприємств.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління проектами» є  теоретична підготовка студентів з питань:

-    основи управління проектами;

-    сутність проектів, ураховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-технологічні вимоги та можливості;

-    умови вибору виконавців проектів на конкурсних засадах;

-    організації інформаційного забезпечення контролю над процесами розбудови проекту і його втілення;

-    особливості підготовки й укладання угод на матеріально-технічне забезпечення проектів;

-    фінансово-технічне обґрунтування проектів;

-    управління проектними ризиками;

-    ефективність проекту, ураховуючи чинники ризику та невизначеності майбутнього;

-    кошторис і бюджет проектів з урахуванням джерел фінансування;

-    пошук оптимальних проектів за різними критеріями умов варіантного проектування;

-    контроль втілення проектів та управляти можливими змінами процесу.

1.3. Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

-      професійно володіти сучасними спеціалізованими програмними продуктами з управління проектами;

-      володіти дослідницьким інструментарієм, який необхідний для проектного менеджменту;

-      здійснювати планування, організовувати виконання проектних робіт та прийняття проектних рішень на основі стандартів, нормативно-методичних положень і норм певної прикладної галузі;

-      засвоювати та критично оцінювати нові методології управлінні проектами, ґрунтуючись на фахових у цих областях наукових літературних джерелах;

-       використовувати навички роботи з комп'ютером та знання основних сучасних програмних продуктів для рішення практичних завдань в галузі управління проектами;

-      - спілкуватися з фахівцями з даної області щодо проблемних питань та наукових досягнень, як на загальному, так і на професійному рівнях, вміння готувати усні та письмові звіти;

- обговорювати проблемні та наукові теми, а також готувати письмові звіти українською мовою.